Opis : UCHWAŁA NR XXXI/226/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna - I etap. Z/2.04/I/1.4/287/04 w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
opublikowana : 08-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXI/226/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna - I etap. Z/2.04/I/1.4/287/04 w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się kwotę w wysokości 3.373.117,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy sto siedemnaście 00/100), do której Burmistrz Miasta Chełmna może ustanowić prawne zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna - I etap" ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, obowiązujące w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

§ 2.

Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w § 1 będą dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta:
P. Mittelstaedt

poprzednia strona