Protokół Nr VIII /2007

Protokół Nr VIII /2007
z VIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 24 kwietnia 2007 roku


Sesja odbyła się w dniu 24 kwietnia 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.40

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 21 radnych, co stanowi 100%

Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:

1.Otwarcie


1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta

1. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji RM.
- przegłosowanie poprawek

2. Sprawa przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2006 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmna.

- referent: Burmistrz Miasta
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
- referent: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok,
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
- odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium


3. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok.

4. Sprawa przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 położonego w Chełmnie przy ul. Rybackiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 287

5. Sprawa wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego

6. Sprawa zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków , sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2007 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno

7. Sprawa zmiany uchwały Nr XXIX/213/2005 Rady Miasta Chełmna w sprawie delegowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Miasta Chełmna w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej „Sclavinia”

9. Interpelacje radnych

10. Wolne wnioski i informacje

11. Zakończenie


Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady VIII sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza


-Stwierdzenie quorum


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.


Ad.2. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miasta Chełmna


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad VIII sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.Ad.3. Sprawa przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu miasta Chełmna za 2006 rok i udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmna.Burmistrz Miasta p. Kędzierski - przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.( stanowi załącznik nr 2 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok. ( opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu ) następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok ( opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu ) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta ( wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu ) oraz opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium ( opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - odczytał opinię Komisji Budżetu Rady Miasta do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok i tak: ( opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu )

Radny p. Wrażeń – zwrócił uwagę na zapis zawarty w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – skład zauważa utrzymujący się ujemny stan środków obrotowych w przedszkolu działającym w formie zakładu budżetowego – przypominając, ze w komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji postulowała o zajęcie się tym tematem, poprosił Burmistrza o wyjaśnienie powyższego zapisu oraz o informację jak często przeprowadza kontrole czy wizytacje w tym zakładzie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że Skarbnik Miasta wyjaśni skąd bierze się niski stan środków obrotowych, natomiast jeśli chodzi o wizytacje przeprowadzane w przedszkolu stwierdził, że w ciągu ostatnich czterech lat były ich dziesiątki.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przyznała ,z e w sprawozdaniu zabrakło szczegółowości dotyczących należności i zobowiązań przedszkola. Stwierdził, że tak jak Regionalna Izba Obrachunkowa zauważyła w sprawozdaniu i zawarła to w swojej opinii , rzeczywiście na koniec roku wystąpiły zobowiązania, które nie są zobowiązaniami wymaganymi, a zobowiązaniami ustawowymi w kwocie ok. 50 tys. zł. Wynikają one przepisów prawa i są zobowiązaniami pracowniczymi wynikającymi z ZUS-ów, które są odprowadzane w styczniu za miesiąc grudzień oraz zobowiązania z tytułu trzynastek, które są wypłacane do końca marca, a wynika z kwot zarobionych przez pracowników w roku poprzednim. Ponadto nie wszystkie osoby korzystające z przedszkola regularnie uiszczają opłaty . Poinformowała, że Pani Dyrektor przedszkola czyni starania, aby zróżnicować odpłatność za przedszkole w taki sposób, że rodzice, których nie stać na opłacanie pobytu dziecka w przedszkolu za cały dzień przyprowadzali dzieci na pół dnia, co obniży opłaty.

Radna p. Neumann – zwróciła uwagę, że na turystykę przeznaczono zaledwie niecałe 0,5%, w związku z czym wiedząc, że Chełmno stawia na turystykę oraz , że opracowana jest strategia turystyczna , poddała pod rozwagę, aby w przyszłorocznym budżecie zwiększyć środki na promocję i turystykę

Radny p. Giżyński – wskazując na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień zwrócił uwagę, że niektóre zawarte w nim zadania nie zostały wykonane i zastąpiono je innymi. Zwracając się do radcy prawnego poprosił o opinię, czy zgodne z prawem jest wprowadzanie bez zgody Rady zmian zadań wynikających z Miejskiego Programu, który został przyjęty przez Radę . Zdaniem mówcy skoro zadanie nie zostało wykonane ,środki powinny przejść jako niewygasające.

Radca prawny p. Stegienka - stwierdził, że nie można wprowadzić nowego zadania do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień bez zgody Rady. Program ten jest ustalany przez Radę Miasta i tylko Rada mogłaby wprowadzić ewentualne nowe zadania. Jeśli chodzi o niewykorzystane środki powinny one przejść do nowego budżetu w związku z ich niezrealizowanie, powinny zasilić rezerwę. Nie mogą wejść jako środki niewygasajace, ponieważ miejski Program jest zatwierdzany na rok.

Radny p. Jurczak – jako Przewodniczący Klubu Radnych Lewica i Demokraci stwierdził, że członkowie klubu na bieżąco obserwowali realizację budżetu miasta w 2006 roku, przeanalizowali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok , zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej i zapisem punktu 11 - Burmistrz Miasta realizując zadania związane z wykonaniem budżetu , kierował się zasadą celowości , legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi jak również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i będą głosowali za jego przyjęciem i udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Radny p. Giżyński – w związku z tym , że świetlica Miejskiej Komisji mieści się w budynku dzierżawionym od miasta przez Ojar, zapytał dlaczego miasto płaci Ojarowi czynsz i dzierżawę skoro jest to budynek miasta. Zdaniem mówcy dochodzi do sytuacji, gdy miasto wynajmuje spółce Ojar budynek, a następnie podnajmuje w tym budynku pomieszczenia
W dalszej części wypowiedzi poprosił o informację dotyczącą Walentynek , a mianowicie w sprawozdaniu zawarto, że oprócz środków poniesionych przez miasto były również środki sponsorów, jednak środki od sponsorów nie zostały w momencie ich pozyskania ujęte w żadnej korekcie budżetu, zapytał dlaczego.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że sprawę Ojaru wyjaśni jego zastępca oraz Pani Skarbnik, natomiast sam odniesie się do sponsoringu Walentynek. Zaapelował aby nie wymagano wprowadzania do budżetu kwot z wykazem kto jaką kwotę wpłacił na jaki cel. Zwrócił uwagę, że są to dobrowolne kwoty i sponsorzy nie zawsze życzą sobie, aby podawać ich nazwiska

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że w przypadku gdy przy organizacji Walentynek wykonawca wystawia fakturę bezpośrednio na sponsora, środki te nie przechodzą przez budżet. Jest to umowa pomiędzy sponsorem, a wykonawcą. Środki te nie przechodzą przez budżet, bo nie jest to darowizna, która musi zostać do budżetu wprowadzona i następnie wprowadzona jako wydatek.
Odnośnie pomieszczeń za świetlicę stwierdziła, że rzeczywiście Ojar wystawia dwie faktury , osobno za dzierżawę pomieszczenia – jest to symboliczna złotówka za metr i druga faktura to opłaty za media. Poinformowała, ż e wkradł się błąd w sprawozdaniu, ponieważ pracownik w sprawozdaniu wprowadził dwukrotnie te same kwoty.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński - poinformował, że Ojar nie jest właścicielem budynku, właścicielem jest miasto. Jeśli chodzi o czynsz wyjaśnił, że każdy budynek ma swoją kartotekę, swoje wpływy i wydatki. Natomiast jeśli chodzi o media, to rachunki zostają przesłane do Ojaru, a Ojar obciąża wszystkich odbiorców. Zwrócił uwagę, że Ojar , chociaż jest to budynek komunalna odprowadza do miasta podatek od nieruchomości.

Radny p. Giżyński – odnośnie środków od sponsorów zwrócił uwagę, ze Burmistrz stwierdził, że środki są do budżetu wprowadzane, tylko sponsorzy nie życzą sobie aby podawać danych, natomiast p. Skarbnik mówi, ze środki nie są wpłacane do budżetu. Zdaniem mówcy jest to rozbieżność. Zapytał która z odpowiedzi jest prawdziwa.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zaproponował wybrać odpowiedź prawdziwą i właściwą. Wyjaśnił, że mówiąc o budżecie Walentynek należy traktować go jednostkowo. Zwracając uwagę, że nie mówił w poprzedniej wypowiedzi o budżecie gminy, wyjaśnił, że w przypadku, gdy sponsor płaci za koncert gwiazdy wieczoru, wówczas „gwiazda” wystawia fakturę na sponsora. Nie wchodzą te środki do budżetu miasta, ale należy je zaliczyć do kosztów obsługi Walentynek, czyli budżetu Walentynek.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że są dwie formy sponsorowania w zależności jak sobie życzy . Może być tak, że sponsor wpłaca pieniądze na konto i wówczas będzie to wprowadzone do budżetu jako zwiększenie dochodów na określony cel i zostanie to również odzwierciedlone w wydatkach. Może również zdarzyć się tak, ze wykonawca wystawia fakturę bezpośrednio na sponsora i wówczas środki te nie przechodzą przez budżet.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że jeżeli sponsor przekaże darowiznę w gotówce na konto miasta jak to było w przypadku Pana Hejny, wówczas jest to odzwierciedlone w budżecie, natomiast o ile zapłaci wykonawcy np.: za występ i rachunek wykonawca wystawi bezpośrednio na sponsora środki te nie będą zapisane w budżecie.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że pytania są uzasadnione w kontekście otrzymanej informacji , iż środki uzyskane od sponsorów przeznaczone były na pokrycie kosztów.

Kierownik ROKSiP p. Ludwikowska – poinformowała, że planując imprezę trzeba liczyć się z takimi kosztami jak : wydanie plakatów, zaproszeń czy ochronę. Pozyskując środki od sponsorów mówczyni od razu proponuje opłacenie faktur, czy to od firmy ochroniarskiej , drukarni itp.

Radny p. Wrażeń – odnośnie opracowanej wyceny terenu po PKP, stwierdzając, że jest ona nieczytelna, zwrócił uwagę na błąd i poprosił o poprawienie.
W dalszej części wypowiedzi zapytał, skoro na koszenie terenów zielonych wydatkowano 5.700 zł. ile metrów kwadratowych trawników posiada miasto oraz czy tylko i wyłącznie pracownicy zieleni miejskiej koszą trawniki czy też zlecane jest to firmom z zewnątrz.

Burmistrz Miasta Kędzierski – poinformował, że wyceny dla urzędu wykonuje Pan Hryniewiecki z Człuchowa, który jest właścicielem firmy, posiada odpowiednie uprawnienia i wygrał przetarg , ponieważ przedstawił najlepsze warunki
Jeśli chodzi o tereny zielone wyjaśnił, że nie są to już metry kwadratowe, a hektary i ich koszenia nie dokonują tylko pracownicy zieleni. Wyjaśnił, że na duże tereny np.: nad Jeziorem Starogrodzkim wynajmowane są firmy dysponujące odpowiednim sprzętem i wykonują koszenia na mocy umowy zlecenia , a następnie obciążają urząd fakturami.

Radny p. Wrażeń - stwierdził, że nie jest przeciwny temu aby właśnie ta firma dokonywała wyceny, ale , zdaniem mówcy skoro firma podjęła się zadania winna je wykonać rzetelnie, aby zapisy były czytelne. Zwrócił uwagę, że istotne jest jaki teren jest utwardzony, a nie w jakim okresie czasu utwardzenie było robione.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie wypowiedzi przedmówcy zasugerował wskazanie konkretnych błędów w wycenie, ponieważ w przypadku , gdy ta wypowiedź trafi do Pana Hryniewieckiego może on wystąpić z pretensjami, iż na forum publicznym wytyka się błędy nie mówiąc jakie. Podkreślił, że robione były dwie wyceny tego terenu, jedna zlecona przez PKP i druga , której wykonanie zlecił Burmistrz.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że opiera się na dokumencie , wycenie terenu po PKP, który Pani Babicz przekazała do wglądu Komisji Rewizyjnej na posiedzenie.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza wskazał na zapis z opinii RIO – podatek od nieruchomości wykonany w wysokości 92% poprosił o wyjaśnienie.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przyznała, że rzeczywiście podatek od nieruchomości nie został wykonany w 100%. Miały na to wpływ dwie podstawowe rzeczy – po pierwsze to podpisanie ugody z ZOZ-em o rozłożenie na raty i niestety nie zostały dochowane terminy ugody, po drugie wielu przedsiębiorców nie zapłaciło na czas podatku

Radny p. Giżyński – zwracając się do burmistrza jako gospodarza miasta , który dba o mienie komunalne wyraził oburzenie z faktu w jakim stanie jest stadion miejski czy ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim z walącymi się budynkami, zapytał dlaczego tak się dzieje.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że był pewien, iż przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która w swej opinii zawarła stwierdzenie - Burmistrz realizuje zadania zgodnie z celowością logiką, rzetelnością i gospodarnością , jest szczerze przekonany z racji, iż tę opinię napisał , że Burmistrz jest dobrym gospodarzem. Kontynuując stwierdził, że budynki, o których mowa nad jeziorem starogrodzkim zostały już rozebrane, ośrodek został przejęty przez miasto. Jeżeli chodzi o stadion , stwierdził, że aby poprawić jego estetykę i funkcjonalność zostanie złożony drugi wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego . Przypomniał, że jeden wniosek już był złożony i pod względem formalnym oceniony został bardzo dobrze jednak miasto nie uzyskało środków ze względu na to, ze marszałek nie dysponował takimi środkami. Jeśli chodzi o doraźne działania przypomniał, że są podejmowane - w ubiegłym roku cały środkowy sektor wyposażony został w plastikowe fotele, wymalowane są płoty, a stadion oświetlony. Zwrócił uwagę jak niewielkie środki zagwarantowane są w budżecie na utrzymanie stadionu.

Radny p. Gzella - wskazując na dział 900 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zapytał czy zaplanowane środki na usunięcie dzikich wysypisk śmieci na terenie Chełmna zostały w pełni wykorzystane oraz czy zaplanowana na rok ubiegły kwota na zadrzewienie i zakrzewienie naszego miasta została w pełni wykorzystana.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła , że z roku na rok Gminny Fundusz ma coraz mniejsze wpływy. Ostatnia zmiana przepisów, która miała miejsce w 2006 roku, co zostało zawarte w części opisowej sprawozdania, spowodowała, że wielu przedsiębiorców nie płaci kar, ponieważ ustalono pułap, od którego dopiero kary są naliczane, wobec czego dochody były znacznie niższe w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto wpływ środków dopiero w drugim półroczu był powodem dla którego nie zostały wykorzystane w całości.

Radny p. Giżyński – zwracając się Burmistrza poprosił o zwrócenie uwagi, ze nie wszyscy członkowie komisji Rewizyjnej głosowali za udzieleniem absolutorium, bowiem dwóch wstrzymało się od głosu. Jeśli chodzi o budynki nad jeziorem Starogrodzkim zwrócił uwagę, że Burmistrz zajął się tematem dopiero wówczas, gdy musiały zostać rozebrane. Odnośnie malowania płotu na stadionie z sarkazmem stwierdził, że zaoszczędzono na farbie z uwagi na ilość dziur w tym płocie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że absolutorium udziela się za rok ubiegły. Zapewnił radnych, że płot na stadionie naprawiony był w całości, cały był odmalowany, odmalowane były latarnie, na co zainwestowano niemałe środki w 2006 roku. Odnośnie dziur stwierdził, że sprawdzi tę informację i o ile ona się potwierdzi, zostanie to naprawione. Wracając do Jeziora Starogrodzkiego przypomniał, że sprawa rozwiązania umowy z dzierżawcą zapadła już w 2005 roku, o czym przedmówca doskonale wie, sprawy sądowe toczyły się dość długo, do roku ubiegłego , ponieważ dotychczasowy dzierżawca odwoływał się do wszystkich możliwych instancji. W momencie , gdy gmina stała się niejako ponownym właścicielem terenu, po ostatecznej decyzji sądu natychmiast przystąpiono do modernizacji. Zwrócił uwagę, że nie może brać odpowiedzialności za to co było nad jeziorem wówczas, gdy był tam dzierżawca, pomimo, ze gmin byłą właścicielem terenu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził , że z tego Rada Miasta rozliczy Burmistrza w roku przyszłym

Radny p. Giżyński – podkreślił , że gmina zawsze była właścicielem terenu, wobec czego należało obserwować , czy wydzierżawiony teren jest użytkowany dobrze i czy przypadkiem nie jest dewastowany.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 8 do protokołu )
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr VIII/ 41/2007
Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2006 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta
większością głosów w głosowaniu jawnym. ( uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu )


Ad.3. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 2 ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr11 do protokołu ). Następnie zgłosiła autokorektę do projektu uchwały:
Wyjaśniła, że już po przekazaniu materiałów wpłynęła dotacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 1.000 zł. z przeznaczeniem na opiekę społeczną na wydatkowanie programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy w 2006 roku
Druga zmiana dotyczy zakupu licencji programu lex - wyjaśniła, że dotychczas, co roku wykupywana była licencja programu lex omega, niemniej po przeanalizowaniu Pani Sekretarz uznała, że lepszym programem jest lex dla samorządów, który jest tańszy, jednak zmiana tego programu powoduje, ze nie mieści się w paragrafie 4750 – zakup programów i licencji, jest to nowy wydatek i musi być zapisany jako zakup inwestycyjny czyli w paragrafie 6060. Stąd zmniejsza się plan dotychczasowy paragrafu 4750 o kwotę 7.906 zł. i zwiększenie o tę samą kwotę paragraf 6060 na wydatek inwestycyjny
Trzecia zmiana dotyczy rewitalizacji i kanalizacji – poinformowała, że uprzednio wykonanie rozchodów przy tych zadaniach wynosiło zaledwie 52% , ponieważ nie wpłynęła w terminie do końca grudnia ostatnia transza, wpłynęła teraz, co poprawia kondycję finansową gminy. Dwie transze stanowią kwotę 1.710.905 zł. jest to dochód tegoroczny , który proponuje wprowadzić do budżetu i t ę samą kwotę umieścić w rozchodach jako zapłata kredytu, co pozwoli na zmniejszenie deficytu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu Rady Miasta ( opinia stanowi załącznik nr 12 do protokołu ). Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2


Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr VIII/ 42/2007
Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok została przez Radę przyjęta większością głosów w głosowaniu jawnym. ( uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu )
Następnie ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.


Ad.4. Sprawa przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
nr 7 położonego w Chełmnie przy ul. Rybackiej 4 wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu z działki nr 287

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik nr 14 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 15 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu rady Miasta ( opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu )

Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza poinformował, że komisja, której przewodniczy zapoznała się z wyceną te nieruchomości i zwróciła uwagę, że podane są wszystkie media oprócz centralnego ogrzewania, niemniej na zdjęciach widoczne jest, iż jest tam ogrzewanie, poprosił o wyjaśnienie. Ponadto obiekt ten nie ma przestrzennego zagospodarowania. Zapytał czy nie wpływa to na niską cenę za 1 m2

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że obiekt wyposażony jest w centralne ogrzewanie z lokalnej kotłowni na zapleczu, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego opracowany jest na teren całego miasta.

Radny p. Giżyński – w związku z wypowiedzią przedmówcy zapytał dlaczego w takim wypadku w wycenie nie zapisano centralnego ogrzewania, skoro są inne media - woda, kanalizacja , prąd. Dodał, że również z wyceny wynika, iż nie ma planu zagospodarowania.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziski – stwierdził, że nie przeglądał wyceny, zamierzał zapoznać się z nią bezpośrednio przed przetargiem, niemniej podtrzymuje stwierdzenie, iż lokal wyposażony jest w centralne ogrzewania oraz, że istnieje plan zagospodarowania. Podziękował za cenną uwagę, informując, że wycena zostanie uzupełniona.

Radny p. Wrażeń - odnośnie wyceny zwrócił uwagę, że wykonywała ją ta sama osoba, co teren po PKP. Jeśli chodzi o sprzedaż tej nieruchomości przypomniał, że ponad rok temu mieszkanka zwracała się do burmistrza, na co otrzymała, informację, że nie ma dojazdu, pomimo jej zapewnień, że dojazd jest wystarczający. Burmistrz informował radnych ile miasto traci na sprzedaży działek, ponieważ trzeba doprowadzić drogę, a teraz w urzędzie jest wywieszona informacja o sprzedaży w miejscu, gdzie naprawdę trzeba doprowadzić, inaczej niż działka przy szosie Grudziądzkiej, której burmistrz nie wystawia na sprzedaż.
Wracając do lokalu , który ma zostać sprzedany zwrócił uwagę, ze przynosi on dochody i należy zastanowić się dlaczego dochody są tak niskie i czy warto go sprzedawać.


Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zasugerował, aby sprawy , o których mówił przedmówca przeanalizować w punkcie wolne wnioski. Jeśli chodzi o niskie dochody z tego budynku wyjaśnił, że każdy lokal oddany jest w dzierżawę w drodze przetargu i takie kwoty były najwyższe z oferowanych.

Radny p. Giżyński – zapytał czy o ile okaże się, że centralne ogrzewanie nie było brane pod uwagę oraz ,z e jest plan zagospodarowania należy domniemać , że wycena będzie inna , czy pozostanie na tym samym poziomie.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński –wyjaśnił, że o ile nie zostały uwzględnione te dwa czynniki, o których mówił przedmówca musza zostać uwzględnione, rzeczoznawca musi wycenę poprawić.

Radny p. Giżyński – wyraził wątpliwość, czy w takim przypadku jest sens podejmowania uchwały o sprzedaży. Zasugerował przełożenie tej sprawy na jedną z kolejnych sesji.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie ma zagrożenia i uchwała może zostać podjęta, ponieważ w cenie wywoławczej podano, 151.273 zł 10 gr. Dodał, że o ile okaże się, iż wycena po skorygowaniu jej przez rzeczoznawcę będzie wyższa , to i tak zgodnie z prawem Burmistrz nie może sprzedać działki ani nic poniżej wyceny bez zgody Rady.

Radny p. Giżyński – zwracając się do radcy prawnego poprosił o informację, czy Burmistrz może sprzedać działkę za cenę niższą, jeżeli ma zgodę Rady, a przecież podejmując taką uchwałę Burmistrz taką zgodę uzyskałby.

Radca prawny p. Stegienka – poinformował, że Rada Miasta wyraża zgodę na sprzedaż lokalu za wskazaną cenę,. Jeżeli pojawia się nowe okoliczności, np.: skorygowanie ceny przez rzeczoznawcę, gdzie sprowadzi się to do wzrostu ceny, wówczas powinien raz jeszcze zasięgać opinii Rady ponieważ zobowiązany jest do sprzedaży tej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i może być z tego tytułu rozliczony w przyszłości.

Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że jest to już drugie podejście do sprzedaży tej nieruchomości . Zapytał czy jest to ta sama wycena czy tez zrobiona aktualnie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poparł wypowiedź radcy prawnego iż podjęcie w dniu dzisiejszym uchwały dałoby burmistrzowi delegację do sprzedaży tej nieruchomości po cenie niższej niż wycena. W związku z powyższym zaproponował, aby punkt zdjęto z porządku obrad.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że mowa jest o jednym przetargu, natomiast jeśli nie dojdzie do sprzedaż w II przetargu będzie trzeba ogłosić II przetarg, co wiąże się z obniżeniem ceny.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że należy uznać, iż wniosek formalny został już złożony, ponieważ przewodniczący Komisji Rewizyjnej wskazał, że wnosi o przegłosowanie zdjęcie tego tematu z porządku obrad. Zwracając się do radnego Wrażnia poinformował, że nie mamy na razie do czynienia z przetargiem, a z wyceną, , wobec czego nie ma żadnego zagrożenia jeśli chodzi o obniżenie ceny.

Radny p. Jurczak – zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad sprawy sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 położonego w Chełmnie przy ul. Rybackiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 287 i omówienie tematy na jednej z kolejnych sesji Rady Miasta

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Jurczaka

Za wnioskiem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.


Ad.6. Sprawa wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
Komunalnego.


Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr ( stanowi załącznik nr 17do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stawowi załącznik nr 18 do protokołu ) Poprosił o przyjęcie uchwały

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu Rady Miasta 9opinia stanowi załącznik nr 19 do protokołu )

Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie w kontekście zapisu punktu 4 w paragrafie 2, czy Chełmno jest właścicielem całej kanalizacji, czy tez Gmina Kijewo jest właścicielem jednej części.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, że rozdział własności kanalizacji będzie przy studni pomiarowej przy końcówce kanalizacji w ul. Toruńskiej. Kanalizacja we wsi Brzozowo i Watorowo będzie własnością Gmin Kijewo, która będzie ja eksploatować i konserwować.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że przyjęcie takiego porozumienia będzie korzystne dla naszego miasta. Kontynuując wrócił do sprawy domów, które nie zostały jeszcze skanalizowane. Zaapelował o przeanalizowanie raz jeszcze czy nie udałoby się zrobić tej kanalizacji jeszcze w roku bieżącym. Zwrócił uwagę, że inwestycje zaplanowane ze środków unijnych i tak nie zostaną realizowane w tym roku.

Radny p. Wrażeń – zapytał jakiej średnicy są rury kanalizacyjne od ul. Toruńskiej w stronę Rybaków i Kwiatowej , wyraził zaniepokojenie czy będą one w sanie odebrać taką ilość ścieków

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, że Gmina Kijewo Królewskie w przyszłości włączy się do kanalizacji ul. Toruńskiej na wysokości odnogi do Uścia. Kanalizacji w ulicy Toruńskiej jak i ulicy Chabrowej i wzdłuż rzeki Browiny była wykonana w roku ubiegłym, a gmina Kijewo już kilka lat wcześniej sygnalizowała włączenie do naszej kanalizacji. Ułożone są już takie rury, które przejmą ścieki z ul. Toruńskiej i z Kijewa Królewskiego

Radny p. Ziemecki – poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie opiniując projekt uchwały miała na uwadze dociążenie oczyszczalni, która nie jest obciążenia w 100%. Zasugerował zinwentaryzowanie tej części miasta, która nie jest jeszcze skanalizowana, uchwycenie ilość ścieków i o ile oczyszczalnia jeszcze nie będzie pracowała na całym obrocie poczynić starania o podpisanie porozumień z gminą Chełmno , czy Stolno.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że Gmina Stolno ma swoją oczyszczalnię ścieków, natomiast gmina Chełmno ze względu na rozrzut budynków podjęto decyzję o systemie kanalizacji przydomowych. Jedyna okazja to przejąć ścieki z Kijewa Królewskiego.

Radny p. Kordowski – zasugerował nie dociążanie tak mocno oczyszczalni wiedząc jak wiele ostatnio powstaje domków jednorodzinnych na terenie miasta, które dociążą oczyszczalnie. Ponadto należy zwrócić uwagę, że z uwagi na trudną sytuacje wiele rodzin zamieszkuje na działkach miejskich, zasugerował rozważenie skanalizowanie również tej części miasta, co dociąży oczyszczalnię.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – odpowiadając radnemu Kordowskiemu poinformował, że na dzień dzisiejszy skanalizowanie miasta wynosi 98%, ilość przyjmowanych ścieków na oczyszczalnie to 4,500 m3 na dobę, a przepustowość oczyszczalni , to 6.700 m3.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku 4 .

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr VIII/ 43/2007
Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zgody na zawarcie porozumienia komunalnego została przez Radę przyjęta jednogłośnie. ( uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu )


Ad.7. Sprawa zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków , sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2007 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno


Kierownik Referatu OKSiP p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr ( stanowi załącznik nr 21 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 22 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:

1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji ( stanowi załącznik nr 23 do protokoł)
2) Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 24 do protokołu )

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że już przez cztery lata poprzedniej kadencji wiele mówiło się o regulaminie dla nauczycieli, zapytał czy jest regulamin dla personelu pomocniczego – pracownicy administracji, sprzątaczki

Kierownik Referatu OKSiP p. Ludwikowska – poinformowała, że uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z ustawy karta nauczyciela, natomiast dla pracowników niepedagogicznych takie regulaminy istnieją w szkołach i są przygotowywane przez dyrektorów szkół.

Radny p. Giżyński – zapytał, czy skoro uchwała związana jest z budżetem nie powinna zawierać opinii Skarbnika Miasta.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że zapewne być powinna i jest to zwykłe przeoczenie. Wyjaśniła, że przyjęcie tej uchwały zmniejsza kwoty w stosunku do tych , które obowiązują na dzień dzisiejszy.

Radny p. Błażejewicz – wyraził opinię, że nie jest potrzebna pieczątka Skarbnika, skoro jest podpis Burmistrza, który jest zwierzchnikiem Skarbnika.
Zwrócił uwagę, ze podpisanie porozumienia również przyszłości wywoła skutek finansowy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przyznał rację radnemu Błażejewiczowi sugerując, że uprzednio obowiązujący statut nakazywał opiniowanie uchwał powodujących skutki finansowe skarbnikowi miasta

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 5 .
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było


Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr VIII / 44/2007
Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków , sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2007 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno została przez Radę przyjęta jednogłośnie. ( uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu )Ad.8. Sprawa zmiany uchwały Nr XXIX/213/2005 Rady Miasta Chełmna w sprawie delegowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Miasta Chełmna w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej „Sclavinia”


Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 7 ( stanowi załącznik nr 26 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 27 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( opinia stanowi załącznik nr 28 do protokołu )
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr VIII/ 45/2007
Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie w zmiany uchwały Nr XXIX/213/2005 Rady Miasta Chełmna w sprawie delegowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Miasta Chełmna w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej „Sclavinia”
została przez Radę przyjęta jednogłośnie. ( uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu )


Ad.9. Interpelacje radnych


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że wpłynęły 3 interpelacje

Radny p. Kordowski – odczytał interpelację w sprawie budowy domu mieszkalnego przy ul. Rycerskiej ( interpelacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – z upoważnienia autora radnego Piotra Janowskiego odczytał interpelację w sprawie placu po spalonym domu kultury (( interpelacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu )

Radny p. Ziemecki – odczytał interpelację dotycząca opłat za wodę i ścieki (( interpelacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu )


Ad. 10. Wolne wnioski i Informacje.


Radny p. Jurczak – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o następujące informację - w związku z wcześniejszym w tym roku uchwaleniem budżetu, a co za tym idzie możliwością wcześniejszego ogłaszania przetargów, na zadania wynikające z budżetu, na jakim etapie są przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych na 2007 rok. Poprosił również o informację dotyczącą terenów po jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - udzielił wyjaśnień jak niżej :
Według załącznik nr 5 uchwalonego w budżecie na 2007 rok zawarte w nim zadania inwestycyjne są realizowane następująco:
- Rewitalizacja zabytków miasta Chełmna II etap – zadanie wejdzie do realizacji po otrzymaniu środków z RPO, projekt jest opracowany,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej II etap – dokumentacja jest zrobiona, projekt napisany, miasto oczekuje jedynie na wytyczne Marszałka,
- Realizacja programu ochrony środowiska , budowa linii sortowniczej - dokumentacja jest przygotowana,
- Budowa i modernizacja obiektów sportowych - projekt jest napisany,
- Rozbudowa i modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim - ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, otwarcie ofert uzgodniono na 8 maja br., zadanie wejdzie do realizacji po otrzymaniu środków od Marszałka,
- Budowa asfaltowej nawierzchni ulicy Podgórnej wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem , opracowywana jest dokumentacja przetargowa, ogłoszenie przetargu nastąpi w maju br.
- Wykonanie nakładek nawierzchni dróg, budowa nowych nawierzchni asfaltowych ( Łunawska, Prosta , Zakole) - opracowywana jest dokumentacja przetargowa, ogłoszenie przetargu w miesiącu czerwcu,
- Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - ogłoszono przetarg, termin otwarcia ofert 27. kwietnia 2007 r.
- Opracowanie dokumentacji kosztorysowej sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej i Przemysłowej - rozstrzygnięto przetarg w miesiącu marcu, zadanie realizowane przez pracownię projektową z Bydgoszczy,
- Zakup i montaż systemu do osuszania budynku Biblioteki Miejskiej - ogłoszono przetarg na zakup tego urządzenia, otwarcie ofert 27 kwietnia
- Dokumentacja budowlano – kosztorysowa ul. Podgórnej - dokumentacja jest złożona do Starostwa Powiatowego , oczekiwanie na pozwolenie na budowę
- Rewitalizacja zabytków architektury – osada rycerska, baszta - trwają uzgodnienia dotyczące zakresu robót
- Termomodernizacja szkoły podstawowej Nr 2 – w trakcie realizacji,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 I etap - przetarg został rozstrzygnięty, zadanie w trakcie realizacji przez Biuro Projektów z Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Wykonanie nawierzchni z kostki polbruk boiska przy gimnazjum nr 2 - ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, termin otwarcia ofert – 7 maja br.
- Wykonanie kotłowni gazowej w SP 4 - przetarg rozstrzygnięty już od marca zadanie realizuje zakład z Pruszcza Pomorskiego,
- Budownictwo socjalne przy ul. Kościelnej - ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania, termin otwarcia ofert 18 maja br,
- Remont Przedszkola „Pinokio”, - przetarg ogłoszony, termin otwarcia ofert 7 maja br.
- Wykupu gruntów - zadanie w trakcie realizacji,
- Zakup urządzenia do usuwania graffiti - urządzenie zostało zakupione,

Odpowiadając na drugie pytanie przypomniał, że sprwę tę omawiał na jednej z poprzednich sesji, informował wówczas radnych o spotkaniach jakie się w tej sprawie odbyły. Następnie odczytał pismo skierowane do Ministerstwa Obrony Narodowej przez Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Pana Pułkownika Krzysztofa Rynkowskiego.
( kserokopia pisma stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu )

Radny p. Gzella – w imieniu mieszkańców miasta poprosił o informację kiedy będą malowane pasy na chełmińskich ulicach. Zwrócił uwagę, ze zwiększy to bezpieczeństwo pieszych.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że pasy zostaną malowane natychmiast po otrzymaniu zamówionej farby. Zwrócił uwagę, że obecnie na rynku istnieją ogromne trudności ze zdobyciem wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych, w tym również farb. Wyraził nadzieję, ze malowanie pasów rozpocznie się w tzw. długi weekend.

Radny p. Wrażeń- zwracając się do Burmistrza Miasta przypomniał, że wcześniej niejednokrotnie pytał o działkę nr 33/1 informując, iż można ja wydzierżawić lub sprzedać, na co burmistrz obiecywał wykazać, iż działka ta przynosi dochody. Zwrócił uwagę, że na to pytanie nigdy nie uzyskał takiej odpowiedzi jakiej oczekiwał. Po raz kolejny zapytał jaki dochód ta działka przynosi. Kontynuują wrócił do nieformalnego spotkania , które miało miejsce przed pożarem budynku, gdzie nie mogła dojechać straż pożarna przypominając, że zgłaszał problem ul. Wybudowania i dojazdu do niej, wyjaśnił, że chodzi o drogę gruntową. Poinformował, że nie dalej jak tydzień wcześniej przechodził tamtędy i stan drogi jest fatalny, pomimo obietnic, że zostanie to naprawione
W dalszej części wypowiedzi poprosił o informację jaka firma w miesiącu lutym rozkopała chodnik na ulicy Polnej i ile zapłaciła za zajęcie pasa drogowego, oraz kiedy dziura zostanie usunięta ( poinformował, że jest to na wysokości wjazdu do Elmetu po stronie Famu)
Następnie wyraził zadowolenie z powodu wyrównania skarby i obsiania trawą. Poprosił również o informacje w jakim celu i ile drzew wycięto nad jeziorem starogrodzkim. Zwrócił uwagę, że takie duże topole to materiał użytkowy, który można sprzedać, a środki przekazać np. do MOPS-u.
Kończąc przypomniał radnym, że w 2006 roku głosowali nad Grudziądzkim Bankiem Żywności i zapewne interesuje wszystkich ile żywności do Chełmna spłynęło i ile osób z tego skorzystało.
Zwracając się do Burmistrza poprosił aby na pytanie dotyczące sprzedaży działek odpowiedział na piśmie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że na wszystkie pytania zadane przez Radnego p Wrażnia odpowie na piśmie.

Radny p. Knap – wyraził zadowolenie, iż po trzech latach został zrealizowany wniosek mówcy dotyczący wykonania trójkąta na ul. Nad Groblą. Stwierdził, że znacznie poprawi się w ten sposób bezpieczeństwo.
W związku z powyższym poprosił, aby lustro, które obecnie zainstalowane jest w tym miejscu zostało przeniesione na ul. Toruńska na skrzyżowanie z ul. Św. Ducha. Poprosił, aby ten wniosek nie był realizowany trzy lata.
Kontynuując poprosił o rozważenie możliwości zmiany ul. Rycerskiej z jednokierunkowej na dwukierunkową. Zwrócił uwagę, że obecne rozwiązanie znacznie utrudnia poruszanie się po mieście.
W dalszej części wypowiedzi poinformował, iż odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa , której jest członkiem z Komendantem Policji, podczas którego wskazał znaki drogowe, które należy zmienić, minęło już półtora miesiąca a nic w tej sprawie nie zostało zrobione.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że powodem dla którego zmiana oznakowania na ul. Kamionka i Nad Groblą trwała trzy lata był fakt, że nie jest to droga miejska. Dodał, że pomimo, iż nie było to zadaniem gminy, wykonano nie tylko dokumentacje ale całe zadanie wykonano ze środków miasta. Jeśli chodzi o przeniesienie lustra, stwierdził, że nie umie podpowiedzieć jak długo to potrwa, ponieważ i to nie leży w gestii miasta, są to drogi wojewódzkie Poinformował, że z chwilą otrzymania protokołu wystąpi do zarządu Dróg niemniej, jaki będzie efekt tego wystąpienia nie umie odpowiedzieć.
Jeśli chodzi o znaki drogowe stwierdził, że do dnia dzisiejszego do urzędu nie wpłynęło w tej sprawie żadne pismo.

Radna p. Konowalik – stwierdził, że została poinformowana przez dyrektora jednej z chełmińskich szkół podstawowych , iż młodzież z podstawówek bywa w barach, w których znajdują się automaty do gier. Poprosiła, aby o ile jest taka możliwość przeprowadzać kontrole barów, czy też prosić właścicieli barów o legitymowanie młodych ludzi przebywających w barach.
W dalszej części wypowiedzi, poparła prośbę przedmówców o przeprowadzenie inwentaryzacji nieskanalizowanych posesji i o ile będzie taka możliwość podłączenia ich do kanalizacji.
Następnie poinformowała, że na ulicy Toruńskiej na skarbie w ulicy Chabrowej znajduje się dzikie wysypisko śmieci, poprosiła o interwencje.
Wracając do wypowiedzi burmistrza dotyczącej inwestycji i remontów, poprosiła o informację dotyczącą przedszkola „Bajka” na ul. Danielewskiego.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę e nie mówił o sprzedaży, a o remoncie przedszkola „Pinokio”.
Odnośnie podłączenia do kanalizacji nie skanalizowanych dotychczas posesji przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji Rady Miasta poruszano sprawę pracowników zatrudnionych w szkołach nie będących nauczycielami i przyznania im 5% podwyżek. Poinformował, że obecnie pojawiła się 5% zlecona przez ministra Giertycha podwyżka dla nauczycieli na co potrzeba dodatkowo ok. 135 tys. zł. Przypomniał że w budżecie na podwyżki było 3,1 % . Zwrócił uwagę, że należy wywiązać się z obietnicy, tym bardziej iż mówca uzyskał przyzwolenie Rady, takie przynajmniej wówczas odniósł wrażenie.
Poinformował również radnych , że prawdopodobnie 27 maja dojdzie do podpisania przedwstępnego aktu notarialnego pomiędzy PKP , a firmą Inwest Group na teren , którego nie udało się przejąć od kolei. Stwierdził, że gorąco będzie namawiał radnych, aby skorzystać z prawa pierwokupu na co będzie potrzebne ok. 500 tys. zł. Zwrócił uwagę, że jest to ta sama firma , która ma teren po spalonym Domu Kultury. Zdaniem mówcy to miasto powinno być wieczystym użytkownikiem tego terenu i dysponować prawem odsprzedania tej wieczystej dzierżawy. Jak z powyższego wynika w budżecie nie ma tak wielu środków, aby myśleć o dodatkowych inwestycjach. Przypomniał również o planowanym monitroingu miasta na co również potrzebne będą środki,.

Radny p. Kordowski – stwierdził, że skandalem jest sprawa terenu po jednostce wojskowej, która toczy się już sześć lat, bo władze wojskowe nie potrafią podjąć decyzji. Zwracając się do Burmistrza poprosił o podjęcie bardzo intensywnych działań w tym zakresie. Zwracając się do przedstawicieli prasy i telewizji wyraził zdziwienie, iż nie wykorzystują tego tematu, ponieważ , zdaniem mówcy można z tego zrobić nie tylko fantastyczny reportaż, ale również cyt. „wypłynąć dziennikarsko, pokazać biedę , ścisk kilkunastoosobowych rodzin na kilku metrach kwadratowych i pokazać 6000 metrów, po których hula wiatr” Zwrócił uwagę, że w obecnych czasach media mają niesamowite oddziaływanie.
W dalszej części wypowiedzi poprosił o wzięcie pod rozwagę raz jeszcze decyzji o budowie budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej tym bardziej , ze wielu ludzi, ponad siedemdziesiąt osób jest temu przeciwnych. Zdaniem mówcy, pomimo, że Rada Miasta zaakceptowała propozycję, niemniej każdą decyzję można zmienić, również i tę. Stwierdził, że wielu mieszkańców burzy się faktem, iż jedna grupa mieszkańców otrzyma nowe mieszkania za darmo, a inna musi sama zakupić mieszkania i spłacać je całymi latami. Zasugerował, aby w budynkach po jednostce wojskowej dać ludziom pomieszczenia do adaptacji na mieszkania. Zacytował słowa radnego poprzedniej kadencji , „ niech miasto da wędkę, a nie wszystko od razu „
Stwierdził, że wie, iż Burmistrza obligują ustawy, zadania, które musi wykonać, wie również, że pewnym ludziom trzeba pomóc, pomóc tak, ale nie dać wszystko na tacy. Ponadto zwrócił uwagę na ogromne koszty związane z budową tego budynku i fakt w jak szybkim tempie wzrastają ceny materiałów budowlanych oraz ich brak na rynku. Zdaniem mówcy koszt tego budynku będzie znacznie wyższy niż planowany.
Kończąc podziękował za odkurzacz, który , zdaniem mówcy systematycznie spełnia swoje zadanie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że Radny Kordowski miał w 100% rację zacytował łacińskie przysłowie , które brzmi „dura lex et lex” – twarde prawo, ale prawo, zdaniem mówcy można to przysłowie zmienić „durna lex et lex” – idiotyczne prawo, ale prawo. Stwierdził, że jego zdaniem rozdawnictwo mieszkań nie jest w porządku w stosunku do tych osób, które musiały zapracować i kupić sobie mieszkanie, niemniej jest w Chełmnie grupa ludzi, która nie poradzi sobie z tym problemem i niestety takie jest zadanie własne gminy, a Burmistrz i Rada musi tego prawa przestrzegać.
Odnośnie informacji, iż 70 osób podpisało protest przeciwko budowie budynku przy ul. Kościelnej zwrócił uwagę, że 40 rodzi średnio 3 osobowych będzie na pewno głosować za taka budową.
Jeśli chodzi o koszty i wzrost cen materiałów budowlanych przypomniał zakup budynku przy Franciszkańskiej, który również wzbudzał wiele kontrowersji, a dzisiaj prawdopodobnie nikt nie żałuje ówczesnej decyzji.
Odnośnie wypowiedzi przedmówcy iż skandalem jest ciągnąca się sprawa terenu po jednostce wojskowej, poinformował, że sprawa polega na tym, aby wojsko, a konkretnie Wojskowa Agencja Mienia nie wystawiał tego terenu na przetarg, bo wówczas gmina nie ma szans na jego zakup. Sztuką , według mówcy jest dojście do porozumienia z wojskiem tak, a jest na to szansa, aby gmina mogła przejąć teren bezprzetargowo, pod kątem wykonania zadań gminy. Jest to jedyna szansa.

Radny p. Wrażeń – poinformował, że w „Czasie Chełmna” opublikowany został artykuł w którym wypowiada się V-ce Burmistrz, iż radny Michał Wrażeń jest tylko jednym przeciwnym radnym budowaniu przejścia podziemnego i widzi zagrożenie, iż w tym przejściu czyhać będą przestępcy. Zwracając się do pana Burmistrza stwierdził, ze bez względu na to, czy przejście będzie z prawej, czy z lewej strony wszędzie będą czyhać przestępcy. Poddał w wątpliwość informację, że od strony Świecia nie trzeba wykupywać gruntów, a od strony Torunia trzeba. Przypomniał, że problemem, który często podnosił było to, aby w przypadku, gdy robiona jest inwestycja za 6 mln. pogodzić mieszkańców ul. Wybudowanie i umożliwić im dostęp do bezpiecznego przejścia.. Dodał, że w planach zagospodarowania i studium tego terenu , jest utopia na dzień dzisiejszy. Zwracając się do wszystkich radnych zaprosił do wspólnego obejrzenia tego terenu w dniu 3 maja o godzinie 16.00.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że ma kontrpropozycję , a mianowicie w dniu 3 maja zaprasza radnych pod pomnik - Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie odbędą się uroczystości.
Wracając do przejścia , o którym mówił przedmówca poinformował, że od strony Świecia bliżej Chełmna przy zjeździe przy ul. Łunawskiej, działka należy do miasta, po drugiej strony jedynki działka należy do Skarbu Państwa i nie będzie z tym problemu. Zwracając się do radnego Wrażnia poprosił, aby w przypadku, gdy wysyła pisma do Zarządu Dróg informował Burmistrza o takich poczynaniach, skoro nie jest to żadną tajemnicą. Należy starać się, aby nie doszło do sprzeczności pomiędzy tym, o co wnioskuje miasto, a tym, o czym pisze radny tego miasta.
Zwrócił uwagę, że długo trwały starania aby Zarząd Dróg zajął się tą inwestycją, a obecnie, gdy zaplanowano na naszym terenie inwestycję za 6 mln. zł, której rozpoczęcie zaplanowano w 2008 roku, okazuje się, że istnieje w naszym mieście jakieś nieporozumienie, a Burmistrz z radnymi nie może dojść do porozumienia w tym zakresie.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza na temat nieskanalizowanych jeszcze domów przyznał rację, że być może priorytetowe są inne zadania, niemniej zdaniem mówcy należy dokonać analizy tych pojedynczych posesji, które planuje się skanalizować dopiero za kilka lat i stwierdzić jakiego rzędu byłby to koszt oraz czy są możliwości pozyskania na to środków np. z WFOS. Zwrócił uwagę, że na sprawy ekologiczne typu kanalizacja czeka większość gmin i należy sprawdzić, czy nie można skorzystać na przykład z preferencyjnych pożyczek, które są w połowie umarzalne.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – wracając do artykułu w Czasie Chełmna , o którym wspomniał jeden z przedmówców stwierdził, że czyta wszystkie wydania tej gazety jednak wspomnianego artykułu nie pamięta. Odnośnie pojedynczych kanalizacji poinformował, że nie jest przeciwny ich skanalizowaniu. Zwrócił jednak uwagę, że była możliwość podłączenia tych posesji do kanalizacji już w momencie, gdy ona powstawała, warunkiem było zainstalowanie małych przepompowni. Ponieważ jednak koszt szamba był niższy, zainteresowani zdecydowali się wybudować szamba. Dodał, że o ile taka będzie wola Rady zostanie przeprowadzona inwentaryzacja. Na dzien. dzisiejszy obowiązkiem gminy jest poprowadzenie kanalizacji w ulicach, w Chełmnie za zgodą Rady budynki przyłączono do kanalizacji na koszt gminy.

Radna p. Neumann - poparła wypowiedź radnego Kordowskiego, iż cyt. „rozdawnictwo” mieszkań bardzo psuje ludzi. Dodała, że jako pracownik pomocy społecznej doskonale wie jak rośnie roszczeniowość wśród osób, jak bardzo są nastawieni na branie nie dając nic w zamian, wręcz bronią się przed przyjęciem pracy. Kontynuując przypomniała, że jest jeszcze druga strona sprawy, a mianowicie każde ugrupowanie przystępując do wyborów miało w swoim programie budownictwo komunalne, wobec czego należy się z tego wywiązać. Zdaniem mówczyni koszty budowania mieszkań mogą wzrosnąć, jeśli jednak chodzi o protesty mieszkańców to będą one zawsze, w jakimkolwiek miejscu budynek miałby powstać. Stwierdziła, że ludzie boją się, iż mieszkańcy mieszkań komunalnych to ludzie z pogranicza patologii, a przecież nie zawsze tak jest . Jako przykład podała budynek przy ulicy 22 stycznia, który zdaniem radnej jest modelowy, o który mieszkańcy bardzo dbają.

Radny p. Kordowski – zwrócił uwagę, ze budynek przy ul. 22 stycznia to zaadaptowany biurowiec po Spółdzielni Inwalidów, a nie nowy blok. Stwierdził, że wymogi konserwatorskie znacznie przewyższą koszty budynku, m.in. musi on mieć dwuspadowy dach, ceramiczną dachówkę, wkomponowany mur pruski. Poinformował, że to jest właśnie powód sprzeciwu mówcy odnośnie budowy domu mieszkalnego w tym miejscu. Zaproponował parcie na kierunek adaptacji budynek po jednostce wojskowej. Przyznał rację burmistrzowi, iż z władzami wojskowymi należy postępować rozważnie, aby przykazali nam budynek bezprzetargowo. Po raz kolejny poprosił o rozważenie sprawy budynku mieszkalnego.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że bardzo długo trwa remont odwodnienia na ul. Grudziądzkiej, a ponadto prace wykonywane są niezbyt fachowo, poprosił o sprawdzenie. Korzystając z obecności Komendanta Straży Miejskiej poprosił o informacje dotycząca fotoradaru. Wyraził oburzenie z powodu zakazu używania fotoradaru przez straże miejskie po czym zasugerował przekazanie przynajmniej czasowego tego sprzętu do Policji aby mógł być wykorzystywany

Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiewicz – poinformował, że na dzień dzisiejszy straż miejska może korzystać z fotoradaru, tzn. może robić zdjęcia, ale nie może za te zdjęcia karać, ani występować do sądu jako oskarżyciel publiczny, może je ewentualnie przekazywać do policji. Zwrócił uwagę, że samo zrobienie zdjęcia to zaledwie 1% całej pracy z tym związanej, cała obróbka dokumentów to ogrom prac. Kontynuując poinformował, że jest wysoce prawdopodobne, że już od m-ca maja straż miejsca ponownie będzie mogła korzystać z fotoradaru, ponieważ jest nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, w której ustawodawca oprócz fotoradarów daje strażom miejskim wiele innych możliwości.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił zebranym pisma jakie wpłynęły do biura rady i tak:
1) pismo dyrektora ZUA Ojar dotyczące przeprowadzonych zebrań wspólnot mieszkaniowych (pismo stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu )
2) informacja dyrektora ZUA Ojar dotycząca zmiany siedziby spółki( pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu )
3) pismo właściciela Apteki Pod Rycerzem dotyczące ustawienia ogródków piwnych ( pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu )
4) komplet pism p. Mirosława Wyrąbkiewicza byłego pracownika urzędu miasta zatrudnionego na wysypisku śmieci ( korespondencja stanowi załącznik nr 37 do protokołu Poprosił Komisję Rewizyjną o przeanalizowanie pism i zajęcie stanowiska.
Następnie w związku z sugestiami , iż radni V kadencjo nie pełnia dyżurów poinformował, że w poprzednich latach takie dyżury nie spełniały oczekiwań, ponieważ nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. W związku z tym iż dwoje radnych wypowiadało się pozytywnie odnośnie tego typu spotkań, wobec czego ustalono, że od 8 maja br. radni będą pełnili dyżury w każdy wtorek w godzinach od 15.do 16.
Wstępny harmonogram na najbliższe dwa miesiące ustalono następujący:
8 maja oraz 05 czerwca – radny z klubu Radnych „Przyszłość” ,
15 maja oraz 12 czerwca - radny z klubu Radnych SLD,
22 maja oraz 19 czerwca - radny z klubu Radnych Twoje Chełmno 2001
25 maja oraz 26 czerwca - radny z klubu Radnych Forum Samorządowe i Sprawiedliwość
Dodał, że o ile dyżury te nie będą cieszyły się zainteresowaniem wyborców radni podejmą decyzję, czy będą one trwały nadał, czy zostaną odwołane.
Poinformował, że Przewodniczący Rady będzie dyżurował w każdą środę od godziny 14.00 do 15.00 począwszy od dnia 9 maja.
Kończą przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia oraz oświadczeń lustracyjnych, które radni muszą wysłać indywidualnie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – za pośrednictwem telewizji Marton obecnej na posiedzeniu zaprosił mieszkańców miasta na uroczystości związane z obchodami 3 maja..
Zwracając się do radnych stwierdził, że była to dla mówcy bardzo ważna sesja, ponieważ 16 radnych udzieliło absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2006 rok, pięcioro zaś zakończyło sesję jako nie przekonani. Obiecał , że cały 2007 rok będzie starał się utwierdzić w przekonaniu o słuszności podjętej decyzji tych, którzy w dniu dzisiejszym głosowali za udzieleniem absolutorium, natomiast 5 radych będzie starał się przekonać do tego , aby w przyszłym roku absolutorium było pełne.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że 16 głosów za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium jest niewątpliwym sukcesem nie tylko Burmistrza, ale i wszystkich pracowników urzędu , którzy na ten sukces pracowali. Złożył gratulacje Burmistrzowi z prośbą o przekazanie tych gratulacji swoim współpracownikom.
Zwrócił uwagę, że Burmistrz pracuje dla dobra miasta Chełmna wyrażając jednocześnie nadzieję, że wszyscy Ci radni, którzy nie do końca byli przekonani, w kolejnych latach uzyskają większe przekonania i wynik głosowania będzie jeszcze bardziej satysfakcjonujący.

Ad. 11. Zakończenie

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady VIII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.

Protokołowała Przewodniczył:


(D.Derebecka ) (W.Piotrowski )


Wytworzył: Danuta Derebecka (29 maja 2007)
Opublikował: Danuta Derebecka (29 maja 2007, 09:25:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2950

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij