Opis : UCHWAŁA NR XXXIX/262/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006r.
opublikowana : 05-12-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXIX/262/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 29 listopada2005 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167,poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172,poz.1441), art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291,M.P.z 2004 r. Nr 43, poz.753, Nr 46, poz..794 oraz Dz. U .z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 169,poz.1419, Nr 167, poz.1399) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 494,74 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 789,48 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 968,43 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.652,64 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.042,11 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy 1.757,91 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1.105,27 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton bez względu na liczbę osi 2.000,02 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.852,65 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.600,01 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy 1.957,91 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1.705,28 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton bez względu na liczbę osi 2.501,86 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 621,06 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 789,48 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.178,96 zł
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi - dwie 1.315,80 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton o liczbie osi - dwie 1.486,67 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 36 ton o liczbie osi - trzy 1.311,62 zł
d) równej lub wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.486,67 zł
- o liczbie osi - trzy 1.389,48 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.486,67 zł
- o liczbie osi - trzy 1.813,67 zł
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi - dwie 1.684,22 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton o liczbie osi - dwie 1.936,29 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 6 ton o liczbie osi - trzy 1.813.67 zł
d) równej lub wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.126,33 zł
- o liczbie osi - trzy 2.492,92 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
-o liczbie osi - dwie 2.126,33 zł
-o liczbie osi - trzy 2.505,15 zł
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 463,16 zł
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 736,85 zł
- o liczbie osi - dwie 724,61 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - jedna 757,90 zł
- o liczbie osi - dwie 894,68 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 36 ton o liczbie osi - trzy 712,35 zł
d) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - jedna 1.427,11 zł
- o liczbie osi - dwie 1.209,52 zł
- o liczbie osi - trzy 991,92 zł
9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 863,16 zł
- o liczbie osi - dwie 878,02 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - jedna 968,43 zł
- o liczbie osi - dwie 1.359,03 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 36 ton o liczbie osi - trzy 991,92 zł
d) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - jedna 1.926,84 zł
- o liczbie osi - dwie 1.789,36 zł
- o liczbie osi - trzy 1.348,09 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 715,80 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.421,06 zł

§ 2.

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem, stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 526,32 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 821,06 zł
c) od 9 ton do poniżej 12 ton 1.000,01 zł
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 652,64 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 821,06 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.210,54 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 494,74 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 747,37 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.452,64 zł
2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10 posiadających katalizatory, stawki podatku zmniejsza się i określa się w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 368,42 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 663,16 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 842,11 zł
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 494,74 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 663,16 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.052,64 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 336,84 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 652,64 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 968,43 zł

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
P.Mittelstaedt

poprzednia strona