Opis : Uchwała Nr XL/274/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku
opublikowana : 30-12-2005
treść :

Uchwała Nr XL/274/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 13 grudnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, M.P. z 2004 r. Nr 43, poz. 753, Nr 46, poz. 794 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/261/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości § 1 pkt 1b) otrzymuje brzmienie: "pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona