Opis : Uchwała Nr XXXIV/233/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2005 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2004 rok
opublikowana : 09-11-2005
treść :

Uchwała Nr XXXIV/233/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2004 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2004 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona