Opis : UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmna do wszczęcia procedury przetargowej mającej na celu wybór banku do obsługi budżetu miasta.
opublikowana : 17-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 25 października 2005 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmna do wszczęcia procedury przetargowej mającej na celu wybór banku do obsługi budżetu miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Chełmna do wszczęcia procedury przetargowej mającej na celu wybór banku do obsługi budżetu miasta.

§ 2.

1. Burmistrz Miasta złoży Radzie Miasta sprawozdanie z przebiegu przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz przedstawi wybraną w jego toku najkorzystniejszą ofertę. 1. Zatwierdzenie przez Radę Miasta wyboru banku obsługującego budżet miasta będzie podstawą do zawarcia przez Burmistrza Miasta umowy w sprawie bankowej obsługi budżetu miasta.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona