Opis : UCHWAŁA nr XXXII/232/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie w latach 2005 - 2006 zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja obiektów sportowych w Chełmnie I
opublikowana : 09-11-2005
treść :

UCHWAŁA nr XXXII/232/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 marca 2005r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie w latach 2005 - 2006 zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja obiektów sportowych w Chełmnie I - etap obejmujący:
- budowę boiska bocznego
- modernizację nawierzchni boiska na placu zabaw przy Alejach 3 Maja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591; Nr 214, póz. 1806, oraz z 2003 r Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568), uchwala się co następuje:

§ l.

l. Zaciągnąć kredyt w latach 2005 - 2006 w następujących wielkościach:
- na rok 2005 do wysokości 820.000 zł. o
- na rok 2006 do wysokości 524.753 zł.
na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja obiektów sportowych w Chełmnie I - etap obejmujący:
- budowę boiska bocznego, %
- modernizację nawierzchni boiska na placu zabaw przy Alejach 3 Maja.
2. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na lata 2005 - 2006 określa załącznik do mniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmna do zawarcia umowy kredytu, o którym mowa w § l do wysokości: 820.000 zł na rok 2005 oraz do wysokości 524.753 zł na rok 2006, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3.

Jako źródło dochodów , z których zostaną pokryte zobowiązania, których mowa w § l ust. l wskazuje się wpływy z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i fizycznych podatku od osób prawnych.

§ 4.

Wyrazić zgodę na zabezpieczenie całej spłaty kredytu, którym mowa w § 1. wekslem własnym łn blaco lub majątkiem Gminy Miasta Chełmna.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona