Opis : UCHWAŁA NR XXXV/241/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy gminnych jednostkach budżetowych
opublikowana : 09-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXV/241/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy gminnych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje:

§ 1.

Rachunek dochodów własnych utworzyć przy:
1) Szkole Podstawowej nr 1
2) Szkole Podstawowej nr 2
3) Szkole Podstawowej nr 4
4) Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej
5) Gimnazjum nr 2 im. Tadeusza Kościuszki.

§ 2.

1. Źródłem dochodów własnych jednostek budżetowych wymienionych w § 1 są dochody pochodzące z odpłatności za prowadzoną uboczną działalność usługową, a w szczególności:
1) wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach,
2) wpływy z odpłatności za wynajem sali gimnastycznej, basenu kąpielowego, sauny,
3) wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat i darów,
2. Źródłem dochodów własnych jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w § 1 może być dochód z mienia oddanego jednostce do dysponowania na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3.

Dochody własne uzyskane ze źródeł określonych w § 2 przeznacza się na:
1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostek określonych w § 1,
2) wyżywienie w ramach wnoszonej odpłatności,
3) zakup materiałów do produkcji lub usług.

§ 4.

Z dniem utworzenia rachunku dochodów własnych likwidacji ulegają środki specjalne przy jednostkach budżetowych wymienionych w § 1.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXVIII/296/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2000r. w sprawie utworzenia środków specjalnych, oraz uchwała nr XIX/153/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/296/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 2000 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005r.

Przewodniczący Rady Miasta
P. Mittelstaedt

poprzednia strona