Opis : UCHWAŁA NR XXXV/245/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno.
opublikowana : 10-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXV/245/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.), § 10 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku Nr 61 poz. 624 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno, zmienionej uchwałą Nr XIV/ 100/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 2 grudnia 2003 r., załącznik: Opłaty za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 roku.

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/245/05
Rady Miasta Chełmna
z dnia 24 maja 2005 roku

Opłaty za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym

1. Do dnia 31.08.2005 roku opłata za świadczenia w przedszkolu publicznym wynosi 79,00 zł. miesięcznie za 1 dziecko, a od 1.09.2005 roku 85,00 zł.

2. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 3,50 zł.

3. Ustala się dla pracowników przedszkola opłatę za wyżywienie w wysokości:
- za obiad 3,66 zł.
- za I śniadanie 2,20 zł.
- za II śniadanie 1,46 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona