Opis : UCHWAŁA NR XXXIX/263/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2006 r.
opublikowana : 05-12-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXIX/263/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167,poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172,poz.1441), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291,M.P.z 2004 r. Nr 43, poz.753, Nr 46, poz..794 oraz Dz. U .z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 169,poz.1419, Nr 167, poz.1399) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania jednego psa w wysokości 53,20zł.

§.2.

1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania jednego psa w wysokości 26,60 zł,tj.50 % stawki podatku określonego w § 1 dla osób, dla których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta i które prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe.
2. Obniżona stawka nie przysługuje, jeżeli właściciel - posiadacz psa nie opłacił należnego podatku od posiadania psów dobrowolnie w terminie określonym w § 4.

§ 3.

Obniża się roczną stawkę podatku od posiadania jednego psa do kwoty 40,00 zł dla osób, będących właścicielami nieruchomości posiadających ogrodzenie.

§ 4.

W przypadku posiadania większej liczby psów przez podatnika, dla którego przewidziano ustawowe zwolnienie z obowiązku podatkowego, lub obniżoną stawkę podatku od posiadania jednego psa, o której mowa w § 2 ust.1, podatek od posiadania każdego kolejnego psa ustala się wg stawki , o której mowa w § 1.

§ 5.

Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez wezwania w dwóch równych ratach do dnia 31 marca i do dnia 30 września, względnie w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa - w całości.

§ 6.

Pobór podatku od posiadania psów następuje w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta:
P.Mittelstaedt

poprzednia strona