Opis : Uchwała nr XXXVI/253 /2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.
opublikowana : 16-11-2005
treść :

Uchwała nr XXXVI/253 /2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 zm: Dz.U. z 2002 r., Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) art.13 ust.1, art.34 ust.6, art.37 ust. 4 art. 68 ust.1 pkt 7, 9, ust. 3, art.70 ust.4, art. 72 ust.1 i 2, art 98 a, art.146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , zm z 2004 r , Nr 281 ,poz.2782) uchwala co następuje:

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1.

1. Określa się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr. 261, poz. 2603 z późn.zm.).

§ 2.

Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

1. W zakresie niezastrzeżonym w ustawie , przepisach szczególnych lub w niniejszej uchwale dla Rady Miasta Chełmna , gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Miasta.
2. Burmistrz w drodze zarządzenia przeznacza nieruchomości do obrotu, określając rodzaj czynności prawnej. W przypadku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę określi tryb przetargowy lub bezprzetargowy.

§ 4.

1. Nabywanie i zbywanie nieruchomości obejmuje dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste.
2. Nabycie nieruchomości może nastąpić w szczególności na :
1) cele uzasadniające wywłaszczenie na rzecz gminy;
2) cele związane z realizacją zadań własnych gminy;

§ 5.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :
1) zbycia lub nabycia działek gruntu , których wartość nie przekracza 20.000 EURO;
2) zbycia lub nabycia działek budowlanych , których wartość nie przekracza 30.000 EURO;
3) oddania w użytkowanie,najem,dzierżawę lub użyczenie nieruchomości na okres nieprzekraczający 10 lat.
2. Lokale użytkowe podlegają sprzedaży wyłącznie w drodze uchwały Rady Miasta .

§ 6.

Przy oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste pierwsza opłata wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej.

§ 7.

1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 10 lat . Oprocentowanie wynosi 10% w stosunku rocznym .
2. Nabywca nieruchomości pokrywa w szczególności:
1)koszty wyceny ;
2)koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe ;
3)koszty wykreślenia hipoteki.
3. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi wnioskodawca i podlegają one uiszczeniu do dnia zawarcia umowy sprzedaży lub w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty w przypadku rezygnacji.
4. Cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50% .

§ 8.

Pierwszą opłatę oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50 % jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.

§ 9.

1. Cena nabycia nieruchomości przez Gminę Miasto Chełmno nie może być wyższa od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego . 2. Nabycie za cenę wyższą niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego następuje za zgodą rady.

§ 10.

W przypadkach przewidzianych w art 37 ust 2 pkt 6 ustawy stosuje się formę przetargową, jeżeli nabyciem nieruchomości lub jej części zainteresowane są osoby posiadające nieruchomości graniczące.

Rozdział II Zasady oddawania w użytkowanie, użyczenie, najem lub dzierżawę nieruchomości z wyłączeniem lokali mieszkalnych

§ 11.

Nieruchomości mogą być oddawane w użytkowanie, użyczenie, najem lub dzierżawę, osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach określonych w ustawie, kodeksie cywilnym z uwzględnieniem poniższych zapisów.

§ 12.

1. Osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej nieruchomości gruntowe mogą być oddane w użyczenie z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Użyczone nieruchomości mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele charytatywne, opiekuńcze, kulturalne, lecznicze, oświatowe, wychowawcze, sportowo-rekreacyjne i turystyczne.

§ 13.

1. Wysokość stawek minimalnych czynszu za grunty i garaże stanowiące podstawę do zawarcia umowy cywilno-prawnej ustala Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.
2. Opłata za dzierżawę lub najem lokali użytkowych oddanych w drodze przetargu, z wyłączeniem stawek określonych w ust.1 , jest waloryzowana każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim od stawki uzyskanej w przetargu. Następnie kwota uzyskana doliczana będzie do obowiązującego czynszu .
3. O zmianie stawki czynszu zawiadamia się dzierżawcę lub najemcę do dnia 31 marca danego roku.
4. Umowa dzierżawy najmu oraz oddanie w użytkowanie nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata następuje w drodze przetargu . Odstąpienie od obowiązku przetargowego może nastąpić za zgodą rady gminy.
5. Lokale użytkowe , parkingi , tereny przemysłowo-składowe oddawane są w najem, dzierżawę w drodze przetargu.
6. Do prowadzenia przetargów stosuje się przepisy regulujące sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
7. Do przeprowadzenia przetargów Burmistrz Miasta powoła komisje przetargowe .

>>Rozdział III Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, ceny, opłaty i bonifikaty

§ 14.

Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna przysługuje najemcom, których najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

§ 15.

Najemca lokalu mieszkalnego, który jest własnością Gminy Miasta Chełmna może wykupić wynajmowany lokal za gotówkę lub na raty oraz nabyć na własność lub w użytkowanie wieczyste część nieruchomości gruntowej .

§ 16.

Najemcom, którzy złożą wniosek o wykup lokalu mieszkalnego udziela się bonifikat od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy : 1). W przypadku sprzedaży lokalu za gotówkę (jednorazową wpłatę)
a) 84 % przy sprzedaży pojedynczego lokalu,
b) 89 % przy jednoczesnej sprzedaży co najmniej 5 lokali w budynku,
c) 96 % w przypadku sprzedaży jednoczesnej wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, w którym nie został dotychczas zbyty żaden lokal mieszkalny oraz w przypadku jednoczesnej sprzedaży pozostałych lokali w budynku, w którym część lokali została zbyta.
2). W przypadku sprzedaży lokalu na raty :
a) spłata rat w okresie nie dłuższym niż 10 lat,
b) jeżeli wniosek o sprzedaż złożą wszyscy najemcy, to pierwsza rata wynosi 2 % ceny, kolejne wpłaty roczne 1 % ceny, ostatnia wpłata - pozostała różnica do 100% ceny,
c) w pozostałych przypadkach - pierwsza rata wynosi 10 % ceny, kolejne wpłaty roczne 2 % ceny a ostatnia wpłata - pozostała różnica do 100 %,
d) odsetki od należności w przypadku sprzedaży na raty wynoszą 5 % w stosunku rocznym.
e) w przypadku odsprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego na raty od Gminy Miasta Chełmna wymagana będzie spłata pozostałych rat przed zawarciem umowy sprzedaży.
3). Bonifikaty określone w pkt.1 obowiązują do dnia 31 grudnia 2006 roku.
4) Nie zbywa się lokali mieszkalnych powstałych w budynkach wybudowanych po 1998 roku oraz powstałych w wyniku adaptacji i modernizacji dokonanych przy współudziale środków finansowych Gminy Miasta Chełmna.

§ 17.

Czynności związane ze sprzedażą lokalu są podejmowane po złożeniu wniosku oraz po uiszczeniu zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia .W zakresie zbycia § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 18.

Lokal może być przedmiotem sprzedaży na rzecz jego najemcy, gdy nie zalega on z zapłatą należnego czynszu i innych opłat wynikających z najmu lokali.

§ 19.

Bonifikaty o których mowa w § 15 stosuje się od ceny lokalu, bez uwzględnienia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.

§ 20.

Lokale w budynkach mieszkalnych, w których dotychczas nie zbyto żadnego lokalu mieszkalnego mogą być przeznaczone do sprzedaży pod warunkiem ich jednoczesnego wykupu przez wszystkich najemców z zastosowaniem bonifikaty § 16 pkt 1 ppkt c .

§ 21.

Nie podlega sprzedaży pojedynczy lokal w budynkach mieszkalnych określonych w § 20 .

§ 22.

Ustala się bonifikatę w wysokości 92% od ceny sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali .

Rozdział IV Opłaty adiacenckie

§ 23.

1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
2. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału , wysokość opłaty adiacenckiej wynosi 30 % różnicy miedzy wartością nieruchomości przed podziałem geodezyjnym, a wartością nieruchomości po dokonaniu podziału geodezyjnego.
3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta , na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika , może rozłożyć opłatę adiacencką na raty płatne w okresie do 10 lat i oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Rozdział V Przepisy końcowe

§ 24.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV/278/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna, zmieniona uchwałą Nr XXXII/333/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2001 roku Nr 30 poz. 51, uchwałą Nr XL/398/2001 z dnia 23 października 2001 roku ogłoszoną w Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2001 Nr 13 poz. 242 i uchwałą Nr XIV/101/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 roku Nr 25 poz.304.

§ 25.

Sprawy wszczęte a niezakończone ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzi się na jej podstawie .

§ 26.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 27.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 28.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona