Opis : >UCHWAŁA NR XXXI/225/2005 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chełmna
opublikowana : 08-11-2005
treść :

UCHWAŁA NR XXXI/225/2005
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chełmna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 33, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz 1568) oraz art. 24, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, z 2002 r. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków :


1) cena za 1m3 wody dla wszystkich grup odbiorców - 1,61 zł
2) cena za 1m3 ścieków bytowych - 2,06 zł
3) cena za 1m3 ścieków przemysłowych - 2,92 zł
4) opłata abonamentowa za podlicznik /miesiąc - 2,50 zł

§ 2.

Stawki cen i opłat określone w § 1nie zawierają podatku od towarów i usług VAT

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XIX/148/2004r. Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chełmna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miasta:
P.Mittelstaedt

poprzednia strona