Opis : UCHWAŁA NR XXXV/242/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta na 2005 rok.
opublikowana : 09-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXV/242/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148, nr 45 poz. 391, nr 65, poz.594, nr 166, poz. 1611 i nr 189, poz. 1851, oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135 i z 2005 r. nr 273 poz. 2703 ) uchwala co następuje:

§ 1.

Zaciągnąć kredyt bankowy na okres 3 lat w wysokości 700.000 PLN ( słownie złotych: siedemset tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta w 2005 roku.

§ 2.

Ustalić, że źródłem spłaty kredytu będą dochody własne budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3.

Ustalić prawne zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.

Udzielić Burmistrzowi Miasta Chełmna pełnomocnictwa do zawarcia umowy kredytowej oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - w związku z jej zabezpieczeniem.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona