Opis : UCHWAŁA nr XXXII/231/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/202/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna na lata 2005 - 2010.
opublikowana : 09-11-2005
treść :

UCHWAŁA nr XXXII/231/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 marca 2005r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/202/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna na lata 2005 - 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie założeń, zasad i trybu tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/171/2004 Rady Miasta w Chełmnie z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie założeń, zasad i trybu tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XXVII/202/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna na lata 2005 - 2010 w sposób następujący:

1) " ZESTAWIENIE A" stanowiące załącznik Nr 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie w następujących priorytetach i zadaniach:

Priorytet I

Zadanie nr 1 "Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna I -etap".

Priorytet II
Zadanie nr 1 " Realizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Miasta Chełmna".
Zadanie nr 2 " Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Chełmna".
Zadanie nr 6 " Centrum Wspierania Przedsiębiorczości".

Priorytet III.

Zadanie nr 2 " Dokończenie budowy nawierzchni ulicy Kolonia Wilsona"

Priorytet IV

Zadanie nr 1 " Dokończenie ocieplenia budynku szkoły wraz z łącznikiem".

Zmiany "ZESTAWIENIA A" stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 3 - Przewidywane nakłady inwestycyjne w latach 2005 - 2010, uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona