Opis : Uchwała Nr XL/270/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie: wezwania Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do zmiany zakazów określonych w §4 rozporządzenia Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego
opublikowana : 30-12-2005
treść :

Uchwała Nr XL/270/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: wezwania Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do zmiany zakazów określonych w §4 rozporządzenia Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Z 2001 r. Nr 80, poz. 872; zm. 2001 r. Dz. U. Nr 128, poz. 1407; 2002 r. Dz. U. Nr 37, poz. 329, Dz. U. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 89, poz. 804, Dz. U. Nr 200, poz. 1688; 2003 r. Dz. U. Nr 52, poz. 450, Dz. U. Nr 137, poz. 1302, Dz. U. Nr 149, poz. 1452; 2004 r. Dz. U. Nr 33, poz. 287; 2005 r. Dz. U. Nr 33, poz. 288, Dz. U. Nr 90, poz. 757) Rada Miasta Chełmna uchwala co następuje:

§ 1.

1.Wezwać Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego do zmiany zakazów określonych w § 4 rozporządzenia Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 108, poz. 1873 w dniu 21 września 2005 r.
2.Zmiana zakazów powinna polegać na:
1) usunięciu z § 4 rozporządzenia Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. punktu pierwszego, w brzmieniu: realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)
2) zmianie § 4, pkt. 7, rozporządzenia Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. poprzez zmniejszenie odległości wyłączonej z zabudowy od linii brzegu rzek i jezior dla terenu Gminy Miasta Chełmna ze 100 m do 15 m.

§ 2.

Zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozporządzenie Nr 19/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 108, poz. 1873 w dniu 21 września 2005 r., w przypadku nie wprowadzenia przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego zmiany przepisów określonych w paragrafie 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona