Opis : UCHWAŁA Nr XXXII/227/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Zabytków Architektury Miasta Chełmna -1 etap.
opublikowana : 08-11-2005
treść :

UCHWAŁA Nr XXXII/227/2005
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Zabytków Architektury Miasta Chełmna -1 etap.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591, z 2002 r. nr 23 póz. 220, nr 62, póz. 558, nr 113 póz. 984, nr 153, póz. 1271, nr 214 póz. 1806, z 2003 r. nr 80 póz. 717 i nr 162, póz. 1568 oraz z 2004r. nr 102 póz. 1055, nr 116 póz. 1203 i nr 214, póz. 1806 ) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zaciągnąć w 2005 roku zobowiązanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Zabytków Architektury Miasta Chełmna -1 etap do kwoty 4.800.974 zł ( słownie: cztery miliony osiemset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery zł) z płatnością:
1) w 2005 roku do kwoty 2.977.480 zł
2) w 2006 roku do kwoty 1.823.494 zł

§ 2.

Źródłem pokrycia wydatków w latach 2005-2006 będą fundusze pozyskane z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środki uzyskane z kredytu długoterminowego, który w następnych latach zostanie spłacony z dochodów gminy - podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona