Opis : Zarządzenie Nr 82/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/51 o pow. 0,3997 ha, położonej w Chełmnie na o/M.Kopernika 1, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej.
opublikowane : 02-12-2005
treść :

Zarządzenie Nr 82/2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/51 o pow. 0,3997 ha, położonej w Chełmnie na o/M.Kopernika 1, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.28, art.32 ust.1 i 2, art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiący-mi własność Gminy Miasta Chełmna i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 z późn.zm.) zarządza się co następuje :

§ 1.

Sprzedać w drodze bezprzetargowej Spółdzielni Mieszkaniowej działkę nr 171/51 o pow. 0,3997 ha, położoną w Chełmnie na o/M.Kopernika, zapisaną w KW 9205, za cenę 34.910,00 zł.

§ 2.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 92% od kwoty 34.910,00 zł tj. 32.117,20 zł.

§ 3.

Nabywca uiści kwotę 2.792,80 zł oraz 22% podatku VAT tj. 614,42 zł - łącznie 3.407,22 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 4.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

poprzednia strona