Opis : UCHWAŁA nr XXXII/228/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
opublikowana : 08-11-2005
treść :

UCHWAŁA nr XXXII/228/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 marca 2005r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591, z 2002 r. nr 23 póz. 220, nr 62, póz. 558, nr 113 póz. 984, nr 153, póz. 1271, nr 214 póz. 1806, z 2003 r. nr 80 póz. 717 i nr 162, póz. 1568 oraz z 2004r. nr 102 póz. 1055, nr 116 póz. 1203 i nr 214, póz. 1806 ) oraz art. 48, ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 15, póz. 148 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zaciągnąć kredyt do wysokości 1.427.797 zł, ( słownie: milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł. ) na okres 10 lat.

§ 2.

Kredyt, o którym mowa w § l przeznaczony będzie na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna -1 etap.

§ 3.

Ustanowić zabezpieczenie spłaty kredytu określonego w § l w formie weksla in blanco.

§ 4.

Źródłem spłat kredytu będą dochody gminy uzyskane z podatku od nieruchomości.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XVIII/145/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie w latach 2004-2006 zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna - prace remontowo-konserwatorskie murów miejskich, kościoła podominikańskiego p.w. św. Piotra i Pawła, kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła p.w. św. Marcina, kościoła pofranciszkańskiego p.w. św. Jakuba i Mikołaja, kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

poprzednia strona