Opis : UCHWAŁA NR XXXV/244/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie regulaminu targowisk
opublikowana : 10-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXV/244/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie regulaminu targowisk

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 15 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr. 200, poz. 1683, z 2002r. Nr. 200, poz. 1683, z 2003r. Nr. 110, poz. 1039, z 2003r. Nr. 203, poz. 1966, z 2003r. Nr. 200, poz. 1953, M.P. z 2003r. Nr. 51, poz. 804, Dz.U. z 2003r. Nr. 96, poz. 874, z 2003r. Nr. 188, poz. 1840, z 2004r. Nr. 92, poz. 880, z 2004r. Nr. 92. poz. 884, z 2004r. Nr. 96, poz. 959, z 2004r. Nr. 123, poz. 1291, M.P. z 2004r. Nr. 43, poz. 753, z 2004r. Nr. 46, poz. 794, Dz.U. z 2002r. Nr. 200, poz. 1683, z 2004r. Nr. 92, poz. 880, z 2004r. Nr. 92, poz. 884) uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie regulaminu targowisk ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2002 r. Nr 66 poz. 1370 w sposób następujący:
1) § 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
,, 2) na osiedlu M.C. Skłodowskiej przy ul. Dworcowej,'',
2) W załączniku do uchwały - Regulamin Targowisk zmienia się:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
" 1.Targowiska przy ulicy Rynek i na Osiedlu M. C. Skłodowskiej przy ul. Dworcowej czynne są w okresie letnim w godz. od 6 do 18, a w okresie zimowym w godz. od 8 do 16.''
2.Targowiska przy głównych wejściach do cmentarzy czynne są w okresie 15 dni przed Dniem Wszystkich Świętych, w Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, w godz. 8 do 16.
3.Targowiskami zarządza Burmistrz Miasta Chełmna.
4.Prowadzenie targowisk może zostać przekazane osobie fizycznej lub prawnej w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej z Burmistrzem Miasta Chełmna."
b) § 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
" dokonywać napraw i modernizacji urządzeń znajdujących się na targowisku."

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona