Opis : Zarządzenie nr 81/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005.
opublikowane : 28-11-2005
treść :

Zarządzenie nr 81/2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm. oraz uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005r. zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:
1/ § 1. O brzmieniu:
§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikami
nr 1 i 1 a na kwotę: 35.640.908 zł
z tego:
1/ dochody własne 20.701.189 zł
w tym:
a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.782.813 zł
b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.483.779 zł
2/ subwencje 8.578.991 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa 6.360.725 zł
w tym:
a/ dotacje na zadania zlecone 5.188.645 zł
b/ dotacje na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej 13.000 zł
c/ dotacje na zadania własne 1.155.330 zł
d/ dotacja celowa z powiatu 3.750 zł
Otrzymuje brzmienie:
§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikami
nr 1 i 1 a na kwotę: 35.694.505 zł
z tego:
1/ dochody własne 20.701.189 zł
w tym:
a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.782.813 zł
b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.483.779 zł
2/ subwencje 8.578.991 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa 6.414.322 zł
w tym:
a/ dotacje na zadania zlecone 5.188.645 zł
b/ dotacje na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej 13.000 zł
c/ dotacje na zadania własne 1.208.927 zł
4/ dotacja celowa z powiatu 3.750 zł
2/ § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o brzmieniu:
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2
na kwotę 39.360.261 zł
z tego:
1/ wydatki bieżące na kwotę 28.990.073 zł
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 12.114.508 zł
b/ dotacje na kwotę 3.528.100 zł
c/ wydatki na obsługę długu na kwotę 541.882 zł
2/ wydatki majątkowe na kwotę 10.370.188 zł w tym:
a/ wydatki inwestycyjne 9.642.823 zł
b/ wydatki dotacyjne na zakupy inwestycyjne 214.365 zł
c/ rezerwa na wydatki inwestycyjne 513.000 zł
2. W wydatkach budżetu miasta ustala się rezerwy z tego:
1/ rezerwę ogólną 56.197 zł
2/ rezerwę celową na zadania oświatowe 3.716 zł
3/ rezerwę na wydatki inwestycyjne 513.000 zł
Otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 39.413.858 zł
z tego:
1/ wydatki bieżące na kwotę 29.043.670 zł
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na kwotę 12.135.361 zł
b/ dotacje na kwotę 3.581.697 zł
c/ wydatki na obsługę długu na kwotę 541.882 zł
2/ wydatki majątkowe na kwotę 10.370.188 zł
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne 9.642.823 zł
b/ wydatki dotacyjne na zakupy inwestycyjne 214.365 zł
c/ rezerwa na wydatki inwestycyjne 513.000 zł
3. W wydatkach budżetu miasta ustala się rezerwy z tego:
1/ rezerwę ogólną 20.241 zł
2/ rezerwę celową na zadania oświatowe 3.716 zł
3/ rezerwę na wydatki inwestycyjne 513.000 zł
3/ W załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4/ Załącznik nr 1 a, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 1 a do niniejszego zarządzenia.
5/ W załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6/ Załącznik nr 4, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7/ Załącznik nr 9, o którym mowa w § 15 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych .

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

poprzednia strona