Opis : UCHWAŁA NR XXXV/243/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. dotyczącej zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełmna.
opublikowana : 10-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXV/243/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. dotyczącej zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełmna.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, z2003r. Nr 214, póz. 1806, Nr 80, poz.717.Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 153. póz. 1271, Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 214, póz. 1806) w związku z art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. Nr 132, póz 622, z 1997r. Nr 121, poz.770, Nr 60, póz. 369, z 2000r. Nr 22, póz. 272, z 2001r. Nr 100, póz. 1085, z 2002r. Nr 154, poz.1800, Nr 113, póz. 984, z 2003r. Nr 7, póz. 78, z 2004r Nr 96, poz.959, Nr 173, póz. 1808) uchwala, co następuje:

§ l .

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/29/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełmna ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2003 r. Nr 10, póz. 170 w sposób następujący:
1) W załączniku do w/w uchwały - Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełmna po § 4 dodaje się § 4a o brzmieniu; "§ 4a l.Wprowadza się pilotażowy system - program dualnej zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych na terenie ,,osiedla nad Browiną" w Chełmnie.
2. System ten obejmuje wprowadzenie dwupojemnikowej zbiórki odpadów komunalnych, w którym odpady komunalne mokre (organiczne i mineralne w tym popioły, ziemia, resztki roślin, odpady kuchenne i inne ulegające biodegradacji) gromadzone są w pojemnikach koloru zielonego, natomiast odpady komunalne suche, gromadzone są w pojemnikach w kolorze niebieskim."
2) Po dotychczasowym § 16 dodaje się § 16a o następującym brzmieniu: "§ 16a Dla dualnej (dwupojemnikowej) zbiórki odpadów ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów:
1)odpady komunalne mokre raz w tygodniu,
2)odpady komunalne suche raz na dwa tygodnie."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona