Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2009

zamówienie na:

Prace remontowo - konserwatorskie związane z realizacją projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 20 kwietnia 2009  10:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Oferta Nr 4 ,,Kontbud” Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17a 85-833 Bydgoszcz z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 13 499 737,97 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 41 miesięcy; uzyskała łączną maksymalną ilość punktów – 10 ( 9,50 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji) w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację): Oferta Nr 1 Konsorcjum Lider: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn Partner: TRANSFER ART. - SYSTEM Wilimowo 1A 11-041 Olsztyn z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 26 555 402,57 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 41 miesięcy; uzyskała łączna ilość punktów – 5,53 ( 4,83 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji). Oferta Nr 2 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Warszawa Oddział Gdańsk ul. Miałki Szlak 59 80-717 Gdańsk z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 15 523 157,23 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 42 miesiące; uzyskała łączna ilość punktów – 8,76 ( 8,26 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji). Oferta Nr 3 Konsorcjum 1. Przedsiębiorstwo BEGIER Henryk Begier i Synowie Sp. Jawna ul. Obornicka 8a Jelonek 62-002 Suchy Las 2. Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki ul. Sobotecka 10 60-166 Poznań z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 16 517 716,86 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 42 miesiące; uzyskała łączna ilość punktów – 8,26 ( 7,76 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji). Oferta Nr 5 Konsorcjum Lider: Restauro Sp. z o.o. ul. Łazienna 4 87-100 Toruń Partner: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Krzysztof Osuchowski, Alicja Babik Sp. Jawna ul. Starościńska 1 82-200 Malbork z następującymi warunkami: • łączna cena ofertowa: 19 761 466,02 PLN brutto, • termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.10.2012r., • płatność faktur: 30 dni, • okres gwarancji: 41 miesięcy. uzyskała łączna ilość punktów – 6,99 ( 6,49 pkt za cenę ofertową + 0,5 pkt za warunki gwarancji).  WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 10.04.2009r. do zamawiającego skierowano wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  „Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczące:
 
I)
1.  Dotyczy przedmiaru na Remont więźby dachowej wraz z pokryciem w Zespole Szkól nr 1 w Chełmnie (beneficjent Powiat Chełmiński).
1.1 W poz. 3 przyjęto pokrycie dachu dachówką zakładkową ceramiczną.W nakładach występują: dachówka w ilości 18.813,5521 szt. oraz gąsiory dachowe w ilości 435,4127 szt. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej B.IO.00.00 Roboty pokrywcze dekarsko-
blacharskie w punkcie 1.5.2.1. (str. 83) mowa jest o dachówce ceramicznej mnich -
mniszka w kolorze naturalna czerwień (dostawa Zamawiającego). Wobec zaistniałej
rozbieżności prosimy o jednoznaczne stwierdzenie, czy dachówkę i gąsiory dachowe
(jako materiały) należy wycenić w ofercie, czy też są one dostawą Zamawiającego?
1.2. W poz. 19, 21 i 24 przyjęto obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,55 mm. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej B.IO.00.00 Roboty pokrywcze dekarsko-blacharskie w punkcie 1.5.2.3. (str. 83) mowa jest o blasze miedzianej niepowlekanej gr. 0,6 mm. Wobec zaistniałej rozbieżności prosimy o jednoznaczne podanie z jakiej blachy należy wycenić obróbki?
 
2. Dotyczy przedmiaru na Budynek Główny Dom św. Józefa (beneficjent Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia).                                                                                                           
W przedmiarze w poz. 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74 przyjęto pokrycie i obróbki
z blachy z cynku natomiast w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej mowa jest o pokryciu i obróbkach z blachy miedzianej. Wobec zaistniałej rozbieżności prosimy o jednoznaczne podanie z jakiej blachy należy wycenić obróbki?
 
3. Dotyczy przedmiaru na Remont dachu Kościoła św. Janów (beneficjent Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia).
3.1. W przedmiarze w poz, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76 przyjęto pokrycie i obróbki z blachy z cynku natomiast w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej mowa jest o pokryciu i obróbkach z blachy miedzianej. Wobec zaistniałej rozbieżności prosimy o jednoznaczne podanie z jakiej blachy należy wycenić obróbki?
3.2. W poz. 78 ujęto izolację z wełny mineralnej. W nakładach przyjęto 275 m2 wełny (norma 0,55m2/m2) przy powierzchni ułożenia 500m2. Prosimy o wyjaśnienie przyjętej ilości wełny (jako materiału) oraz o podanie grubości układanej wełny.
 
4. Dotyczy przedmiaru na Remont dachu Kościoła p.w. WNMP (beneficjent Parafia).
4.1. W poz. 16 przyjęto błędnie ilość przedmiarową: jest 2,016 m, powinno być 112,00 m. Prosimy o korektę przedmiaru.
4.2. W poz. 15 przyjęto roboty związane z wykonaniem mieczy i zastrzałów w ilości
1,5m3 - materiał. Brak w przedmiarze pozycji związanej z robocizną - 37,5 m. Prosimy o korektę przedmiaru.
 
5. Dotyczy przedmiaru na Remont posadzki Kościoła p.w. WNMP (beneficjent Parafia)
Wg rys. nr 4 zawartego w projekcie warstwy posadzki wynoszą odpowiednio: nowe płyty gr. 4 cm, podsypka piaskowa gr. 5 cm, podsypka z kruszywa gr. 10 cm i podsypka piaskowa zagęszczona 5 cm. W przedmiarze ujęto m.in. rozebranie istniejących płyt gr. 6 cm i istniejącej podsypki - 10 cm. Jako nową podsypkę pod projektowaną posadzkę ujęto tylko w poz. 8 podkład z piasku gr. 1 cm (norma 0,01 m3/m2). Wobec zaistniałej rozbieżności prosimy o potwierdzenie, że przedmiar obejmuje cały zakres robót lub korektę przedmiaru.
 
6. Dotyczy przedmiaru na Mury obronne miasta Chełmna (beneficjent Gmina Miasto Chełmno). Prosimy o podanie czego dotyczy poz. 12 - mb 30 w rozdziale Mur nr 7.
 
II)
Dotyczy: Mury miejskie – Miasto Chełmno
1.   Jakie przyjąć podstawy wyceny do kosztorysowania - gdyż te zaproponowane w przedmiarach nie odnoszą się do opisu przedmiotu. Przykład: Odcinek I mur nr l Poz. l - nakłady odnoszą się do profili ciągnionych, Poz. 3 - nakłady dotyczą tylko rozbiórki murów kamiennych, Poz. 10 - nakłady odnoszą się do uzupełnienia lasek okiennych i transportu dłużycy, Poz. 12 - nakłady odnoszą się do okładania ścian masą lastryko, Poz. 13 - kat. III rob. betonowe - nie ma takiej pozycji, Poz. 14 - wymiany l cegły na głębokość 1/2 c - msc, nakłady odnoszą się do naprawy pęknięć w mb, jest w m3 , Poz. 17 -nakłady odnoszą się do naprawy pęknięć w mb, jest wm3, Poz. 4, 6,11, 16, 18, 19 - brak podstawy wyceny. W poszczególnych działach do takich samych opisów są zastosowane różne podstawy wyceny.
 
2. Baszta nr 6, Poz. 4 - niewłaściwy przedmiar 9,77 szt.(?). Podstawa wyceny na rozebranie muru w m3.
 
3. Mur nr 7, Poz. 12 - kalkulacja własna 30 mb - brak opisu, Poz. 16 - utylizacja w m3 - w pozostałych - w tonach.
 
4. Baszta nr 9, Poz. 4 - jest szt. powinno być m2.
 
5. Baszta nr 14, Brak poz. rusztowania i wywóz gruzu.
 
6. Baszta nr 19, Poz. 8 - połapanie fundamentów 96 m3 - czy obmiar jest prawidłowy? Brak wywozu i utylizacji gruzu.
 
7. Baszta nr 32, Poz. 4 - powinno być w m2 , Poz. 5 - powinno być w szt.
 
8.   Mur nr 33, Poz. 4 - powinno być w m2, Poz. 7 - powinno być w m3.
 
9. Baszta nr 38, Złe podstawy wyceny. Brak rusztowania, wywozu gruzu i utylizacji.
 
10. Mur nr 39, Złe podstawy wyceny. Poz. 8 - powinno być w m3.
 
11. Baszta nr 50, Poz. 3 i 4 - taki sam opis, poz. 3 w m3, poz.4 w m2. Podstawa wyceny dotyczy tylko rozbiórki murów kamiennych.
 
Dotyczy: przedmiaru na Golgotę
1. W przedmiarze poz. 18 - wyrównanie istniejącej podbudowy - podana jest zbyt duża ilość tłucznia 81,49m3 – przy grub. 10 cm powinno być 8,149 m3.
2. W przedmiarze poz. 22 - wykonanie trawników ilość 0,8 ha - czy obmiar jest prawidłowy?
 
Dotyczy: kosztorys konserwacja polichromii w kościele farnym
1. W projekcie umowy wymieniono jako załącznik pt Wytyczne konserwatorskie brak załącznika o takiej nazwie.
 
2. W pozycjach 2, 3, 5, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 31, 35, 38, 39, 41, 43 brakuje materiału /specjalistyczne materiały
do konserwacji/.
 
3. W pozycjach 30 i 40 jest cement a powinien być materiał do konserwacji.
 
4. W pozycji jest materiał /zaprawy budowlany a powinien być do renowacji obiektów zabytkowych
 
5.   W pozycji rusztowanie powierzchnia nie naliczono rzeczywistej powierzchni rusztowania jakie należy postawić aby wykonać to zadanie.
 
Dotyczy: kosztorys wymiana witraży w kościele farnym
Poz. 3 jest powierzchnia rusztowania  =  powierzchni witraży / w żadnym z systemów rusztowań nie można postawić takiego rusztowania/.
 
Dotyczy: Remont dachu
poz. 9, 10 i 11 - ilość gruzu do powierzchni dachu jest za mała.
poz. 14 - jest przekrój krokwi 0,2x0,2 wg dokumentacji 25cmx20cm.
poz. 17 - jest przekrój jętki 0,18x0,10 wg dokumentacji 28cmx25cm.
poz. 21- jest przekrój słupa 0,20 x 0,20 wg dokumentacji 22cm x 22cm.
poz. 46 - jest zaprawa renowacyjna 0,04kg/m tzn. 40g na l m - bardzo niskie normy zużycia materiału.
poz. 47 - jest zaprawa renowacyjna 0,003kg/m3 - bardzo niskie normy zużycia materiału.
poz. 48 - jest zaprawa renowacyjna 0,02/szt. - bardzo niskie normy zużycia materiału.
poz. 49 - jest zaprawa renowacyjna 0,24kg/m3 - bardzo niskie normy zużycia materiału.
poz. 51 - jest bale iglaste 0,001m3/m2 co to jest?
poz. 51 - jest wsporniki stalowe do dachówki 4 szt./m2 wg normy CREATON 14,6szt/m2.
poz. 51 - brakuje elementów ceramicznych systemu CREATON.
poz. 51 - w rg nie uwzględniono tablic na współczynniki.
poz. 54 i 55 - brak elementów do mocowania pokrycia do podłoża.
poz. 57 - zaniżony nakład na zużycie blachy.
poz. 58 - zawyżony nakład na zużycie blachy.
poz. 63 do 66 - jest stosowanie zwykłych zapraw, czy nie powinny być zastosowane zaprawy renowacyjnej?
 
Dotyczy: Elewacje  - Zgromadzenie Sióstr
poz. 205, 260 - brak podstawy wyceny.
poz. 229, 230 - czy pozycje nie są zdublowane?
 
III)
Dotyczy: Mury miejskie – Miasto Chełmno
1. W przedmiarze robót na prace remontowo-konserwatorskie murów miejskich w kilku pozycjach (np. poz. 14 - odcinek I), jako podstawa wyceny podany jest KNR 4-d. Prosimy o wyjaśnienie jaki to katalog wg numeracji katalogów stosowanej w programie Norma.
 
Dotyczy budynku głównego w zespole klasztornym (Dom Św. Józefa)
2. Według dokumentacji projektowej dach budynku głównego ma być pokryły dachówką karpiówką w koronkę. W załączonym do specyfikacji kosztorysie ślepym poz. 54 to „Pokrycie dachu dachówką ceramiczną ANTICO CREATON". Jest to dachówka zakładkowa o optyce przypominającej pokrycie dachówkami mnich- mniszka. Prosimy o informację jaki rodzaj dachówki przyjąć do oferty.
3. Wg dokumentacji obróbki blacharskie mają być z blachy miedzianej, wg kosztorysu ślepego są z blachy z cynku. Jaki rodzaj blachy na obróbki blacharskie przyjąć do oferty
 
4. Wg kosztorysu ślepego poz. 63 i 64 do rynien o średnicy 15 cm mają być zastosowane rury spustowe o średn. 18 cm, naszym zdaniem powinno być odwrotnie.
 
5. W poz. 17 i 18 zastosowano podstawy wyceny, w których normy robocizny odniesione są do l mb elementu natomiast normy materiałowe do l m3 drewna. W w/w poz. podano jako jednostkę miary m3 co skutkuje zaniżeniem nakładów robocizny, np. w poz. 17 nakład robocizny na 1 m3 wymiany belki wynosi 2,86 r-g. Prosimy o podanie ilości przedmiarowej w m.
 
6. Prosimy o uzupełnienie poz. 71, 72, 73 o nakłady materiałowe.
 
7. W poz. 84 zastosowano podstawę wyceny dotyczącą dachów płaskich, naszym zdaniem powinno być KNR 4-03 0706-05, kolumna 05 dotyczy dachów stromych.
 
8. Czy poz. 102 nie powinna dotyczyć transportu gruzu na dalszą odległość (ponad l km). Poz. 101 i 102 dotyczą wywiezienia takiej samej ilości gruzu na odl. do l km.
 
9   Czy wykonawca może samodzielnie zmieniać nakłady RMS w pozycjach kosztorysów ofertowych, w których to pozycjach, w kosztorysach nakładczych stwierdził ewidentne błędy lub niezgodności z projektem, np.
Kosztorys ślepy dom p.w. Św. Józefa - Poz. 75 wg projektu powinna dotyczyć izolacji z folii paroprzepuszczalnej - żaden z materiałów z kosztorysu nakładczego (ślepego) nie jest zgodny                      z zaprojektowaną technologią.
Kosztorys ślepy schody zewnętrzne do domu Św. Wincentego - Poz. 12 - zaprawa cementowa jest 0,25 kg/m3 zamiast 0,25 m3/m3; Poz. 21 - piasek jest 54 t/m zamiast 0,03m3/m lub 54kg/m.
Kosztorys nakładczy remont balkonów - Poz. 3 - zaprawa jest 0,001 kg/szt. powinno być 0,001 m3/szt., Poz. 4 podokienniki występują trzy razy w ilości 10 szt./szt. i dwa razy 1m/szt. powinno być 1 szt./szt., Poz.14 cement jest 0,387 kg/m3 powinno być 0,387 t/m3, piasek jest 0,483 t/m3 powinno być 0,483t/m3, żwir jest 0,6730 t/m3 powinno być 0,673 m3/m3, Poz. 16 drewno opałowe jest 2 m3/m2 powinno być 2kg/m2.
 
IV)
1. Dotyczy remontu dachu kościoła p.w. WNMP. Proszę o sprecyzowanie rodzaju dachówki, projekt zakłada dachówkę mnich-mniszka, natomiast kosztorys nie określa jej precyzyjnie.
 
2. Dotyczy kościoła p.w. św. Józefa. Proszę o sprecyzowanie rodzaju dachówki i blachy. Projekt zakłada blachę miedzianą i dachówkę karpiówkę, zaś kosztorys blachę z cynku i dachówkę CREATON ANTICO.
 
3. Dotyczy kościoła p.w. św. Józefa. Proszę o wyjaśnienie, jak ułożyć folię dachową, zakładając wymianę łat w 50% powierzchni dachu.
 
4. Dotyczy kościoła p.w. św. Janów. Proszę o sprecyzowanie rodzaju dachówki i blachy. Projekt zakłada blachę miedzianą i dachówkę mnich-mniszka, zaś kosztorys blachę z cynku i dachówkę CRFATON ANTICO.
 
5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych norm niż ujęte w kosztorysach załączonych do SIWZ np. przez zastosowanie współczynników.
 
6. Proszę ponownie potwierdzić, czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe w formie skróconej w układzie ( L.p. - podstawa prawna - opis robót – j.m. ilość jednostek - cena jednostkowa zawierająca R, M, S, Kp, Kz, Z - wartość) czy   w formie szczegółowej. W jednej z odpowiedzi wskazano na formę rozszerzoną, nie zmieniając SIWZ.
 
V)
1. MIASTO CHEŁMNO
1.1. Kosztorys na „Remont konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego":
- poz.9 + póz. 10 - w sumie te dwie pozycje dają wywóz gruzu na odległość 2 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 2 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
- poz. 48 - prosimy o podanie rodzaju cegły jakiej należy zastosować do wykonania robót. Czy ma to być zwykła cegła pełna, klinkierowa, czy też może gotycka?
-  poz. 49 - prosimy o podanie rodzaju cegły jakiej należy zastosować do wykonania robót. Czy ma to być zwykła cegła pełna, klinkierowa, czy też może gotycka?
- poz. 50 - prosimy o potwierdzenie, że należy policzyć krycie dachu zwykłą papą asfaltową, czy też może Zamawiający życzy sobie pokrycie dachu papą termozgrzewalną ?
- poz. 51 - prosimy o podanie rodzaju, typu dachówki jaki Zamawiający życzy sobie do ułożenia na połaci dachu kościoła.
- poz. 52 - prosimy o potwierdzenie, że w opisie pozycji nastąpiła oczywista pomyłka pisarska. Zamiast „gr 6 mm" winno być „gr 0,6 mm".
- poz. 54 - prosimy o podanie rodzaju blachy, którą należy zastosować do obróbki - w opisie pozycji widnieje opis „{...) blachą o gr. 0,6 mm tytan cynk patyna (...)*, natomiast w zestawieniu materiałów widnieje „(...) blacha tytan cynk mat 0,60 mm (.,.)". Prosimy o jednoznaczne określenie materiałowe.
- poz. 57 - prosimy o podanie rodzaju blachy, z której ma być wykonana rynna - w opisie pozycji widnieje opis ,,(...) z blachy tytan cynk patyna (...)", natomiast w zestawieniu materiałów widnieje „(…) blacha tytan-cynk gr 0,60mm (...)". Prosimy o jednoznaczne określenie materiałowe.
- poz. 58 - prosimy o podanie rodzaju blachy, z której ma być wykonana rura spustowa - w opisie pozycji widnieje opis ,(...) z blachy tytan cynk patyna (...)", natomiast w zestawieniu materiałów widnieje .(...) blacha tytan-cynk gr 0,60mm (...)". Prosimy o jednoznaczne określenie materiałowe.
 
2. PARAFIA
Prosimy o wyjaśnienie następującej sprawy. W materiałach przetargowych na Kościół WNMP występuje przedmiar na „Prace konserwatorsko renowacyjne architektury wnętrza". Natomiast w dniu 17-03 Zamawiający dołączył kosztorys na roboty malarskie na kościół. Czy te dwa kosztorysy nie dublują się. Nasza wątpliwość wynika z faktu, że w obu kosztorysach występuje ta sama ilość robót malarskich. Kosztorys dodany później jest bardziej rozbudowanym i szczegółowym kosztorysem. Prosimy więc o stanowisko w tej sprawie i poinformowanie czy należy wyceniać oba kosztorysy czy tylko ten bardziej rozbudowany?
 
2.1. Kosztorys na „Remont wieży północnej":
- poz. 3 - prosimy o podanie wymiaru podwalin i murłat w celu obliczenia potrzebnej ilości m3 drewna względnie o potwierdzenie przyjęcia ilości występującej w zestawieniu materiałowym.
- poz. 4 - prosimy o podanie wymiaru krokwi w celu obliczenia potrzebnej ilości m3 drewna względnie o potwierdzenie przyjęcia ilości występującej w zestawieniu materiałowym.
- poz. 5 - prosimy o podanie wymiaru krokwi i jętek w celu obliczenia potrzebnej ilości m3 drewna względnie  o potwierdzenie przyjęcia ilości występującej w zestawieniu materiałowym.
- poz. 6 - prosimy o podanie wymiaru mieczy i zastrzałów w celu obliczenia potrzebnej ilości m3 drewna względnie o potwierdzenie przyjęcia ilości występującej w zestawieniu materiałowym.
- poz. 21 - prosimy o podanie rodzaju blachy, którą należy zastosować do obróbki - w opisie pozycji widnieje opis „(...) blachą o gr. 0,6 mm tytan cynk patyna z cynku rektyfikowanego (...)", natomiast w zestawieniu materiałów widnieje „(...) blacha tytan cynk mat 0,60mm mat (...)". Prosimy o jednoznaczne określenie materiałowe.
- poz. 51 - prosimy o określenie koloru dachówki jaką należy przyjąć do wyceny.
 
3. POWIAT CHEŁMIŃSKI
3.1 Prosimy o informację dot. stolarki:
a) w jakim oknach (prosimy podać symbol okna) należy zamontować nawiewniki higrosterowalne,
b) w jakich okna wg zestawienia stolarki są witraże - prosimy określenie symbolu okna. W trakcie wizji lokalnej wynika że tylko okno 0-7 jest oknem witrażowym.
c) prosimy o potwierdzenie, że okna widniejące jak „wymienione" nie są objęte niniejszym postępowaniem.
 
3.2 Kosztorys na „Sufity" (remont sufitów na II piętrze):
- poz. 10 - prosimy o informację jakiego typu płyty gipsowo-kartonowe należy przyjąć do wyceny: zwykłe, wodoodporne czy może ognioodporne,
- poz. 17 - prosimy o informację jakiego typu płyty gipsowo-kartonowe należy przyjąć do wyceny: zwykłe, wodoodporne czy może ognioodporne.
- poz. 19 - prosimy o informację jakiego typu farbę emulsyjną należy przyjąć do wyceny: zwykłą czy też może np. zmywalną?
- poz. 20 - prosimy o informację jakiego typu farbę emulsyjną należy przyjąć do wyceny: zwykłą czy też może np, zmywalną?
 
3.3 Kosztorys na „Skład opału":
- poz. 4 + poz. 5 - w sumie te dwie pozycje dają wywóz gruzu na odległość 4 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 4 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy      o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
 
3.4 Kosztorys „Stolarka" (wymiana stolarki okiennej):
- poz. 1 i 2 - prosimy o informacje co należy zrobić z materiałami podemontażowymi. Jeśli należy je wywieść na wysypisko i zutylizować prosimy o podanie stosownych pozycji kosztorysowych.
- poz. 4 - prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących wykonania krat.
 
3.5 Kosztorys „Dach"
- poz. 3 - prosimy o podanie rodzaju i koloru dachówki jaką należy przyjąć do wyceny,
- poz. 5 - prosimy o podanie wymiarów słupów w celu wyliczenia m3 potrzebnego drewna.
- poz. 6 - prosimy o podanie wymiarów mieczy lub zastrzałów w celu wyliczenia m3 potrzebnego drewna,
- poz. 7 - prosimy o podanie wymiarów murłat i podwalin w celu wyliczenia m3 potrzebnego drewna.
- poz. 8 - prosimy o podanie wymiarów płatwi w celu wyliczenia m3 potrzebnego drewna.
- poz. 9 - prosimy o podanie wymiarów płatwi zwykłych i kleszczy w celu wyliczenia m3 potrzebnego drewna.
- poz. 34 + poz. 35 - w sumie te dwie pozycje dają wywóz gruzu na odległość 4 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 4 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
 
3.6 Kosztorys na centralne ogrzewanie
- W przedmiarze robót w poz. nr 7, 8, 9 podano 3 typy grzejników, natomiast projekt (część opisowa) specyfikuje znacznie więcej typów grzejników. W związku z powyższym prosimy o podanie zestawienia wszystkich typów grzejników wraz z ilościami jakie należy przyjąć do wyceny.
- poz. 11 -  czy w przedmiotowej  pozycji  należy  skalkulować podwójne kurki kulowe do grzejników dolnozasilanych?
 
4. ZGROMADZENIE SIÓSTR
4.1 Kosztorys na „Dom Św. Józefa" (dach budynku głównego):
- poz. 27 - prosimy o wymiar desek czołowych,
- poz. 46 + poz. 47 - w sumie te dwie pozycje dają wywóz gruzu na odległość 2 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 2 km od przewidywanego placu budowy, W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy     o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej
- poz. 48 - wywóz ziemi na odległość 1 km - prosimy o potwierdzenie tej odległości.
- poz. 49 - prosimy o podanie rodzaju cegły jaką należy przyjąć do wyceny: czy ma to być : zwykła cegła, klinkierowa czy może gotycka?
- poz. 51 + poz. 52 - w sumie te dwie pozycje dają wywóz gruzu na odległość 5 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 5 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy    o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
- poz. 53 - wywóz ziemi na odległość 1 km - prosimy o potwierdzenie tej odległości.
- poz. 54 - prosimy o podanie koloru dachówki jaką należy przyjąć do wyceny.
 
4.2 Kosztorys na „Golgotę"
- poz. 12 + poz. 13 - w sumie te dwie pozycje dają wywóz ziemi na odległość 2 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 2 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
 
4.3 Kosztorys na remont dachu Kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty wraz z malowaniem:
- poz. 29 - prosimy o wymiar desek czołowych,
- poz. 48 + poz. 49 - w sumie te dwie pozycje dają wywóz gruzu na odległość 2 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 2 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
- poz. 50 - wywóz ziemi na odległość 1 km - prosimy o potwierdzenie tej odległości.
- poz. 51 - prosimy o podanie rodzaju cegły jaką należy przyjąć do wyceny: czy ma to być: zwykła cegła, klinkierowa czy może gotycka?
- poz. 56 - prosimy o podanie koloru dachówki jaką należy przyjąć do wyceny.
- poz. 78 - prosimy o podanie grubości izolacji jaką należy przyjąć do wyceny.
- poz. 51 + poz. 52 - w sumie te dwie pozycje dają wywóz gruzu na odległość 5 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 5 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
- poz. 53 - wywóz ziemi na odległość 1 km - prosimy o potwierdzenie tej odległości.
 
4.4 Kosztorys na „Elewacje" (kosztorys w folderze „Remont schodów"):
- poz. 4, 6, 7, 8, 12, 13, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 131, 133, 134, 135, 137, 140, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 196, 197, 205, 206, 252, 253, 257, 260 – prosimy o podanie rodzaju cegły jaką należy przyjąć do wyceny: czy ma to być : zwykła cegła, klinkierowa czy może gotycka?
- poz. 19, 20, 46, 47, 82, 83, 146, 147, 179, 180, 200, 201, 202, 203, 204, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 262 - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności polegającej na podanie innego rodzaju cegły w opisie pozycji a     w zestawieniu materiałowym. W opisie widnieje opis „cegła budowlana" natomiast w zestawieniu widniej opis „cegła gotycka".
- poz. 21, 48, 84, 139, 148, 181, 207 - prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć koszt cegły gotyckiej,
- poz. 27, 63, 99, 155, 187 - pozycje dają wywóz gruzu na odległość 5 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 5 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
- poz. 127, 217, 243, 268 - pozycje dają wywóz gruzu na odległość 4 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległość 4 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
- poz. 210 - prosimy o zestawienie stolarki,
- poz. 239 - prosimy o podanie rodzaju dachówki,
- Prosimy o informacje czy cegła gotycka ma być cegłą ręcznie formowaną czy też ma to być cegła zwykła perforowana. Ponadto prosimy o podanie koloru cegły.
 
4.5 Kosztorys na „Balkony" (kosztorys w folderze „Remont schodów"):
- poz. 5 - prosimy o dołączenie zestawienie stolarki.
- poz. 6 - prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć koszt cegły gotyckiej.
- poz. 10 - wywóz gruzu na odległość 4 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 4 km od przewidywanego placu budowy.                    W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
- poz. 18 - jaki rodzaj sufitu podwieszonego należy przyjąć do wyceny. Prosimy o określenie typu.
- poz. 19 - jaką płytę gipsowo-kartonową należy przyjąć do wyceny? Zwykłą, wodoodporną czy może ognioodporną?
 
4.6 Kosztorys na „Schody" (kosztorys w folderze „Remont schodów"):
- poz. 6 - wywóz ziemi na odległość 4 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 4 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej.
- poz. 20 - wywóz gruzu na odległość 4 km - prosimy o podanie składowiska, na które należy wywieść materiały podemontażowe znajdujące się w odległości 4 km od przewidywanego placu budowy. W przypadku, gdy wysypisko nie znajduje się w takiej odległości prosimy o skorygowanie ilości km do ilości prawidłowej,
5. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez określenie kosztorysu rozszerzonego? Czy należy przez to rozumieć zapisy SIWZ tj. kosztorysy uproszczone z podaniem tabeli R, M, S?
 
W związku z licznymi wątpliwościami zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przełożenie terminu składania ofert. Powyższe pozwoli na rzetelne przygotowanie ofert, co przy tak skomplikowanym i długo terminowym zamówieniu (termin realizacji trzyletni), będzie niezwykle istotne.
 
na który Zamawiający udziela się następującej odpowiedzi:
 
I)
AD 1
Ppkt 1.1  dachówkę zakładkową i gąsiory, jako materiały należy wycenić w ofercie zgodnie z przedmiarem.
Ppkt 1.2 obróbki blacharskie należy wycenić jako obróbki z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm, zgodnie z przedmiarem.
 
AD 2
Dotyczy budynku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia - budynek główny św. Józefa - Obróbki blacharskie o których mowa w poz. 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74 - to obróbki z blachy cynkowej ogólnego przeznaczenia.
 
AD 3  
3.1. Dotyczy remontu dachu kościoła św. Janów - Z.S.M. - Obróbki o których mowa w poz.: 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76 - to obróbki z blachy cynkowej ogólnego przeznaczenia.
3.2. Dotyczy izolacji z wełny mineralnej – Powierzchnia ułożenia winna być jak w przedmiarze - 500m2, natomiast norma zużycia materiału 1,05m2.
 
AD 4.1
Dotyczy pozycji remontu dachu kościoła p.w. W.N.M.P. – W poz. nr 16 powinno być  112mb nastąpił błąd matematyczny.
 
AD 4.2
Poz. 15 wymiany miecz i zastrzałów jest zdublowana, powyższa poz. należy uważać za nieaktualną, powyższa pozycję ujęto jako scaloną w poz. 18, 19 - powyższego kosztorysu.
 
AD 5
Dotyczy posadzki w kościele W.N.M.P. - Powinno być ułożenie nowej posadzki gr. 4cm na warstwie z materiałów sypkich ubitych gr.10cm.
 
AD 6
Dotyczy murów obronnych miasta Chełmna - poz. nr 12 - 30mb dotyczy przeszyć murów metodą ,,HILTI” jako przykładową metodą, lub prosimy o metodę równoważną i jej skalkulowanie.
 
II)
Dotyczy: Mury miejskie – Miasto Chełmno
AD 1
Dotyczy murów obronnych miasta Chełmna - pyt. 1. - kosztorys inwestorski jest kalkulacją inwestorską, łączonych pozycji kosztorysowych lub analogii dla poszczególnych pozycji powstałych w wyniku opracowań autora projektu dla renowacji murów obronnych założonego programu konserwatorskiego. Wobec powyższego należy dokonać wyceny ofertowej wg własnych programów. W założeniu należy wziąć pod uwagę opis wyszczególnienia dla danej pozycji i obmiar.
 
AD 2
Należy skalkulować naprawę muru cegłą gotycką na zaprawie wapiennej w 9,77 miejscach, licząc kalkulację jednego miejsca jako cenę jednostkowo - scaloną.
 
AD 3
Dotyczy murów obronnych miasta Chełmna - poz. nr 12 - 30mb dotyczy przeszyć murów metodą ,,HILTI” jako przykładową metodą, lub prosimy o metodę równoważną i jej skalkulowanie. Należy przeliczyć 1m3 gruzu na 1-ną tonę.
 
AD 4
Należy skalkulować  1-den metr kwadratowy muru jako 1-dno miejsce lub przedstawić swoją kalkulację naprawy miejscowej lica muru w ilości 3m2.
 
AD.5
Opracowanie nie przewiduje postawienia i rozebrania rusztowania dla w/w zakresu robót, natomiast wywóz gruzu należy uwzględnić w ilości 27 ton.
 
AD 6
Dotyczy podłapania fundamentów. Poprawnym jest wymiar  0,96m3 - błąd w wydruku pozycja dotyczy utylizacji 3,9m3. tj. również wywozu 7,02 tony - którą należy skalkulować w osobnej pozycji.
 
AD 7
Poz.4 -powinno być w m2, Poz. 5. - powinno być w szt.
 
AD 8
Poz. 4 - powinna być w m2, Poz. 7 - powinna być w m3
 
AD 9
Autor opracowania określił zakres prac dla danego odcinka wg załączonej kalkulacji, należy ją odczytać wg opracowania bez zbędnej interpretacji.
 
AD 10
Jak wyżej, pozycja 8 wyliczona w m3.
 
AD 11
Pozycja 3 została zdublowana, nienależny uwzględniać poz. 4. Podstawą wyceny  jest kalkulacja własna.
 
Dotyczy: przedmiaru na Golgotę
AD 1
W przedmiarze winno być 8,149m3.
 
AD 2
Błąd wyliczeń winno być 0,0167 ha.
Dotyczy: kosztorys konserwacja polichromii w kościele farnym
AD 1
Wytyczne konserwatorskie to uwagi zapisane w decyzjach konserwatorskich dla poszczególnych zadań.
 
AD 2
Dotyczy materiałów rozbiórkowych przedstawiających wartości konserwatorskie, ale również takie które spełniają normy techniczne, a w szczególności parametry wytrzymałościowe.
 
AD 3
W poz. 30 dotyczy zastaw zabezpieczających, nie ma mowy o cemencie, natomiast w poz. 40 mowa jest o odgrzybianiu desek.
 
AD 4
W cennikach nawet konserwatorskich dopuszcza się materiał typu cement dla części konstrukcyjnych dlatego również autor opracowania dopuszcza takie rozwiązania, co wynika  z rozliczenia pozycji obrachunkowych.
 
AD 5
Opracowanie dla robót rusztowaniowych, dotyczy tylko w takim zakresie jakim uwzględniono w opisie ogólnym  dla robót dekarskich - założenia.
 
Dotyczy: kosztorys wymiana witraży w kościele farnym
Dotyczy kosztorysu na wymianę witraży - wymiar powinien być (12,00*3.00)*24szt i taki należy skalkulować.
 
Dotyczy: Remont dachu
Dotyczy remontu dachu kościoła W.N.M.P. Jako podstawę należy wziąć pod uwagę przedmiar kosztorysów inwestorskich, łącznie z rozliczeniem materiałowym wyliczonym w m3 i takie nastąpi rozliczenie z wykonawcą. Wycenę należy dostosować do przedmiaru dla powierzchni dachu pokrycia dachówką CREATON.
 
Dotyczy: Elewacje  - Zgromadzenie Sióstr
Poz. 205 i 260 -  to KNR 19 - 01 0312-02. Należy zastosować jedną pozycję czyli poz. - 229, pozycji 230 nie należy brać pod uwagę.
 
III)
AD 1
Kosztorys inwestorski opracowano wg. kalkulacji indywidualnej dla założonego programu konserwatorskiego posługując się w sposób pośredni cennikami  Tymczasowym zakładowym katalogiem norm budowlano konserwatorskim. Opracowanie może być własne ale przy zachowaniu pełnego programu konserwatorskiego.
   
AD 2
Do przedmiaru należy zastosować dachówkę ANTICO-CREATON tzn. tak jak jest w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót. Inwestor otrzymał zgodę W.K.Z. w Toruniu.
 
AD 3
Należy zastosować blachę cynkową - to znaczy tak jak jest w kosztorysie.
AD 4
Zastosowane pozycje winny być zastosowane w odwrotnej kolejności.
 
AD 5
Należy doliczyć robociznę dla poz. 17 - 25.60 mb. Należy doliczyć robociznę dla poz. 18 -33,60 mb.
 
AD 6
Należy rozliczyć powyższe pozycje łącznie z materiałem tak jak w opisie pozycji.
 
AD 7
Należy zastosować się do pozycji wyszczególnionych, gdyż zdania zawsze będą podzielone.
 
AD 8
W/w pozycję należy zwiększyć o następne 4 km.
 
AD 9
Wykonawca może zmienić błędną pozycję na poprawną w sensie prawidłowego rozliczenia zachowując podstawę, czyli treść opisu pozycji obrachunkowej - dotyczy pozycji w zapytaniach.
 
IV)
AD 1
Pozycję dachówki dotyczą ANTIKO-CREATON dla każdego z zadań, taką zmianę dokonali inwestorzy za zgodą W.K.Z. w Toruniu.
 
AD 2
Należy zastosować blachę cynkową dla wszystkich zadań.
 
AD 3
Folię i łaty należy ułożyć na całości, natomiast łaty autor przewidział 50% odzysku.
 
AD 5
Tak o ile nie będą to współczynniki zwiększające.
 
AD 6
Kosztorysy należy przedstawić w formie szczegółowej.
 
V)
1. MIASTO CHEŁMNO
AD 1.1 Składowisko odpadów komunalnych jest w miejscowości - Osnowo tj. 5 km od miejsc wyznaczonych i określonych zadaniem. Wobec powyższego należy doliczyć do wspomnianych pozycji obrachunkowych dodatek za następne kilometry.
- dot. poz. 48 - przemurowania dotyczą cegły zwykłej budowlanej klasy 150,
- dot. poz. 49 - jw.
- dot. poz. 50 - dotyczy papy zwykłej asfaltowej.
- dot. poz. 51 - dachówką o którą pyta oferent to dachówka ceramiczna ANTICO CREATON
- dot. poz. 52 - nastąpiła oczywista pomyłka pisarska gr. blachy to 0,6mm.
- dot. poz. 54 - do obróbek blacharskich należy zastosować blachę cynkową ogólnego stosowania.
- dot. poz. 57 - j.w.
- dot. poz. 58 - j.w.
 
2. PARAFIA
AD 2 - Wyceny należy dokonać w kosztorysie rozbudowanym z datą publikacji 17-03-2009r. Kosztorys pierwotny nieaktualny, zmian dokonał inwestor.
 
AD 2.1
- poz.3 -  potwierdzamy ilość występującą w zestawieniu materiałowym.
- poz. 4 -  j.w.
- poz. 5 -  j.,w.
- poz. 6 -  j.w.
- poz. 21 - należy zastosować blachę tytan cynk rektyfikowany - patyna, wynika z dodatkowych uzgodnień dokonanych przez inwestora  z W.K.Z. w Toruniu.
- poz. 51. - kolorem dachówki  ANTICO CREATON  jest naturalna czerwień.
 
3. Powiat Chełmiński
AD 3.1  Stolarka okienna
a. Nawiewniki higrosterowalne należy zamontować w oknach  o symbolu 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6,
b. witraże jako trzecia szyba występują w oknach o symbolu 0-7 i  0-9,
c. w/w okna są objęte niniejszym postępowaniem
 
AD 3.2  Remont sufitów II piętra
- do wyceny poz. 10 i 17 należy przyjąć zwykłe płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm,
- do wyceny poz. 19 i 20 należy przyjąć zwykłą farbę emulsyjną do wewnętrznego stosowania, 
 
AD 3.3  Skład opału
- Gruz można wywieść na międzygminne składowisko odpadów w miejscowości Osnowo (około 5 km od miejsca budowy).  
 
AD 3.4  Stolarka okienna
- wywiezienie między innymi zdemontowanej stolarki skalkulowano w poz. 34 i 35 kosztorysu nakładczego na remont więźby dachowej,
- kraty okienne powinny być wykonane zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi i opisem umieszczonymi w dokumentacji,
 
AD 3.5 Dach
- do wyceny należy przyjąć dachówkę ceramiczną zakładkową w kolorze naturalnej czerwieni,
- w poz. kosztorysowej nr 5, 6, 7, 8 i 9 do wyceny należy przyjąć podane w kosztorysie nakładczym ilości mb elementów więźby dachowej, przewidziane do wymiany przez projektanta,  
- wymiary-przekroje elementów więźby dachowej pokazane są na rysunkach w dokumentacji technicznej,
- poz. 34 i 35 - gruz można wywieść na międzygminne składowisko odpadów w miejscowości Osnowo (około 5 km od miejsca budowy).  
 
AD 3.6  Centralne ogrzewanie
- wyceny montażu nowych grzejników należy  dokonać zgodnie z  typami i ilościami grzejników wymienionymi w zestawieniu w części opisowej projektu.
- w poz. 11 należy skalkulować podwójne kurki kulowe.
 
4. ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA
AD 4.1 Kosztorys na dom św. Józefa
- poz. 27. - wymiarem deski czołowej jest - 25cm szer., przy gr. 25mm,
- poz.  46, 47 - składowisko odpadów komunalnych jest w miejscowości - Osnowo tj. 5 km od miejsc wyznaczonych i określonych zadaniem. Wobec powyższego należy doliczyć do wspomnianych pozycji obrachunkowych dodatek  za następne kilometry.
- poz. 48 - jw.
- poz. 49 - dotyczy cegły klinkierowej czerwonej klasy 35 o wym. 250*120*65mm
- poz. 51, 52 - składowisko odpadów komunalnych jest w miejscowości - Osnowo tj. 5km od miejsc wyznaczonych i określonych zadaniem. Wobec powyższego należy doliczyć do wspomnianych pozycji obrachunkowych dodatek  za następne kilometry.
- poz. 53 - jw.
- poz. 54 - naturalna czerwień
 
AD 4.2 Kosztorys na ,,Golgotę”
 - poz. 12, 13 - składowisko odpadów komunalnych jest w miejscowości - Osnowo tj. 5km od miejsc wyznaczonych i określonych zadaniem. Wobec powyższego należy doliczyć do wspomnianych pozycji obrachunkowych dodatek  za następne kilometry.
 
AD 4.3 Kosztorys na remont kościoła ,,Janów”
- poz.29 - wymiarem deski czołowej jest - 25cm szer., przy gr. 25mm,
- poz. 48, 49 - składowisko odpadów komunalnych jest w miejscowości - Osnowo tj. 5km od miejsc wyznaczonych i określonych zadaniem. Wobec powyższego należy doliczyć do wspomnianych pozycji obrachunkowych dodatek  za następne kilometry.
- poz. 50 - jw.
- poz. 51 - dotyczy cegły zwykłej budowlanej pełnej klasy 150
- poz. 56 - inwestor dokonał uzgodnień z W.K.Z. w Toruniu – dachówka ANTICO CREATON, naturalna czerwień,
- poz. 78 - dotyczy gr. 10cm,
- poz. 51, 52 - składowisko odpadów komunalnych jest w miejscowości - Osnowo tj. 5km od miejsc wyznaczonych i określonych zadaniem. Wobec powyższego należy doliczyć do wspomnianych pozycji obrachunkowych dodatek  za następne kilometry.
- poz. 53 - jw.
 
AD 4.4 Kosztorys na elewacje
- poz. 4, 6, 12, 13, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 131, 133, 134, 135, 137, 140, 164, 166, 168, 167, 170, 172, 173, 196, 197, 205, 206 - cegła  klinkier klasy 35 czerwona,
- poz. 19, 20, 46, 47, 82, 83, 146, 147, 179, 180, 200, 201, 202, 203, 204, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 262 - jw.
- poz. 21, 48, 84, 139, 148, 181, 207 - dotyczy cegły gotyckiej,
- poz. 27, 63, 99, 155, 187, 127, 217, 243, 268 - składowisko odpadów komunalnych jest w miejscowości - Osnowo tj. 5km od miejsc wyznaczonych i określonych zadaniem. Wobec powyższego należy doliczyć do wspomnianych pozycji obrachunkowych dodatek za następne kilometry.
- poz. 210 - zestawienie stolarki nieaktualne, stolarka nie posiada symboliki, okna należy wycenić wg, uśrednionej ceny jednego m2.- pomnożona przez przedmiar  w kosztorysie.
- poz. 239 - dotyczy dachówki ceramicznej ANTICO CREATON naturalna czerwień.
- dotyczy cegły gotyckiej - cegła zwykła perforowana, naturalna czerwień.
 
AD 4.5 Kosztorys na balkony
- poz. 5 - zestawienie stolarki nieaktualne, stolarka nie posiada symboliki, okna należy wycenić wg. uśrednionej ceny jednego m2. - pomnożona przez przedmiar  w kosztorysie.
- poz. 6 - do wyceny należy przyjąć cegłę klinkierową o wym. 250*120*65mm - czerwień naturalna.
- poz. 10 - składowisko odpadów komunalnych jest w miejscowości  - Osnowo tj. 5km od miejsc wyznaczonych i określonych zadaniem. Wobec powyższego należy doliczyć do wspomnianych pozycji obrachunkowych dodatek  za następne kilometry.
- poz. 18 - z płyt  RTG na stelażu metalowym.
- poz. 19 - dotyczy płyt wodoodpornych.
 
AD 4.6 Kosztorys na Schody domu Wincentego a Paulo
- poz. 6. - składowisko odpadów komunalnych jest w miejscowości - Osnowo tj. 5km od miejsc wyznaczonych i określonych zadaniem. Wobec powyższego należy doliczyć do wspomnianych pozycji obrachunkowych dodatek  za następne kilometry.
- poz. 20 - jw.
 
AD 5 Opracowania kosztorysowe to kosztorysy szczegółowe – rozbudowane zgodnie z pkt. 4.1.1 SIWZ (str 5).
 
Ad Termin składania ofert.
W związku z odpowiedziami na zapytania wykonawców dot. treści SIWZ Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami z ustawy – prawo zamówień publicznych (art. 43, ust. 1) zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty. W przypadku przedmiotowej wartości zamówienia tj. wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust.8, dla robót budowlanych ów czas nie może być krótszy niż 20 dni. Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 marca 2009r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 kwietnia 2009r. Zatem termin na przygotowanie ofert i złożenie ofert przez wykonawców wynosi aż 47 dni. Zdaniem Zamawiającego wyznaczony czas jest wystarczająco długi (dwa razy dłuższy od minimalnego). Przy podejmowaniu powyższej decyzji Zamawiający uwzględnił niezbędny czas na przeprowadzenie robót zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym.
 
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:  ,,Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.                                                                

 
Zamawiający – Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno – modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania jw. w następującym zakresie:
 
Pkt 5.2 SIWZ:
 
dotychczasowy zapis:
W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu należy wpłacić ją na konto Urzędu Miasta Chełmna - Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr konta 5094860005000003610000029 z dopiskiem ,,Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna  – II etap”.
 
otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu należy wpłacić ją na konto Urzędu Miasta Chełmna - Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr konta 50 9486 0005 0000 0361 2000 0029 z dopiskiem ,,Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna  – II etap”.
 
Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej zamawiającego.
 
Dokonana modyfikacja SIWZ i jej załączników nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 08.04.2009r. do zamawiającego skierowano wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  „Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczące:
1. kosztorys "Odwodnienie dziedzińca głównego":
1.1. poz. Nr 1 „rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej wypełnionej piaskiem" - przedmiar 205,48 m2 a w póz. 6 "Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej na podsypce żwirowej" - pow. 205,48 m2 natomiast w materiałach wskazana jest kostka kamienna rzędowa ale dostawca to BAUMA-UNICON - co sugeruje kostkę betonową prosimy o konkretne podanie rodzaju kostki.
1.2. poz. 5 "Sączki poprzeczne z kruszywa kat. III głębok. ułożenia 30 cm - dł. 160,0 m - ale materiał użyty to ścieki AGO DRAIN - czy w tej pozycji chodzi o wykonanie drenażu czy o ustawienie ścieku ACC na ławie żwirowej tzn. póz. 4 "Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa" -15,0 m3 - jeżeli nie chodzi o lawę pod ściek to czego dotyczy pozycja -sugestia wg załączonego rys. ścieki ustawia się na lawie betonowej - brak pozycji w kosztorysie.
 
2. kosztorys "Golgota";
2.1. poz. 19 "Nawierzchnia z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce żwirowej istniejącej" -nakłady kostki rzędowej 1312,00/m2 - co ma znaczyć 1312,00 wg Normy nakłady to 0,406 t/m2.
2.2. poz. 20 "Lawa pod krawężniki betonowa z oporem" - obmiar 82,0m3 jest obmiarem biednym z uwagi na to, że ustawiamy 82,0 mb krawężnika, więc aby uzyskać m3 ławy należy di krawężnika pomnożyć przez przekrój ławy w m2 żeby uzyskać właściwą wartość m3 - prosimy o podanie właściwego obmiaru do póz. 20.
 
3. kosztorysy "przebudowa chodników na Rynku w Chełmnie":
prosimy o podanie wymiarów krawężnika kamiennego, ponieważ rozbierany jest krawężnik 20x35 cm natomiast ustawiany krawężnik z odzysku 18x25cm prosty, natomiast łukowe oraz nowe proste mają wymiar 15x25 cm.
 
4. Czy materiał kamienny to szary Stregom (kostka, płyty, krawężniki) jeżeli nie to proszę określić rodzaj i kolor.
 
na który Zamawiający udziela się następującej odpowiedzi:

Ad. 1
1.1 Dotyczy rozebrania kostki typu polbruk, natomiast ułożenie kostka rzędowa kamienna.
1.2 Odwodnienie wykonane na podsypce filtracyjnej - jako ściek. Należy doliczyć ławy beton. Obmiar beton B-10- 3.60m3.
 
Ad. 2
2.1 Należy zastosować normę katalogową 0,406 T/m2.
2.2 Prawidłowym wymiarem jest 2.05m3.
 
Ad. 3 W odpowiedzi na pytanie nr 3 wyjaśniamy:
- krawężniki rozbiórkowe 15*25cm,
- krawężniki ponownie zabudowane 15*25cm,
- krawężniki nowe -  proste i łukowe 15*25cm.
Materiał kamienny – szary Strzegom.
 
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.04.2009r. oraz 07.04.2009r. do zamawiającego skierowano wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  „Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczące:
I) 1.   Dotyczy przedmiaru na Golgotę (beneficjent Zgromadzenie Sióstr)
W przedmiarze poz. 11 ujęto wykonanie studni depresyjnej fi 15 cm - 88,22 m. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu ma ona być wykonana?
 
2.   Dotyczy witraży w Zespole Szkól nr 1 w Chełmnie (beneficjent Powiat Chełmiński)
W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 31.03.2009 r. odnośnie zawartości kosztorysu ofertowego na witraże (odpowiedź nr 2) prosimy o potwierdzenie, że kosztorys ten powinien zawierać n/w pozycje:
- wykucie z muru istniejących i wstawienie nowych okien 0-7 - 46,5 m2 (tj. 3 szt.),
- osadzenie witraży (jako 3 szyba) w nowych oknach 0-7 - 31,80 m2,
- osadzenie witraży (jako 3 szyba) w nowych oknach 0-9 - 9,6 m2,
- osadzenie witraży (plus rama) w nowych drzwiach wejścia bocznego - 2,50 m2,
- osadzenie witraży (plus rama) w istniejących drzwiach wejścia głównego - 1,9 m2.
 
II) Dotyczy Zespołu Szkól nr 1 w Chełmnie (beneficjent Powiat Chełmiński)
1. Czy okna o rysie eliptycznym mają zostać odtworzone zgodnie z ich istniejącą formą, tzn. w ramie łukowej mają się zawrzeć dwie ramy eliptyczne w których osadzone są skrzydła okienne, czy też okna mają być wzorowane na oknach już wymienionych, czyli osobne ramy dla każdego eliptycznego otworu?
2. Proszę o sprecyzowanie koloru, czy mają to być okna brązowe z widoczną strukturą drewna?
3. Co z wymienionymi poprzednio oknami, które są w kolorze białym, czy przewidujecie się malowanie ich od strony zewnętrznej?
4. Jaki szpros zastosować w oknach: wiedeński (czyli naklejany drewniany z wypełnieniem ramką w przestrzeni międzyszybowej, czy naklejany drewniany bez wypełnienia ramką w przestrzeni międzyszybowej ?
5. Pozycje 0-1, 0-2, 0-3- są oknami dwuskrzydłowymi w obecnej formie. Czy wyceniać okna określone w specyfikacji, czy zgodnie ze stanem faktycznym?
 
na który Zamawiający udziela się następującej odpowiedzi:
 
I) Ad. 1 Inwestor odstępuje od poz. 11 kosztorysu na ,,GOLGOTĘ” - w/w pozycja jest nieaktualna, bez poz. zastępczej.
 
Ad. 2 1. Okna 0-7 należy wycenić w komplecie tzn. wykonanie okien wraz z oszkleniem, wykonaniem witraży jako trzeciej szyby oraz montażem i demontażem okien.
2. W oknach 0-9 należy wycenić wykonanie witraży wraz z ich montażem w nowych oknach.
3. Wycena witraży nad drzwiami głównymi powinna zawierać demontaż starej ramy, wykonanie nowej ramy i jej osadzenie wraz z wykonaniem i montażem witraży w nowej ramie.
4. Witraże drzwi wejścia bocznego należy wycenić jako ich wykonanie i montaż w nowych drzwiach.
 
II) Ad. 1 Okna 0-5 o rysie eliptycznym  mają zostać odtworzone zgodnie z ich istniejącą formą tzn. w jednej ramie łukowej mają się zawrzeć dwa eliptyczne skrzydła okienne.
Ad. 2 Kolorystyka ram okien to ciemny brąz z widoczną strukturą drewna.
Ad. 3 Wymienione dotychczas okna będą przemalowane na ciemny brąz – prace te będą wykonane przez inwestora osobno i nie należy ich ujmować w kosztorysie.
Ad. 4 Szprosy należy wykonać jako nakładane z dwóch stron z wypełnieniem ramką przestrzeni międzyszybowej.
Ad. 5 Okna 0-1, 0-2, 0-3, należy wycenić zgodnie ze specyfikacją tzn. jako jednoskrzydłowe uchylno rozwierane.
 
Uwaga! Dodatkowo Komisja wyjaśnia, że w kosztorysie na wymianę witraży w kościele Wniebowzięcia N.M.P. w Chełmnie w poz.3 - materiał należy rozliczyć jako szkło antyczne, tak jak w opisie poz.
 
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 01.04.2009r. wpłynął do zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  „Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczące:

1.   Dotyczy okien ujętych w przedmiarze na balkony, budynek z korytarzem krzyżackim (poz. 5) oraz w przedmiarze na elewacje (poz. 210) - (beneficjent Zgromadzenie Sióstr).
Prosimy o potwierdzenie, że parametry techniczne w/w okien mają być takie same jak okien ujętych w przedmiarze na remont dachu Budynku Głównego, tzn. szklenie zwykłe, nawietrzniki - mikrouchylanie, kolor biały/brązowy.
2.   Dotyczy przedmiaru na odwodnienie dziedzińca głównego (beneficjent Zgromadzenie Sióstr)
2.1. W przedmiarze ujęto m.in. rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej gr. 14 cm. Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w ofercie nową kostkę kamienną,
2.2. W przedmiarze nie ujęto robót związanych z zasypaniem wykopu po ułożeniu odwodnienia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 
na który Zamawiający udziela się następującej odpowiedzi:
 
Ad. 1 Potwierdzamy, że parametry techniczne dla w/w okien pozostają bez zmian.
 
Ad. 2 Pozycja pozostaje bez zmian należy ująć jak w przedmiarze kostkę rzędową kamienną. W przedmiarze nie ujęto zasypania wykopu, gdyż zgodnie z technologią robót określoną kosztorysem ,ujęto w poz. nr 5 w/w kosztorysu. Skorygowano ilość wywozu do 56,00 m3.
 
 
 
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

..................................................................................................................................................................................................................................................................


WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.03.2009r. oraz 30.03.2009r. wpłynęły do zamawiającego wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  „Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczące:
I)
1.  W kosztorysie nakładczym na remont więźby dachowej wraz z pokryciem i poddasza w Zespole Szkól nr 1 w Chełmnie zauważyliśmy pewną niekonsekwencję dotyczącą zużycia solnego impregnatu grzybobójczego, W póz, nr 15 i 68 wynosi ono 0,39 kg/m2, podczas gdy w póz. nr 45 - tylko 0,039 kg/m2. Czy ilość impregnatu w póz, nr 45 nie jest obarczona błędem, który należy poprawić?
 
2.  Prosimy o korektę art 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 projektu umowy, dotyczących częstotliwości wystawiania faktur częściowych, aby Wykonawca mógł wystawiać faktury 1 raz w miesiącu, tak jak to jest powszechnie stosowane.
 
3.  Prosimy o korektę art. 12 ust. 2 pkt. b projektu umowy, dotyczącego wysokości kar umownych za zwłokę w wykonaniu zakresu robót objętego harmonogramem, Naszym zdaniem kary w wysokości 1 % wartości zadania za każdy dzień zwłoki są zbyt drastyczne i od biegają swą wysokością od przyjętych standardów. Proponujemy zmienić wysokość kar na 0,1 % wartości zadania dziennie.
II)
1. Dotyczy przedmiaru na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 1 w Chełmie (beneficjent Powiat Chełmiński)
1.1. W przedmiarze w poz. 2 przyjęto wymianę 336,66 m2 okien. Wg zestawienia stolarki okiennej, zamieszczonego w części projektowej, powierzchnia okien wynosi ok. 441,65 m2 (t.j. 238 szt.). W wierszu ostatnim zestawienia wymieniono okna już wymienione, tj.    0-5-18 szt. i 0-6- 3 szt, o łącznej powierzchni ok. 44,22 m2. Jaką powierzchnię okien do wymiany przyjąć w ofercie : 336,66 m2, 441.65 m2 czy (441,65-44,22) = 397,43 m2?
1.2. Prosimy o podanie sposobu otwierania poszczególnych okien (rozwierane, uchylno-rozwierane, stałe).
1.3. W przedmiarze w poz. 3 i 4 przyjęto osadzenie podokienników w ilości 40+86= 26 szt. W nawiązaniu do pytanie 1.1. prosimy o potwierdzenie ilości podokienników lub korektę przedmiaru.
 
2. Dotyczy witraży w Zespole Szkół nr 1 w Chełmie (beneficjent Powiat Chełmiński)
2.1. W nawiązaniu do sformułowań zawartych w projekcie witraży prosimy o potwierdzenie, że witraże okienne oraz wejścia bocznego będą zamontowane jako 3 szyba w nowych oknach auli (okna 0-7 - 3 szt.), nowych oknach wykuszu (okna 0-9-10 szt.), nowych drzwiach wejścia bocznego oraz w istniejących drzwiach wejścia głównego?
2.2. Czy wykonanie i montaż witraży należy wycenić w oddzielnym kosztorysie?
 
3.   Dotyczy przedmiaru na remont dachu Budynku Głównego (beneficjent Zgromadzenie Sióstr)
3.1. W poz. 85 i 86 ujęto wykucie istniejących i osadzenie nowych okien w ilości 30 szt. (72,00 m2). W zestawieniu stolarki okiennej jest 39 szt. okien o łącznej pow. ok. 21,22 m2, szklone szybą P4 z nawietrzakami Arao. Prosimy o potwierdzenie, że ilość okien przyjęta w przedmiarze jest prawidłowa oraz, że wszystkie będą szklone szyba P4 i będą miały nawietrzaki. Prosimy o podanie z jakiego drewna mają być wykonane okna oraz o podanie koloru okien.
3.2. W poz. 87 ujęto wykucie podokienników w ilości 37,5 m (30 szt). Brak osadzenia nowych parapetów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i podanie z czego mają być nowe parapety.
3.3. Prosimy o podanie jakich robót dotyczy poz. 90 przedmiaru?
 
4.   Dotyczy SIWZ
Jakie kosztorysy należy załączyć do oferty? Skrócone (ceny jednostkowe pozycji z narzutami (bez VAT), wartości pozycji bez szczegółowych nakładów RMS w poszczególnych pozycjach) czy rozszerzone?
 
na który Zamawiający udziela się następującej odpowiedzi:
I)
 
Ad. 1 W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że w kosztorysie nakładczym na remont więźby dachowej w poz. Nr 15 i 68 błędnie podano normę na ilość środka impregnacyjnego i grzybobójczego - podano 0,36 kg a powinno być 0,036 kg, prosimy o przyjęcie do wyliczeń normę 0,036 kg. Podana norma w poz. 45 jest prawidłowa.  
 
Ad. 2 Określona w projekcie umowy częstotliwość wystawiania faktur częściowych tj. raz na kwartał (kalendarzowy) na podstawie protokołów częściowych odbioru robót wynika z przyjętego przez Zamawiającego (jednocześnie beneficjenta projektu) ogólnego schematu rozliczania finansowego projektu wobec dysponenta środków Unii Europejskiej.W projektach umów dotyczących innych działań związanych z wdrażaniem przedmiotowego projektu tj. nadzór inwestorski w zakresie konserwatorskim, nadzór archeologiczny (w tym przypadku przewidziano tylko cztery transze w układzie rocznym) oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zapisano identyczne warunki dot. płatności pośrednich tj. w układzie kwartalnym. Przy tej skali wieloletniego projektu, powyższe ujednolicenie terminów wystawiania faktur przez poszczególnych Wykonawców ułatwi przeprowadzenie procesu zarządzania projektem w sensie finansowym. Pozwoli na precyzyjne określenie:
-         harmonogramów wydatków i składania wniosków o płatność,
-         prognozy wydatków dla projektu na bieżący oraz kolejny rok budżetowy,
składanych do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Zgodnie z obowiązującymi formularzami powyższe dane należy podawać również w układzie kwartalnym. 
Informacyjnie podajemy, że pierwszy etap projektu związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego miasta był realizowany na identycznych zasadach dot. wystawiania faktur częściowych. Wówczas, na etapie postępowania przetargowego omawiane zapisy nie były kwestionowane przez Wykonawców. Wobec powyższego Zamawiający nie podziela stanowiska pytającego. Treść projektu umowy w omawianym zakresie pozostaje bez zmian.
 
Ad. 3 Określone w projekcie umowy kary umowne za przekroczenie terminów wykonania zakresu robót objętego harmonogramem rzeczowo-finansowym mają wyłącznie mobilizować, dyscyplinować Wykonawcę robót do ich dochowania. W tym też kontekście zostały opracowane formularze harmonogramów rzeczowo-finansowych (tj. w układzie kwartalnym), który wypełnia Wykonawca robót. Zdaniem Zamawiającego skala, złożoność wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa oraz wymóg rzetelnego i terminowego rozliczenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wymusza - w stopniu najwyższym - realizację zamówienia w wyznaczonych terminach. Ich przekroczenie możliwe jest wyłącznie w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Powyższe dotyczy zarówno końcowego terminu zakończenia robót, jak i terminów określonych dla poszczególnych podzakresów robót. Informacyjnie podajemy, że pierwszy etap projektu związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego miasta był realizowany na identycznych zasadach dot. kar umownych. Wówczas, na etapie postępowania przetargowego omawiane zapisy nie były kwestionowane przez Wykonawców. W żadnym razie intencją Zamawiającego nie jest czerpanie korzyści finansowych z tytułu ewentualnego naliczania kar umownych. Wobec powyższego Zamawiający nie podziela stanowiska pytającego. Treść projektu umowy w omawianym zakresie pozostaje bez zmian.
 
II)
 
Ad. 1 W odpowiedzi na zapytanie ppkt 1.1 i 1.3 informujemy, że do wyliczeń należy przyjąć ilości okien i podokienników podane w kosztorysie nakładczym. Natomiast, w odpowiedzi na ppkt. 1.2 przedstawiamy nowe poprawione zestawienie stolarki okiennej (w załączeniu).
 
Ad. 2 W odpowiedzi informujemy, że:
- okno 0-7 należy wycenić osobno tzn. w wyliczeniu należy ująć ramę okienną wraz z oszkleniem i witrażami jako trzecią szybą,
- w oknie 0-9 należy wycenić tylko witraże jako trzecią szybę,
- witraże nad drzwiami głównymi i wejścia bocznego należy wycenić łącznie z ramą. 
 
Ad. 3 (3.1 i 3.2) W pozycjach kosztorysowych 85 i 86 - zapis dot. stolarki okiennej jest poprawny, natomiast zestawienie błędne, a zatem nie należy brać go pod uwagę. Stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02120. Szyby zwykłe,  nieantywłamaniowe-P4 -  pn-91/B – 02020. Nawietrzniki - mikrouchylanie - PN- 83/B – 03430. Kolor istniejący brąz od zewnątrz, biały od wewnątrz. Podokienniki drewniane dot. poz.90.
 
Ad. 3 (3.3) Wyjaśnienia dot. poz. nr 90 - Zastosowano pozycję analogii dla osadzenia podokienników nieskorygowano zapisu wyszczególnienia pozycji obrachunkowej winno być - osadzenie podokienników drewnianych w ilości 30 szt.
 
Ad. 4 Należy dołączyć kosztorysy rozszerzone - naliczenie stawki VAT-u należy do Wykonawcy.
 
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:  ,,Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.                                                                 
 
Zamawiający – Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno – modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania jw. w następującym zakresie:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
I) Nazwa i kod określona we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV:
 
Wprowadza się kod CPV 92522000-6 – usługi ochrony obiektów i budynków historycznych.
 
Załączniki do SIWZ
 
I) Formularz oferty:
 
W pkt.1 usunięto zapisy dotyczące określenia stawki podatku VAT dla poszczególnych robót (zmodyfikowany formularz oferty w tym zakresie został opublikowany na niniejszej stronie internetowej zamawiającego).
 
II) Formularze harmonogramów rzeczowo – finansowych dla poszczególnych zakresów robót:
 
W formularzach harmonogramów rzeczowo–finansowych robót usunięto zapisy określające stawki VAT dla poszczególnych zakresów robót i w zamian wprowadzono następujące zapisy: „Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa” (zmodyfikowane formularze harmonogramów rzeczowo – finansowych w tym zakresie zostały opublikowane na niniejszej stronie internetowej zamawiającego).

III) Projekt umowy:
 
W art. 14 projektu umowy:
- ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: ,,Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego przedłoży zamawiającemu polisę ubezpieczeniową dla przedmiotu umowy w kwocie 8 000 000 PLN (słownie: osiem milionów złotych 00/100) z okresem ważności na cały okres realizacji umowy. Omawiany dokument należy przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy”,
- ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: ,,Brak przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentu o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu będzie skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. W omawianym  przypadku będzie miał zastosowanie artykuł 16 ust. 1 niniejszej umowy”
 
IV) Przedmiary robót:
 
Uszczegółowiono przedmiary robót dla zakresu obejmującego prace konserwatorsko-renowacyjne architektury wnętrza kościoła farnego z uwzględnieniem gotyckiej polichromii oraz rzeźb i zworników (na niniejszej stronie internetowej zamawiającego został opublikowany zmodyfikowany przedmiar dla ww. robót).
 
Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej zamawiającego.
 
Dokonana modyfikacja SIWZ i jej załączników nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

__________________________________________________________________

Numer ogłoszenia: 51249 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44973 - 2009 data 03.03.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax. 056 6771774.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.50-4, 45.45.30.00-7, 45.23.32.51-3, 45.31.21.00-8..

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.50-4, 45.45.30.00-7, 45.23.32.51-3, 45.31.21.00-8, 92.52.20.00-6

______________________________________________________

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 13.03.2009r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  „Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczący:
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace remontowo - konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap", na podstawie art. 38 ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz, 177 z późn. zm) w następującej kwestii:
Zamawiający opisał przedmiot Zamówienia podając nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV tj. (45212350-4; 45453000-7,45233251-3,45312100-8).
Jednocześnie należy zauważyć, iż znaczący zakres przedmiotu zamówienia stanowią prace konserwatorsko - budowlane, których przeprowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia wydanego przez właściwy Urząd Ochrony Zabytków na wykonanie prac przy zabytku, prace muszą być realizowane pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, na podstawie programu prac konserwatorskich, przez wykwalifikowany zespół renowatorów zabytków zgodnie z § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, z przebiegu których sporządzona zostanie dokumentacja konserwatorska. Mając na uwadze powyższe zakres prac konserwatorsko - budowlanych winien być sklasyfikowany jako kod CPV 92522000-6 „Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych".
  
na który udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający podziela stanowisko pytającego i postanawia dokonać modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wprowadzenie  kodu CPV 92522000-6 – usługi ochrony obiektów i budynków historycznych. 
 
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

__________________________________________________________________

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 10.03.2009r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczący:
Czy wymóg jakim jest złożenie „wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlano - konserwatorskich, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem,  złożonością i wartością robotom budowlano - konserwatorskim stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. W wykazie należy podać minimalnie  3 roboty zrealizowane na obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej w okresie ostatnich 5 lat lub krótszym o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł każda. Z podaniem – wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie”
( WARUNKI UDZIAŁU  pkt IV, ppkt. 1) jest warunkiem sine qua non  tzn. koniecznym w całości do spełnienia w wymienionych kwotach i zakresach czasu do przystąpienia do w/w przetargu.
     
na który udziela się następującej odpowiedzi:

W celu potwierdzenia spełnienia udziału w w/w postępowaniu przetargowym, koniecznym jest spełnienie przedmiotowego warunku w całości tak w zakresie kwotowym jak i czasowym.     

Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

____________________________________________________________

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
   
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na :  Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.                                                                
 
Zamawiający – Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno – modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla zadani jw. w następującym zakresie:
 
W pkt. 4.4.2  SIWZ wykreśla się ppkt 4 i 5 ( str. 8).
 
Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.  
 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej zamawiającego.
Dokonana modyfikacja SIWZ nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

_______________________________________________________

Numer ogłoszenia: 48407 - 2009; data zamieszczenia: 11.03.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44973 - 2009 data 03.03.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, fax. 056 6771774.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2)..

W ogłoszeniu jest: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z treścią SIWZ, II) Wypełnione harmonogramy rzeczowo-finansowe przedmiotowego projektu wraz z kosztorysami ofertowymi na poszczególne zakresy robót objęte przetargiem, III) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; IV) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlano - konserwatorskich, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem, złożonością i wartością robotom budowlano - konserwatorskim stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. W wykazie należy podać minimalnie 3 roboty zrealizowane na obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej w okresie ostatnich 5 lat lub krótszym o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł każda. Z podaniem - wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności; 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt 2 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - składać w przypadku zaistnienia takiej okoliczności; 4) dokumentów stwierdzających, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane w branżach, budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz odpowiednie wykształcenie konserwatorskie dla zakresu robót objętych zamówieniem, wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzające ich przynależność do tej izby. 5) aktualnej opinii/rekomendacji - wystawionej nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert przez właściwego Konserwatora Zabytków dla siedziby Wykonawcy potwierdzającej odpowiednie przygotowanie i doświadczenie Wykonawcy do wykonywania prac remontowo-konserwatorskich na obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia; V) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części , a w przypadku wykonawców nieobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, przy czym roczne obroty muszą być przynajmniej równe 2.000.000 zł; 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3) polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł. VI) Dowód wniesienia wymaganego wadium..

W ogłoszeniu powinno być: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z treścią SIWZ, II) Wypełnione harmonogramy rzeczowo-finansowe przedmiotowego projektu wraz z kosztorysami ofertowymi na poszczególne zakresy robót objęte przetargiem, III) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; IV) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlano - konserwatorskich, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem, złożonością i wartością robotom budowlano - konserwatorskim stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. W wykazie należy podać minimalnie 3 roboty zrealizowane na obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej w okresie ostatnich 5 lat lub krótszym o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł każda. Z podaniem - wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności; 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt 2 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - składać w przypadku zaistnienia takiej okoliczności; V) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części , a w przypadku wykonawców nieobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, przy czym roczne obroty muszą być przynajmniej równe 2.000.000 zł; 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3) polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł. VI) Dowód wniesienia wymaganego wadium..

___________________________________________________________

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘTYM PROTEŚCIE

Działając na podstawie art. 183 ust. 1  ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  po rozpatrzeniu protestu złożonego w postępowaniu na:  Prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.                                                                
postanawia się:
wniesiony w dniu 10.03.2009r  protest uwzględnić w całości.
Uzasadnienie
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605 z póź. zm.)  ustawodawca jednoznacznie określił w formie  katalogu zamkniętego rodzaje dokumentów oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane na żądanie zamawiającego przez wykonawców w postępowaniu przetargowym.
Z uwagi na fakt, iż oprotestowane dokumenty wykraczają  swym  zakresem poza w/w katalog określony przez Prezesa Rady Ministrów zamawiający uznaje protest w całości i odstępuje od żądania załączenia do oferty dokumentów stanowiących podstawę  jego złożenia.
Wobec powyższego zamawiający dokona zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o przetargu poprzez usunięcie zapisu ppkt. 4 i 5 w pkt. IV oraz zmodyfikuje  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez opublikowanie na stronie internetowej zamawiającego informacji o  usunięciu w pkt. 4.4.2 ppkt. 4 i 5 .
Pouczenie:
Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.     

INFORMACJA
O WNIESIONYM  PROTEŚCIE

Zamawiający – Gmina Miasto Chełmno informuje, iż w dniu 10.03.2009r o godz. 15.25  wobec treści ogłoszenia o przetargu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w postępowaniu przetargowym  na: Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” został złożony protest o następującej treści:
 
Na podstawie przepisów art. 180 ust. l, w związku z art. 25 ust. l oraz art. 179 ust. l Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U, Nr 19, póz. 177 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą PZP, a także w związku z § l ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U, Nr 87 póz. 605 ze zmianami) oraz § 8 ust. l Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r, w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz, U. z 2004 r. Nr 150, póz. 1579), wnoszę protest wobec treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udostępnionej na strome internetowej Zamawiającego. Zarzucam Zamawiającemu, że na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu żąda od wykonawców dokumentów niezgodnych przywołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów.
Wobec powyższego wnoszę o zmodyfikowanie treści SIWZ w oprotestowanym zakresie, z uwzględnieniem przepisów art. 38 ust. 4 a Ustawy PZP.
Warunki formalne wniesienia protestu.
1. Powzięcie wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu nastąpiło w dniu 03 marca 2009 r., w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Zgodnie z przepisami art. 180 ust. 3 Ustawy PZP, termin do oprotestowania treści SIWZ upływa w dniu l0 marca 2009 r.
 
