Opis : UCHWAŁA NR XXXV/239/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna działki nr 160/1 i działki nr 160/4 , położonych w Chełmnie przy ul. Poprzecznej.
opublikowana : 09-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXV/239/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna działki nr 160/1 i działki nr 160/4 , położonych w Chełmnie przy ul. Poprzecznej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r , Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ i art. 25 ust.1 i 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r , Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm. / uchwala co następuje:

§ 1

Nabyć na własność Gminy Miasta Chełmna od Syndyka Masy Upadłościowej Firmy Handlowej ''ROBO'' z siedzibą w Krakowie ul. Makuszyńskiego 15 :
1/ działkę budowlaną nr 160/1 o pow. 0.3400 ha , zapisaną w KW 7911 , położoną w Chełmnie przy ul. Poprzecznej , stanowiącej własność Elżbiety i Roberta małż. Urbaniak,
2/ działkę budowlaną nr 160/4 o pow. 0.1163 ha , zapisaną w KW 8259 , położoną w Chełmnie, stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmna , będącej w użytkowaniu wieczystym Elżbiety i Roberta małż. Urbaniak za łączną cenę 100.300 zł ( słownie : sto tysięcy trzysta zł ).

§ 2

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi Gmina Miasta Chełmna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona