Opis : Uchwała Nr XXXIV/238/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna.
opublikowana : 09-11-2005
treść :

Uchwała Nr XXXIV/238/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 pkt1 art. 20 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1593 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33, poz. 264 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Chełmna według następujących składników:
1) wynagrodzenie zasadnicze 3 720 zł
2) dodatek funkcyjny 1 380 zł
3) dodatek za wysługę lat 521 zł (tj. 14% od wynagrodzenia zasadniczego
z uwzględnieniem corocznych zmian)
4) dodatek specjalny 1 020 zł

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/184/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miasta Chełmna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01 2005 r.


Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona