Opis : Uchwała Nr XL/271/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
opublikowana : 30-12-2005
treść :

Uchwała Nr XL/271/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 2 z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Na terenie miasta Chełmna do kategorii dróg gminnych zalicza się:


1 Przemysłowa
2 Kolonia Wilsona
3 Osiedle Raszei
4 Planty Kolejowe
5 Skłodowskiej-Curie
6 Chabrowa
7 Kwiatowa
8 Magazynowa
9 Wiklinowa

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona