Opis : Uchwała Nr XL/273/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Miasta Chełmna
opublikowana : 30-12-2005
treść :

Uchwała Nr XL/273/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Miasta Chełmna

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. nr 15 poz. 148 ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), uchwala co następuje:

§ 1.

Do bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Chełmna na okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wybiera się: Bank Spółdzielczy w Chełmnie wyłoniony w trybie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych ( tj. Dz. U. z 2002r. nr 72, poz. 664 z późn. zm. ).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona