Opis : Uchwała Nr XL/268/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna
opublikowana : 30-12-2005
treść :

Uchwała Nr XL/268/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna

z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, i nr 116, poz. 1203, nr 214 poz. 1806 i z 2005 r. nr 172 poz. 1441) oraz art. 109, 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148, nr 45 poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 166, poz. 1611 i nr 189, poz. 1851, oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291 nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. nr 273 poz. 2703, nr 14 poz. 214, nr 64, poz. 565 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikami
nr 1 i 1 a na kwotę: 35.694.505 zł
z tego:
1/ dochody własne 20.701.189 zł
w tym:
a/ oerodki na dofinansowanie własnych inwestycji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.782.813 zł
b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.483.779 zł
2/ subwencje 8.578.991 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa 6.414.322 zł
w tym:
a/ dotacje na zadania zlecone 5.188.645 zł
b/ dotacje na zadania w ramach porozumień z organami
administracji rządowej 13.000 zł
c/ dotacje na zadania własne 1.208.927 zł
4/ dotacja celowa z powiatu 3.750 zł
Otrzymuje brzmienie:
§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikami
nr 1 i 1 a na kwotę: 31.681.536 zł
z tego:
1/ dochody własne 16.669.096 zł
w tym:
a/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 687.100 zł b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.483.779 zł
2/ subwencje 8.578.991 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa 6.429.879 zł
w tym:
a/ dotacje na zadania zlecone 5.151.973 zł
b/ dotacje na zadania w ramach porozumień z organami
administracji rządowej 35.081 zł
c/ dotacje na zadania własne 1.242.825 zł
4/ dotacja celowa z powiatu 3.570 zł
2/ § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o brzmieniu:
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2
na kwotę 39.413.858 zł
z tego:
1/ wydatki bieżące na kwotę 29.043.670 zł
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na kwotę 12.135.361 zł
b/ dotacje na kwotę 3.581.697 zł
c/ wydatki na obsługę długu na kwotę 541.882 zł
2/ wydatki majątkowe na kwotę 10.370.188 zł
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne 9.642.823 zł
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne 214.365 zł
c/ rezerwa na wydatki inwestycyjne 513.000 zł
2. 2. W wydatkach budżetu miasta ustala się rezerwy
z tego:
1/ rezerwę ogólną 20.241 zł
2/ rezerwę celową na zadania oświatowe 3.716 zł
3/ rezerwę na wydatki inwestycyjne 513.000 zł
Otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2
na kwotę 32.138.974 zł
z tego:
1/ wydatki bieżące na kwotę 28.946.857 zł
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na kwotę 12.109.851 zł
b/ dotacje na kwotę 3.617.581 zł
c/ wydatki na obsługę długu na kwotę 541.882 zł
2/ wydatki majątkowe na kwotę 3.192.117 zł
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne 2.429.152 zł
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne 249.965 zł
c/ rezerwa na wydatki inwestycyjne 513.000 zł
3. 3. W wydatkach budżetu miasta ustala się rezerwy
z tego:
1/ rezerwę ogólną 10.241 zł
2/ rezerwę celową na zadania oświatowe 3.716 zł
3/ rezerwę na wydatki inwestycyjne 513.000 zł
3/ W załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4/ Załącznik nr 1 a, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 1 a do niniejszej uchwały.
5/ W załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6/ Załącznik nr 3, o którym mowa w § 4uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7/ Załącznik nr 3b, o którym mowa w § 5 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały.
8/ Załącznik nr 4, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9/ Załącznik nr 5 o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
10/ Załącznik nr 7 o którym mowa w § 12 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
10/ Załącznik nr 8, o którym mowa w § 14 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
11/ Załącznik nr 9 o którym mowa w § 15 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona