Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna o III przetargu ustnym nieograniczonym polegającym na sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Toruńskiej 29

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
nr sprawy: GN.6840.15.2016.EN
wartość: 12.000,00
termin składania ofert: 10 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: Nabywcą lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Toruńskiej 29 został Pan Stanisław Jarosz za cenę 12.120,00 zł.  
                                                                                             Chełmno, 24.02.2017 r.
                                                           O G Ł O S Z E N I E
                                                      Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                  ogłasza
 
w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.2016.2147 z późn. zm./.
 
                                            III przetarg ustny nieograniczony
                                      polegający na sprzedaży prawa własności:
 
lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 12,81 m2 z piwnicą nr 4 o pow. 3,10 m2 i pomieszczeniem gospodarczym nr 4 o pow. 3,35 m2 położonego w Chełmnie w budynku przy ul. Toruńskiej 29, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 232/1 o pow. 7,00 m2, zapisanej w KW TO1C/00016296/0 oraz z działki nr 232/3 o pow. 23,85 m2, zapisanej w KW TO1C/00018830/0, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna. Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego miasta – przeznaczenie podstawowe na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeznaczenie uzupełniające usługi zlokalizowane w parterach budynków /8K 1MW/U/.
 
                                    Cena wywoławcza  wynosi 12.000,00 zł / brutto /
      (w tym wartość lokalu – 11.014,80 zł i wartość prawa własności gruntu – 985,20 zł.)
 
Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U.2016.710 z późn.zm./ w/w sprzedaże są zwolnione z  podatku VAT.
 
Przetarg na lokal nr 4, położony w Chełmnie przy ul. Toruńskiej 29 odbędzie się w dniu           10 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.200,00 zł.
    Wadium w formie przelewu należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2017 roku na konto Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 - Bank Spółdzielczy w Chełmnie                              nr 50948600050000036120000029. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
     W/w przetarg odbędą się w sali nr 204 w Urzędzie Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1. 
Pierwszy przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 25 października 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.                                                                                  
Drugi przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 23 stycznia 2017 roku i zakończył            się wynikiem negatywnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  Osoby przystępujące do w/w przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu  zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.
   Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia               14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490 tj./ oraz Zarządzenia: Nr 78/2016 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2016 roku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium,
-w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
-w przypadku spółek osobowych prawa handlowego – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół   z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Zapłata ceny za nabytą nieruchomość /po zaliczeniu wpłaconego wadium/ winna nastąpić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający.  
    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
    Nabywca uiści koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
   Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia w/w lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Nowonabywca zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz właściciela działki, płatnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
     Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego celu na jaki nieruchomość gruntowa jest przeznaczona. Zgodnie z art. 72 w związku z art. 73  w/w ustawy  wynosi 1%.
     Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie zgodnie z art. 77 ust.1 w/w ustawy.
     Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2016.2147 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
    Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami   Urzędu Miasta w Chełmnie, 86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1, pokój 109, tel.  56 677-17-14,          fax 56 677-17-74, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chelmno.pl i www.chelmno.pl .         
 
 
                                              BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMNA:  Mariusz Kędzierski
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

Odpowiada za treść: Edyta Nowacka
Opublikował: Edyta Nowacka (28 lutego 2017, 14:18:40)

Ostatnia zmiana: Edyta Nowacka (10 kwietnia 2017, 10:58:52)
Zmieniono: Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 163

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij