Opis : Zarządzenie Nr 77/2005 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 wraz z ułamkową częścią gruntu z działki nr 224/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowane : 28-11-2005
treść :

Zarządzenie Nr 77/2005
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 09 listopada 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 wraz z ułamkową częścią gruntu z działki nr 224/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm) oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:

§ 1.

Sprzedać Państwu xxxx lokal mieszkalny nr 1, położony w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 o pow. 79,66 m2 wraz z piwnicą nr 1 o pow. 18,57m2 za cenę 60.170,00 zł.

§ 2.

Sprzedać na współwłasność ułamkową część gruntu o pow. 329,75 m2 z działki nr 224/5, zapisanej w KW 22380 za cenę 9.513,29 zł

.

§ 3.

Stosuje się bonifikatę w wysokości 96% od kwoty 60.082,00 zł tj. 57.678,72 zł oraz od kwoty 9.513,29 zł tj.9.132,76 zł.

§ 4.

Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 2.403,28 zł oraz cenę zbycia gruntu na kwotę 380,53 zł.

§ 5.

Nabywca uiści powyższe kwoty tj. 2.403,28 zł oraz 380,53 zł przed podpisaniem aktu notarialnego.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Inwestycji.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski

poprzednia strona