Opis : UCHWAŁA Nr XXXVII/256/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku na rzecz Gminy Miasta Chełmna.
opublikowana : 16-11-2005
treść :

UCHWAŁA Nr XXXVII/256/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 6 września 2005 r.

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku na rzecz Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1.

Nabyć prawo użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Chełmna od Banku Spółdzielczego w Chełmnie:
- działkę budowlaną nr 335 o pow. 0.0170 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Franciszkańskiej 6,
- działkę budowlaną nr 337/1 o pow. 0.0162 ha, położonej w Chełmnie przy ul. Szkolnej 6, zapisanych w KW 13804, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna, będących w użytkowaniu wieczystym Banku Spółdzielczego w Chełmnie, oraz własność budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

§ 2.

Nabyć ww. prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynku za cenę 1.111.653 zł w systemie ratalnym, rozłożoną na 10 równych rat rocznych, powiększoną o odsetki wynikające ze stawki WIBOR 1M plus 2 punkty.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona