Opis : Uchwała Nr XL/272/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
opublikowana : 30-12-2005
treść :

Uchwała Nr XL/272/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, i nr 116, poz. 1203, nr 214 poz. 1806 i z 2005 r. nr 172 poz. 1441) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148, nr 45 poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 166, poz. 1611 i nr 189, poz. 1851, oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291 nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. nr 273 poz. 2703, nr 14 poz. 214, nr 64, poz. 565 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:
1/ w załączeniu plan finansowy wydatków, które nie wygasają w 2005r. z upływem roku budżetowego,
2/ ostateczny termin dokonania wydatków, o którym mowa w pkt. 1 na dzień 20 grudnia 2006r.

§ 2.

Dysponent wydatków, o których mowa w § 1 pkt. 1/ przekazuje Burmistrzowi Miasta informacje o ich wykonaniu w terminach i trybie określonym w odrębnych przepisach w sprawie sporządzania sprawozdawczości budżetowej dla sprawozdań o wydatkach budżetowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

Załącznik do uchwały

poprzednia strona