Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019

Informacja
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Chełmnie i w Sądzie Okręgowym w Toruniu, Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

do Sądu Okręgowego w Toruniu:
 - 2 ławników do orzekania w sprawach cywilnych,

do Sądu Rejonowego w Chełmnie:
- 12 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.
 
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Okręgowy w Toruniu, ul. Piekary 51),
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
               
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.
 
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać, po czym wypełnioną złożyć w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, w Biurze Rady Miasta pok. 107 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek. środa, czwartek od 7.15 do 15.15, wtorek od 7.15 do 16.15 i piątek od 7.15 do 14.15).
 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.bip.chelmno.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości www.bip.ms.gov.pl.
 
Przewodniczący Rady Miasta Chełmna
/-/ Janusz Błażejewicz


Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (18kB) word
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (22kB) word
Oświadczenia kandydata na ławnika (12kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności (54kB) plik

Wytworzył: Paweł Góra (2 czerwca 2015)
Opublikował: Paweł Góra (2 czerwca 2015, 10:58:16)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (2 czerwca 2015, 13:27:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13350

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij