Opis : UCHWAŁA NR XXXIX/267/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej w dniach od 10 maja do 28 czerwca 2005 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna
opublikowana : 05-12-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXIX/267/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej w dniach od 10 maja do 28 czerwca 2005 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej przeprowadzonej w dniach od 10 maja do 28 czerwca 2005 roku , przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta:
P.Mittelstaedt

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/267/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2005 r.

Sprawozdanie
z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna

w dniach od 10 maja do 28 czerwca 2005 roku

Członkowie Komisji dokonujący kontroli:
1) Lesław Giżyński - Przewodniczący Komisji
2) Violetta Gryszan - Członek Komisji
3) Arkadiusz Kwella - Członek Komisji
4) Michał Wrażeń - Członek Komisji
5) Zdzisław Szok - Członek Komisji

Zakres kontroli:
- rozliczenie materiałów,
- sposób prowadzenia nadzoru

Termin kontroli
10 maja do 28 czerwca 2005 r.
Podczas kontroli komisja stwierdziła, co następuje:
- materiały budowlane na roboty publiczne pozyskiwane były w drodze przetargowej , zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
- niektórych zadań wykonywanych w ramach robót publicznych nie można całkowicie rozliczyć z uwagi na brak kart pojazdów,
- w ramach robót publicznych zatrudniani byli pracownicy , których wynagrodzenia refundowane były przez Powiatowy Urząd Pracy,
- część ulicy Bocianiej pokryta jest kamieniem wapiennym, pozostała zaś część pokryta ziemią, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy pod nią znajduje się w/w kamień. Zauważono, że dwie studzienki ściekowe wystają ponad powierzchnię ulicy, powodując , iż przejeżdżające pojazdy muszą je omijać. Komisja nie może jednoznacznie stwierdzić dlaczego zostały przesunięte środki pierwotnie przeznaczone na remont ul. Bocianiej oraz na co konkretnie zostały one wykorzystane .

Wnioski z kontroli:

Komisja wyprawowała następujący wniosek - wprowadzić karty pojazdów umożliwiające dokładne rozliczenie czasu wykonywania poszczególnych zadań, co pozwoli na pełne ich rozliczenie finansowe.

poprzednia strona