Opis : UCHWAŁA nr XXXII/230/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji miasta Chełmna obejmującej obszar Gminy Miasta Chełmna w całości granic administracyjnych.
opublikowana : 09-11-2005
treść :

UCHWAŁA nr XXXII/230/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 marca 2005r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji miasta Chełmna obejmującej obszar Gminy Miasta Chełmna w całości granic administracyjnych.

Na podstawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283 poz. 2841) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Miasta Chełmna pozytywnie opiniuje projekt Planu Aglomeracji Miasta Chełmna, obejmującej obszar Gminy Miasta Chełmna w całości granic administracyjnych określonych w załączniku opisowo - graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona