Opis : UCHWAŁA nr XXXII/229/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w latach 2005-2006 zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna
opublikowana : 09-11-2005
treść :

UCHWAŁA nr XXXII/229/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 marca 2005r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w latach 2005-2006 zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591, z 2002 r. nr 23 póz. 220, nr 62, póz. 558, nr 113 póz. 984, nr 153, póz. 1271, nr 214 póz. 1806, z 2003 r. nr 80 póz. 717 i nr 162, póz. 1568 oraz z 2004r. nr 102 póz. 1055, nr 116 póz. 1203 i nr 214, póz. 1806 ) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 2005-2006 w następujących transzach:
1) na rok 2005 800.000 zł
2) na rok 2006 400.000 zł z ostatecznym terminem spłaty przypadającym w 2012 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna.

§ 2.

Jako źródła dochodów, z których zostaną pokryte zobowiązania, o których mowa w § l wskazuje się wpływy z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 3.

Wyrazić zgodę na zabezpieczenie całej spłaty pożyczki, o której mowa w § l każdorazowo wekslem własnym in. blanco lub majątkiem Gminy Miasta Chełmna adekwatnie do wielkości zobowiązania.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XIX/155/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie w latach 2004-2006 zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Chełmna obejmująca ulice: Ogrodową, Toruńską, Chabrową, Kwiatową, Konwaliową, Storczykową, Osnowską, Słowiczą, Jaskółczą, Żurawią, Gołębią i Łunawską.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona