Opis : UCHWAŁA NR XXXV/249/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna
opublikowana : 10-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXV/249/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uzupełnia się skład Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna o osobę radnego Władysława Knapa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona