Opis : Uchwała Nr XL/269/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006.
opublikowana : 30-12-2005
treść :

Uchwała Nr XL/269/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się program współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady Miasta:
Piotr Mittelstaedt

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/269/2005
Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 r.

Program współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006.

Wstęp

Uchwalona w dniu 24 kwietnia 2003r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła w art. 4 sferę zadań publicznych, w których organy administracji publicznej współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Współpraca ta opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, a jej realizacji ma służyć opracowywanie rocznych programów współpracy, które to sprecyzują zakres współdziałania i określą jego reguły. Celowym jest coroczne wskazywanie wybranych obszarów i priorytetowych grup zadań po to, by na ich realizację kierowane były środku finansowe, z natury rzeczy ograniczone możliwościami budżetu miasta. Głównym kryterium selekcji tych grup jest, z jednej strony konieczność realizacji zadań ustawowych gminy w zakresach, gdzie jest to możliwe w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z drugiej strony potencjał tychże organizacji. Dysponowanie przez gminę środkami publicznymi podlega rygorom ustawowym, stąd konieczność dokładnego ustalenia trybu przekazywania i rozliczania tych środków, a dodatkowo przyjęte Programem procedury realizacyjne umożliwią optymalizację i racjonalizację wydatkowania pieniędzy publicznych na zadania Gminy - Miasto Chełmno.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Program określa zakres i formy współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi w 2006 r. w sferze zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Program stanowi element polityki społeczno - finansowej i strategii rozwoju Gminy Miasto Chełmno.

§ 3. Ilekroć w Programie, bez bliższego określenia, mowa jest o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 r.;
4) gminie - rozumie się przez to Gminę Miasto Chełmno.

Rozdział II
Formy i kierunki współpracy

§ 4. 1. Współpraca Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi może przybierać następujące formy:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenie wspólnych zespołów inicjatywnych i doradczych.
2. Zlecanie realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 oraz w Programie może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania takich zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, o których jest mowa w pkt 1 ppkt 3 polegać będzie na:
1) informowaniu zainteresowanych organizacji pozarządowych o planowanych sesjach Rady Miasta, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z zakresem ich działalności;
2) udostępnianiu zainteresowanym organizacjom pozarządowym druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z zakresem ich działalności;
3) udziale przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miasta;
4) przekazywaniu gminie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych i realizowanych zadaniach sfery publicznej.
4. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi może, w zależności od potrzeb, przyjmować także inne formy, a w szczególności:
1) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących ich zaspakajaniu,
2) pomoc ze strony gminy organizacjom pozarządowym w poszukiwaniu środków finansowania innych niż dotacje od gminy,
3) promowanie przez gminę działalności organizacji pozarządowych, m. in. poprzez publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta.

§ 5. Sfera zadań publicznych gminy, które w 2006 roku realizowane będą we współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania w zakresie:
1) kultury;
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
3) przeciwdziałania patologiom społecznym;
4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
7) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział III
Zasady współpracy

§ 6. Zlecanie przez gminę wykonania zadania następuje:
1) na zasadach określonych w ustawie;
2) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania;
3) w innym trybie niż określony w pkt 2, jeżeli zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

Rozdział IV
Lista zadań podlegających zlecaniu

§ 7. W 2006 roku Gmina Miasto Chełmno będzie zlecać następujące zadania: 1. w zakresie kultury:
1) organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych w ciągu roku.
2. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) organizacja treningów, zajęć sportowych;
2) organizacja zawodów i rozgrywek;
3) udział w zawodach i rozgrywkach;
4) organizacja zgrupowań (obozów) sportowych;
5) wynajem bazy sportowej;
6) zakup sprzętu sportowego.
3. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:
1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, szczególnie dla dzieci i młodzieży;
2) sprawowanie opieki i dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic z programem opiekuńczo - wychowawczym i socjoterapeutycznym;
3) organizacja obozów i kolonii dla dzieci z grup ryzyka;
4) reintegracja osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego).
4. w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
1) organizacja i koordynacja wymiany międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta, z którym Chełmno ma podpisany układ partnerski;
2) prowadzenie programów, w tym spotkań, seminariów młodzieży z Europy, szerzenia kultury i tradycji różnych narodów Europy;
3) upowszechnianie wśród młodzieży idei międzynarodowej współpracy i przyjaźni, walki z przejawami rasizmu, przemocy, protestu przeciwko wojnie oraz wspieranie idei pokojowego współistnienia narodów.
5. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) wdrażanie i rozwijanie opieki nad osobami chorymi przewlekle;
2) szerzenie i rozwijanie zasad oraz standardów opieki paliatywnej;
3) zakup leków, odżywek energoterapeutycznych;
4) zakup materiałów opatrunkowych.
6. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej:
1) pomoc żywieniowa i rzeczowadla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych;
7. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) wdrażanie programów mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych;
2) wdrażanie programów diagnostyczno - profilaktyczno - rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 9. Ocena realizacji programu nastąpi na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta Chełmna złożonego Radzie Miasta w terminie do dnia 31 października 2006r.

§ 10. Sprawozdanie i ocena, o których mowa w § 9 będą stanowić podstawę do uchwalenia analogicznego programu na 2007 rok.

poprzednia strona