Opis : UCHWAŁA NR XXXVII/258/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich
opublikowana : 17-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 6 września 2005 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Komisji Rewizyjnej wykonanie kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona