Opis : UCHWAŁA NR XXXIX/266/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w 2006 roku zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna
opublikowana : 05-12-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXIX/266/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w 2006 roku zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203 i nr 214, poz. 1806 i z 2005 r. nr 172 poz. 1441) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2006 roku na kwotę 613.993 zł z ostatecznym terminem spłaty przypadającym w 2012 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna.

§ 2.

Jako źródła dochodów, z których zostaną pokryte zobowiązania, o których mowa w § 1 wskazuje się wpływy z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 3.

Wyrazić zgodę na zabezpieczenie całej spłaty pożyczki, o której mowa w § 1 wekslem in. blanco lub majątkiem Gminy Miasta Chełmna adekwatnie do wielkości zobowiązania.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXXII/229/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w latach 2005-2006 zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta:
P.Mittelstaedt

poprzednia strona