Opis : UCHWAŁA NR XXXVII/259/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności w Grudziądzu
opublikowana : 17-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 6 września 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności w Grudziądzu

Na podstawieart.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VII/49/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2003 r. zmienionej uchwałą nr XXIV/183/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 września 2004 r. wprowadza się następujące zmiany: W § 3 skreśla się słowa "Pana Andrzeja Nowickiego" i zastępuje się słowami ".Pana Rafała Wojtaszek",

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona