Opis : Uchwała nr XXXVI/252 /2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
opublikowana : 16-11-2005
treść :

Uchwała nr XXXVI/252 /2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 3 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz.786 i Nr 154, poz.1802, z 2002 r. Nr 14, poz.128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.1089 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 57, poz.507 i Nr 130, poz.1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz.219) oraz art. 22 ust 3, 4 i 5 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 września 1990 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr.113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz.1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz.219) na wniosek Burmistrza Miasta Chełmna uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na terenie Gminy Miasta Chełmna tworzy się obwody głosowania:
- nr 16 w szpitalu z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Placu Rydygiera 1,
- nr 17 w areszcie śledczym z siedzibą w Areszcie Śledczym ul.22 Stycznia 3 a,
- nr 18 w zakładzie pomocy społecznej z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Dominikańska 40.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona