Opis : Uchwała Nr XXXVII/254/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno
opublikowana : 16-11-2005
treść :

Uchwała Nr XXXVII/254/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 6 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/84/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno, w załączniku: Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno, w § 7 pkt 1 ust. 1 po słowach "zachowanie wzorowe" dopisuje się słowa: "lub bardzo dobre".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona