Opis : UCHWAŁA NR XXXIX/264/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2006 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.
opublikowana : 05-12-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXIX/264/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2006 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art.30 ust. 6 i art. 91d pkt. 2 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz.1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) oraz §2, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 i §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2006 roku stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta:
P.Mittelstaedt

Załącznik do uchwały

poprzednia strona