Opis : UCHWAŁA NR XXXIX/265/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto - Chełmno.
opublikowana : 05-12-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXIX/265/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto - Chełmno.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 560 zł.

§ 2.

Wartość jednego punktu w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz.1222 ) ustala się w wysokości 5,00 zł.

§ 3.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalona na podstawie § 1 i § 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIX /151/ 2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników, niebędących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto - Chełmno.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady Miasta:
P.Mittelstaedt

Załącznik do uchwały

poprzednia strona