UZASADNIENIE

W celu udokumentowania, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązał do przedłożenia wraz z ofertą:
- dokumentów stwierdzających, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane w branżach, budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz odpowiednie wykształcenie konserwatorskie dla zakresu robót objętych zamówieniem, wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzające ich przynależność do tej izby.
- aktualnej opinii/rekomendacji - wystawionej nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert przez właściwego Konserwatora Zabytków dla siedziby Wykonawcy potwierdzającej odpowiednie przygotowanie i doświadczenie Wykonawcy do wykonywania prac remontowo konserwatorskich na obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia;
Zgodnie z § l ust, 2 pkt 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 póz. 605 ze zmianami), Zamawiającemu wolno żądać od wykonawcy dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W świetle powyższego domaganie się od wykonawców dokumentów stwierdzających posiadanie wykształcenia konserwatorskiego jest czynnością nie mającą absolutnie żadnej podstawy prawnej. Rodzaj wykształcenia osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia wykonawca może opisać w dokumencie, o którym mowa w § l ust.2 pkt, 5 Rozporządzenia, jeżeli Zamawiający takiego dokumentu zażąda. Dokumenty potwierdzające poziom posiadanego wykształcenia nie są dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień, o których mowa w §1 ust. 2 pkt.6 Rozporządzenia, przez co Zamawiający nie ma prawa wymagać ich przedłożenia wraz z ofertą.
Zamawiający domaga się także od wykonawców aktualnej opinii/rekomendacji - wystawionej nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert przez właściwego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z przepisami § 5 ust. l Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r, w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, póz. 1579), robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, które odbyły co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy nabytkach nieruchomych. Zatem mając na uwadze obowiązek zadośćuczynienia wymaganiom tych przepisów Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawców przedłożenia jedynie informacji Konserwatora Zabytków potwierdzającej fakt odbycia praktyki, o której mowa powyżej, oczywiście bez prawa wskazywania terminu (daty) jej wystawienia. W świetle opisanego powyżej stanu prawnego uznać należy, że w tym zakresie zamawiający rażąco naruszył przepisy Ustawy PZP, co może spowodować istotne ograniczenie zasad uczciwej konkurencji Wobec powyższego wnoszę, jak we wstępie.
 
Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych wzywamy wykonawców do  ewentualnego przyłączenia się do wniesionego protestu w terminie 3 – dni licząc od dnia ukazania się na stronie internetowej zamawiającego niniejszej informacji o wniesionym proteście.

__________________________________________________________

Gmina Miasto Chełmno w imieniu której występuje: Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86 200 Chełmno
Tel. (056) 677-17-29
Fax: (056) 677 - 17 - 74
Regon: 000523442
Powiat: chełmiński
Województwo: kujawsko – pomorskie
 
Osoba uprawniona
a) Józef Chmarzyński / Janusz Szymczak
b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
    8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
 
Informacje o przeprowadzeniu przetargu

Zamawiający ogłasza  przetarg w trybie nieograniczonym na prace remontowo – konserwatorskie  związane z realizacją projektu pn. „ Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w latach 2009/2012 obejmuje:
 
1) Gmina Miasto Chełmno - prace remontowo-konserwatorskie murów obronnych (odcinek Nr I od ul. Toruńskiej do ul. Biskupiej, odcinek Nr II od ul. Biskupiej do narożnika murów przy baszcie Mestwina, odcinek Nr III od załamania murów przy baszcie Mestwina do ul. Wodnej, odcinek Nr V od ul. 22-go Stycznia do ul. Wodnej oraz odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej), przywrócenie historycznego charakteru chodników wzdłuż pierzei rynkowych;
 
2) Powiat Chełmiński - renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie remontu dachu i poddasza, wymiany stolarki okiennej, remontu sufitów na II piętrze, remontu instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej, konserwacji i wykonania witraży, renowacji elewacji budynku oraz rozbiórki składu opału;
 
3) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP - remont konstrukcji dachowej kościoła farnego, wymiana pokrycia dachowego oraz prace restauratorsko-konserwatorskie we wnętrzu kościoła z uwzględnieniem gotyckiej polichromii oraz wyeksponowaniem relikwii św. Walentego;
 
4) Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska - remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz cześciową wymianą drewnianej stolarki okiennej w partii dachu budynku  głównego (Dom św. Józefa), remont drewnianej konstrukcji  więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów kościoła klasztornego, renowacja obiektu małej architektury – Golgoty, remont ceglanych elewacji budynków klasztornych (skrzydło północne, Wieża Mestwina, Dom św. Wincetego a’ Paulo) z częściową wymianą drewnianej stolarki okiennej na balkonie i ryzalicie elewacji południowej skrzydła północnego klasztoru, remont schodów zewnętrznych Domu św. Wincentego i odwodnienie dziedzińca klasztornego, zakup i instalacja systemu zabezpieczeń przed pożarem kościoła klasztornego.
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
Rodzaj zamówienia - roboty budowlane.
 
Termin realizacji zamówienia
 
Wymagany: od dnia podpisania umowy  do 30.10.2012r.
 
Warunek złożenia oferty
 
Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 250.000 zł.
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (% )
 
a)  cena  ( koszt )  - 95 %
b) warunki gwarancji            -   5 %
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
a) formularz wniosku można odebrać osobiście w  siedzibie zamawiającego
    nr lokalu  - 16
b) za zaliczeniem pocztowym
c) cena formularza wniosku   - 500 zł.
   
Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i art.22 ust.1, spełniający następujące warunki:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami  ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,
- posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Miejsce i termin składania ofert
 
a) miejsce składania: w siedzibie zamawiającego – nr lokalu  -  3
 
b)   w terminie: data:  2009.04.20.           godz: 10:30.
                                           
Miejsce i termin otwarcia ofert
a)  miejsce otwarcia : w siedzibie zamawiającego  - nr lokalu –  9
b)  w terminie: data: 2009.04.20   godz: 11:00
 
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
   

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 44973 - 2009; data zamieszczenia: 03.03.2009
Chełmno: Prace remontowo - konserwatorskie związane z realizacją projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap.
Numer ogłoszenia: 44973 - 2009; data zamieszczenia: 03.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Chełmna , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771729, faks 056 6771774. Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmno.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowo - konserwatorskie związane z realizacją projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót przewidzianych do wykonania w latach 2009 - 2012 obejmuje: 1) Gmina Miasto Chełmno - prace remontowo-konserwatorskie murów obronnych (odcinek Nr I od ul. Toruńskiej do ul. Biskupiej, odcinek Nr II od ul. Biskupiej do narożnika murów przy baszcie Mestwina, odcinek Nr III od załamania murów przy baszcie Mestwina do ul. Wodnej, odcinek Nr V od ul. 22-go Stycznia do ul. Wodnej oraz odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej), przywrócenie historycznego charakteru chodników wzdłuż pierzei rynkowych, 2) Powiat Chełmiński - renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie remontu dachu i poddasza, wymiany stolarki okiennej, remontu sufitów na II piętrze, remontu instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej, konserwacji i wykonania witraży, renowacji elewacji budynku oraz rozbiórki składu opału, 3) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP - remont konstrukcji dachowej kościoła farnego, wymiana pokrycia dachowego oraz prace restauratorsko - konserwatorskie we wnętrzu kościoła z uwzględnieniem gotyckiej polichromii oraz wyeksponowaniem relikwii św. Walentego, 4) Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska - remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz częściową wymianą drewnianej stolarki okiennej w partii dachu budynku głównego (Dom św. Józefa), remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów kościoła klasztornego, renowacja obiektu małej architektury - Golgoty, remont ceglanych elewacji budynków klasztornych (skrzydło północne, Wieża Mestwina, Dom św. Wincetego a Paulo) z częściową wymianą drewnianej stolarki okiennej na balkonie i ryzalicie elewacji południowej skrzydła północnego klasztoru, remont schodów zewnętrznych Domu św. Wincentego i odwodnienie dziedzińca klasztornego, zakup i instalacja systemu zabezpieczeń przed pożarem kościoła klasztornego.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.50-4, 45.45.30.00-7, 45.23.32.51-3, 45.31.21.00-8. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z treścią SIWZ, II) Wypełnione harmonogramy rzeczowo-finansowe przedmiotowego projektu wraz z kosztorysami ofertowymi na poszczególne zakresy robót objęte przetargiem, III) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; IV) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlano - konserwatorskich, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem, złożonością i wartością robotom budowlano - konserwatorskim stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. W wykazie należy podać minimalnie 3 roboty zrealizowane na obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej w okresie ostatnich 5 lat lub krótszym o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł każda. Z podaniem - wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności; 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt 2 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - składać w przypadku zaistnienia takiej okoliczności; 4) dokumentów stwierdzających, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane w branżach, budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz odpowiednie wykształcenie konserwatorskie dla zakresu robót objętych zamówieniem, wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzające ich przynależność do tej izby. 5) aktualnej opinii/rekomendacji - wystawionej nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert przez właściwego Konserwatora Zabytków dla siedziby Wykonawcy potwierdzającej odpowiednie przygotowanie i doświadczenie Wykonawcy do wykonywania prac remontowo-konserwatorskich na obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia; V) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części , a w przypadku wykonawców nieobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, przy czym roczne obroty muszą być przynajmniej równe 2.000.000 zł; 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3) polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł. VI) Dowód wniesienia wymaganego wadium..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 952 - Warunki gwarancji - 5IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chelmno.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: - formularz wniosku można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego nr lokalu - 16 - za zaliczeniem pocztowym - cena formularza wniosku - 500 zł
SIWZ dostępna na http://bip.chelmno.pl. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2009 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 - lokal nr 3 86-200 Chełmno woj. kujawsko-pomorskie.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dokumenty do pobrania:
poprawione zestawienie stolarki okiennej dot. prac w ZS nr 1 (278kB) pdf
formularz oferty (53kB) pdf
Formularze harmonogramów rzeczowo-finansowych (67kB) pdf
przedmiar robót_race konserwatorsko-renowacyjne architektury wnętrza kościoła farnego (59kB) pdf
Dokumentacja

Opublikował: Janusz Szymczak (3 marca 2009, 14:47:10)

Ostatnia zmiana: Janusz Szymczak (29 kwietnia 2009, 12:46:58)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4462

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij