Opis : Uchwała nr XXXVI/251 /2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005.
opublikowana : 16-11-2005
treść :

Uchwała nr XXXVI/251 /2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759 ) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65 poz. 594, nr 96 poz. 874, nr 166 poz. 1611, nr 189 poz. 1851 ) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:
1/ § 1. O brzmieniu:
§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikami
nr 1 i 1 a na kwotę: 34.950.109 zł
z tego:
1/ dochody własne 20.701.189 zł
w tym:
a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.782.813 zł
b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.483.779 zł
2/ subwencje 8.578.991 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa 5.669.929 zł
w tym:
a/ dotacje na zadania zlecone 4.742.360 zł
b/ dotacje na zadania w ramach porozumień z organami
administracji rządowej 10.000 zł
c/ dotacje na zadania własne 917.569 zł
Otrzymuje brzmienie:
§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikami
nr 1 i 1 a na kwotę: 34.956.859 zł
z tego:
1/ dochody własne 20.701.189 zł
w tym:
a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.782.813 zł b/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.483.779 zł
2/ subwencje 8.578.991 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa 5.672.929 zł
w tym:
a/ dotacje na zadania zlecone 4.742.360 zł
b/ dotacje na zadania w ramach porozumień z organami
administracji rządowej 13.000 zł
c/ dotacje na zadania własne 917.569 zł
4/ dotacja celowa z powiatu 3.750 zł

2/ § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o brzmieniu:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2
na kwotę 38.669.462 zł
z tego:
1/ wydatki bieżące na kwotę 28.155.139 zł
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na kwotę 11.997.500 zł
b/ dotacje na kwotę 3.402.234 zł
c/ wydatki na obsługę długu na kwotę 541.882 zł

2/ wydatki majątkowe na kwotę 10.514.323 zł
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne 9.790.823 zł
b/ wydatki dotacyjne na zakupy inwestycyjne 85.500 zł
c/ rezerwa na wydatki inwestycyjne 638.000 zł

2. W wydatkach budżetu miasta ustala się rezerwy
z tego:
1/ rezerwę ogólną 89.062 zł
2/ rezerwę celową na zadania oświatowe 139.172 zł
3/ rezerwę na wydatki inwestycyjne 638.000 zł
Otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2
na kwotę 38.676.212 zł
z tego:
1/ wydatki bieżące na kwotę 28.283.289 zł
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na kwotę 12.064.500 zł
b/ dotacje na kwotę 3.421.984 zł
c/ wydatki na obsługę długu na kwotę 541.882 zł
2/ wydatki majątkowe na kwotę 10.456.788 zł
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne 9.730.823 zł
b/ wydatki dotacyjne na zakupy inwestycyjne 87.965 zł
c/ rezerwa na wydatki inwestycyjne 638.000 zł
3. W wydatkach budżetu miasta ustala się rezerwy
z tego:
1/ rezerwę ogólną 66.197 zł
2/ rezerwę celową na zadania oświatowe 99.172 zł
3/ rezerwę na wydatki inwestycyjne 638.000 zł
3/ W załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. [UC1]
4/ Załącznik nr 1 a, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 1 a do niniejszej uchwały.
5/ W załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6/ Załącznik nr 4 , o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7/ Załącznik nr 5, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8/ Załącznik nr 6, o którym mowa w § 9 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9/ Załącznik nr 10, o którym mowa w § 16 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona