Opis : UCHWAŁA Nr XXXVI/250/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno
opublikowana : 10-11-2005
treść :
UCHWAŁA Nr XXXVI/250/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. u. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno, załącznik nr 2: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2005 r.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

Załącznik

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego*

1. .......................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia, data urodzenia)
.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby wnioskującej - łączna ilość osób w rodzinie)
2. miejsce zamieszkania
.......................................................................................................................................
3.zaświadczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w tym zasiłki rodzinne oraz pomoc pieniężna udzielana w innych formach) lub potwierdzenie MOPS o korzystaniu rodziny ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego - § 2 ust. 3 lub zasiłku szkolnego - § 5 ust. 6 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. pożądana forma stypendium szkolnego np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego, pokrycie kosztów nauki poza miejscem zamieszkania lub udziału w zajęciach edukacyjnych.
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. w przypadku stypendium szkolnego - pożądany termin realizacji (miesięcznie, jednorazowo lub w innych okresach ) - z uzasadnieniem.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Burmistrza, o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania stypendium.
...........................................
podpis osoby wnioskującej
Opinia dyrektora szkoły (kolegium, ośrodka)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

poprzednia strona