Opis : UCHWAŁA NR XXXIX/261/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 listopada2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
opublikowana : 05-12-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXIX/261/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 29 listopada2005 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, M.P. z 2004 r. Nr 43, poz. 753, Nr 46, poz. 794 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 167, poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,62 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dla celów amortyzacji) w zł.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty wykorzystywane na potrzeby cmentarza komunalnego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona