Opis : Uchwała Nr XXXIV/237/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2004 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmna
opublikowana : 09-11-2005
treść :

Uchwała Nr XXXIV/237/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2004 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2004 rok, uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne Burmistrza Miasta Chełmna z wykonania budżetu za 2004 rok.

§ 2.

Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona