Opis : Uchwała nr XXXVII/255/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Chełmna
opublikowana : 16-11-2005
treść :

Uchwała nr XXXVII/255/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 6 września 2005 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Chełmna

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 13, ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 4, art. 68 ust. 1 pkt. 7, 9, ust. 3, art. 70, ust. 4, art. 72, ust. 1 i 2 art. 98 a, art. 146, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm: z 2004 r. Nr 281, poz. 2782) Rada Miasta Chełmna uchwala co następuje:

§ 1

przystępuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Chełmna.

§ 2

Przy tworzeniu dokumentu uczestniczyć będą pełnomocnik Burmistrza Miasta Chełmna oraz zespół zadaniowy ds. rewitalizacji, którzy powołani zostaną stosownym zarządzeniem.

§ 3

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Chełmna będzie składał się z części wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona