Protokół Nr VII/2007

Protokół Nr VII/2007
z VII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 27 marca 2007 rokuSesja odbyła się w dniu 27 marca 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.00
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 20 radnych, co stanowi 95,2 %.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Porządek obrad omówiony w punkcie 5 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji RM.

3. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2006 r.

4. Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2007 rok.

5. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miasta Chełmna

6. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa asfaltowej nawierzchni
ul. Podgórnej wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem”

7. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją
zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna”

8. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2007 rok.

9. Sprawa wyboru przedstawiciela Rady Miasta Chełmna do
Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie kadencji
2007 –2011.

10. Sprawa zawiadomienia Sekretarza Miasta Chełmna o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego.

11. Sprawa zawiadomienia Skarbnika Miasta Chełmna o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego.

12. Interpelacje radnych

13. Wolne wnioski i informacje

14. Zakończenie
Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia VII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.

Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
Dodał, że nieobecna jest radna p. Maria Rostek, która przebywa w szpitalu.
przyjęcie protokołów z V i VI sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokoły z V i VI sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z V i VI sesji Rady Miasta, uważa za przyjęte.Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad VII sesji, a następnie zgłosił autoporawkę polegającą na wprowadzeniu w punkcie 10 „Sprawy zawiadomienia Sekretarza Miasta Chełmna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego”, a w punkcie 11 „Sprawy zawiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego”, pozostałe punkty otrzymają kolejną numerację.
Zwrócił się z pytaniem, czy radni mają propozycje dotyczące zmian przesłanej propozycji porządku obrad.
Następnie w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, przystąpił do
jego realizacji
Punkt 3. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2006 rok.

Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Świtkowski – w imieniu Burmistrza Miasta przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu).
Dodał, że realizacja poszczególnych zadań została szczegółowo omówiona na posiedzeniach Komisji Rady Miasta, w których uczestniczył. Poinformował, że radni oczekiwali szczegółowego wyjaśnienia punktu dotyczącego „jednokierunkowej współpracy z Policją”. Wyjaśnił, że Komisja próbuje nawiązać konkretną współpracę z Policją polegającą na współudziale w interwencjach dotyczących sprawdzania prawidłowości sprzedaży napojów alkoholowych, przebywania osób nieletnich w lokalach. Ponadto Komisja prosiła o udział w kontroli nietrzeźwości wśród kierowców. Dodał, że Komisja w trakcie rozpatrywania spraw o leczenie od uzależnienia, wnioskodawców kieruje do Policji, aby ta założyła „niebieską kartę”, która powoduje, że dzielnicowy musi przynajmniej jeden raz w miesiącu odwiedzić taką rodzinę. Na terenie miasta jest trzech dzielnicowych, czyli na jednego przypada ponad 7 tys. mieszkańców miasta, co utrudnia pełne wykonanie tych obowiązków.
Poinformował, że na sali obrad znajdują się wszyscy członkowie Miejskiej Komisji, i tak:
p. Józef Adamczyk - Przewodniczący
p. Aleksandra Kozłowska - sprawy profilaktyki
p. Stefania Otremba
p. Zbigniew Wróbel
Ponadto w obradach uczestniczą osoby pracujące w Miejskim Ośrodku profilaktyki i Promocji Zdrowia, i tak:
p. Barbara Potorska - sprawy świetlic,
p. Janowicz Marczak - sprawy terapii uzależnień i współ-uzależnień
od narkotyków
p. Jarosław Bolt - informatyk prowadzący edukację komputerową
wśród młodzieży,
p. Mazurek - biegły psycholog kliniczny, Kierownik Zakładu Leczenia Odwykowego w Świeciu, prowadzi dyżury psychoterapeutyczne oraz wystawia opinie zlecane przez Komisję,
p. Grażyna Szrajber - certyfikowana specjalistka uzależnienia i wsołuzależnienia w filii Poradni leczenia uzależnień, która rozpoczęła pracę od 21 marca br.

Radny p. Gzella – jako nauczyciel w szkole średniej powiedział, że z rozmów z uczniami, na tematy spożywania alkoholu wynika, iż na terenie miasta Chełmna jest sprzedawany alkohol osobom nieletnim. Poprosił o informację, czy Komisja dokonuje kontroli punktów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, a jeżeli to, czy są jakieś sukcesy w tym zakresie.

Radna p. Neumann - zwracając się do p. Aleksandry Kozłowskiej poinformowała, że członkowie Komisji Rewizyjnej zastanawiali się nad faktem, iż programy prowadzone w szkołach tj. „NOE”, „Siedem kroków” czy „trzeci elementarz” są najlepsze w Polsce, a mimo to problem alkoholizmu, narkotyków i innych używek narasta. Zdaniem członków komisji należy zastanowić się, czy forma i przekaz są właściwe. Należy rozważyć możliwość zmiany sposobu dotarcia do odbiorców tych programów.

Podinspektor p. Świtkowski – odpowiadając na pytanie radnego p. Gzelli wyjaśnił, że Komisja od dwóch lat nie ma sukcesów i ich mieć nie będzie, ponieważ ustawa o działalności gospodarczej odebrała jej możliwość bezpośredniej kontroli lokali i punktów sprzedaży alkoholu. W chwili obecnej Burmistrz Miasta może upoważnić urzędnika, który poinformuje dany lokal lub sklep, że w danym dniu przeprowadzi kontrolę i w jakim zakresie.

P. Kozłowska – wyjaśniła, że rola Komisji polega na inspirowaniu nauczycieli, którzy na co dzień prowadzą prace profilaktyczne. Poinformowała, że w programach wzięło udział około 300 uczniów, 260 rodziców i 131 nauczycieli w ramach rad pedagogicznych. W roku bieżącym po raz pierwszy w programie uczestniczyli rodzice, od których głównie zależy profilaktyka. Dodała, że profilaktyka jest skuteczna, jeżeli dzieje się przez młodzież i wśród młodzieży, która preferuje zdrowy styl życia wśród swoich rówieśników, zajmuje się wolontariatem, rozwojem osobistym i tylko ten przykład jest godny do naśladowania. Wyraziła nadzieję, że jest to droga nowego rozwoju profilaktyki. Przy każdej szkole, gdzie zostali przeszkoleni nauczyciele powstaną grupy rodziców, które mogą się nauczyć lepszego kontaktu z własnym dzieckiem.

Radny p. Gzella – nawiązując do odpowiedzi p. Świtkowskiego stwierdził, że wie, iż Komisja nie posiada uprawnień do odbioru koncesji, ale co dalej. Dodał, że profilaktyka jest postawiona na bardzo wysokim poziomie, ale należy doprowadzić do tego, aby młodzież nie otrzymywała alkoholu. Zasugerował, że o ile uda się uratować jakiś procent dzieci, którzy tego alkoholu nie otrzymają, to z pewnością osoby zajmujące się profilaktyką będą miały zdecydowanie mniej pracy. Zaapelował do Burmistrza Miasta, aby zrobić wszystko, aby ograniczyć spożycie alkoholu przez dzieci. Dodał, że w Unii Europejskiej za podawanie alkoholu osobom nieletnim grożą bardzo wysokie kary. Podkreślił, że wszyscy wiedzą gdzie jest podawany alkohol osobom nieletnim.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że przed wejściem w życie ustawy nakazującej powiadomienie właściciela lokalu o terminie i zakresie kontroli, były w poprzedniej kadencji przypadki odbierania koncesji. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Gzelli nt. „wszyscy wiedzą gdzie jest podawany alkohol osobom nieletnim” zobowiązał się, że o ile otrzyma taką informację, to na podstawie tej informacji z pewnością od razu odbierze koncesję na podawanie alkoholu i sprawę skieruje do sądu.

Radny p. Wygnański – zwracając się do członków Komisji poprosił o następujące informacje: ilu podmiotom odmówiono wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jak wygląda tendencja spożycia alkoholu w mieście, ile dzieci uczęszcza do świetlicy prowadzonej przez Urząd Miasta, a ile do innych świetlic i do jakich, porównanie kosztów utrzymania świetlic.

Radny p. Gzella – zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził, że nie takiej odpowiedzi się spodziewał. Dodał, że reprezentuje określoną liczbę mieszkańców miasta, którzy zgłaszają taki proceder. Mówca stwierdził, że jego zadanie nie polega na wskazywaniu „kto, jak, co”, a są w mieście instytucje uprawnione do tego.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nie chodzi o wskazanie, kto jest od czego, a wszyscy dostrzegają problem. Podkreślił, że ze sprzedażą alkoholu dla młodzieży należy walczyć wszelkimi możliwymi sposobami. Stwierdził, że potrzebuje potwierdzonej informacji na podstawie której zabierze koncesję, tak jak zdarzało się przed wejściem w życie ustawy o działalności gospodarczej. Zdaniem mówcy dorosła osoba, która widzi, że alkohol jest sprzedawany osobom nieletnim powinna zwrócić uwagę.

P. Świtkowski – wyjaśniając sprawę wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stwierdził, że Burmistrz Miasta nie może odmówić wydania zezwolenia. Przypomniał, że Rada Miasta ustaliła limit 50 punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5%, natomiast limit w gastronomii wynosi 35 punktów. Dodał, że żaden z tych limitów nie jest przekroczony. Piwo może być sprzedawane w każdym z lokali, który spełnia wymogi określone w regulaminie.
Nawiązując do sprawy tendencji spożycia alkoholu na terenie miasta wyjaśnił, że nie ma takich statystyk. W diagnozie na 2007 rok uwzględniono tendencje wzrostowe, ponieważ GUS wyliczył, że około 30% alkoholu pije się więcej.
Przedstawiając informacje na temat świetlic poinformował, że ze świetlicy przy ul. Kamionka korzysta około 30 dzieci, w świetlicy przyklasztornej – 27 dzieci i ponad 20 dzieci w świetlicy przy Parafii św. Józefa.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi przedmówców stwierdził, że kontrole mogą przeprowadzać tylko służby mundurowe. Zasugerował, że Policja ma możliwość prowokacji, jako przykład podał „akcję komputerową”, gdzie sprawdzono kilka komputerów, a po tygodniu połowa użytkowników posiadała legalne oprogramowanie.
Konieczne jest, aby społeczeństwo reagowało na takie przypadki, a służby mundurowe wypracowały taki tok działania, który spowoduje, że ten proceder zostanie zahamowany.

Radny p. Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie, w jakim momencie Komisja straciła możliwość kontroli. Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił, aby Komendant Straży Miejskiej do sprawozdania Komisji dołączył informację na temat ile przeprowadził kontroli, ile osób wylegitymował.

P. Świtkowski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że Komisja działa na zasadzie art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 1982 roku (Dz. U. Nr 147).

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi potwierdził, że Komendant Straży Miejskiej może dołączyć informację, jednakże obecnie jest analizowane sprawozdanie Miejskiej Komisji. Dodał, że o ile radny zgłosi wniosek, aby w przyszłym roku przy sprawozdaniu Miejskiej Komisji pojawiło się sprawozdanie Straży Miejskiej, to będzie on realizowany.

Radny p. Giżyński – poprosił o informację, ile razy na przełomie poprzedniej kadencji, Burmistrz Miasta lub Przewodniczący Komisji spotkał się z przedstawicielami Policji na temat kontroli.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że przez ostatnie cztery lata odbyła się przynajmniej kilkanaście spotkań z przedstawicielami Policji i praktycznie na każdym spotkaniu poruszono omawianą tematykę. Dodał, że nie może szczegółowo określić ilości spotkań, ponieważ musiałby zaangażować pracowników do sprawdzenia tych informacji.

Radny p. Giżyński - stwierdził, że być może spotkania były, ale nie ma efektów tych spotkań. Zasugerował, że jeżeli spotkania takie byłyby organizowane, to informacja zostałaby uwzględniona w sprawozdaniu Komisji.

Radny p. Jurczak – jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja co najmniej raz do roku organizuje spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji i z Komendantem Straży Miejskiej, a o ile są to takie sytuacje, to na bieżąco przekazuje swoje uwagi dotyczące zachowań i ewentualnych działań ze strony Policji. Na spotkaniach Komisja otrzymuje informacje na temat zdarzeń, jakie najczęściej występują, w jakich miejscach i w jakich okolicznościach. Dodał, że Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta o zaplanowanie monitoringu całego miasta, w tym celu, aby można było interweniować w momencie kiedy dane zdarzenie ma miejsce.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji, poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VII/32/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2006 r. (Załącznik nr 4 do protokołu).
Punkt 4. Sprawa przyjęcia miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2007 rok.

Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Świtkowski – w imieniu Burmistrza Miasta przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 5 i nr 6 do protokołu).
Wyjaśnił, że program jest przedstawiany dopiero w m-cu marcu, ponieważ ze środków unijnych dwóch członków komisji i pracownik Straży Miejskiej uczestniczyło w szkoleniu, gdzie omawiano zasady sporządzania tych programów. Przypomniał, że na sesji budżetowej jedna z komisji Rady Miasta zaproponowała zdjęcie kwoty 10 tys. zł. i przeznaczenie jej na monitoring szkół, jednakże po spotkaniu na ten temat i wyjaśnieniu, że jest to prawnie nie możliwe, wnioskodawcy wycofali się z tej propozycji. Dodał, że Burmistrz Miasta oświadczył, iż monitoring będzie finansowany z innych środków. Zgłosił autopoprawkę polegającą na przeznaczeniu kwoty 10 tys. zł. na dofinansowanie zakupu usług zdrowotnych poprzez zakup podstawowego pakietu świadczeń, jakie pełnić będzie w stosunku do osób uzależnionych Filia Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia ze Świecia.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że żadna z Komisji Rady Miasta nie wydała opinii w przedmiotowej sprawie.

Radny p. Wrażeń – zasugerował, aby pkt. 3 w programie zawierający informacje od Straży Miejskiej został rozszerzony. Podano informację, że wystawiono 281 mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, co zdaniem mówcy jest zbyt mało. Powinno się podać, jakie osoby otrzymały te mandaty. Należy również dopisać ile ukarano osób nieletnich.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że z pewnością przedmówcy chodzi o większą szczegółowość punktu 3 i bardziej szczegółowe opisanie działań Straży Miejskiej w tym temacie.

Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącej braku opinii Komisji Rady Miasta poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej na swoim posiedzeniu analizowała projekt programu w obecności p. Świtkowskiego. W trakcie dyskusji wyjaśniono wiele wątpliwości jednakże Komisja postanowiła nie wydawać opinii w tym temacie, ponieważ zdaniem jej członków najlepszą opinię wystawi społeczeństwo naszego miasta po zrealizowaniu jego założeń.
Przypomniał, że zgodnie z założeniami tego programu od szeregu lat są organizowane imprezy „Wakacje na sportowo – bezpiecznie i zdrowo”. Dodał, że te imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem. Zdaniem członków komisji równie ważne jest przekazywanie środków do szkół na realizację programu sportowego. Środki są przekazywane na ½ godziny na realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu dla dzieci z rodzin uzależnionych. W imieniu Komisji złożył wniosek o rozważenie możliwości zwiększenia tych środków do 1 godziny. Zasugerował, aby wniosek ten wziąć pod uwagę przy sporządzaniu projektu programu na lata następne.

Radny p. Ziemecki – nawiązując do autoporawki zgłoszonej przez p. Świtkowskiego dotyczącej przeniesienia kwoty 10.000 zł. na zakup usług zdrowotnych zaproponował, aby rozważyć możliwość zwiększenia środków przeznaczonych na wykup karnetu na basen (pkt. 5). Dodał, że basen jest obiektem miasta działającym przy Gimnazjum.

P. Świtkowski – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Jurczaka wyjaśnił, że dofinansowanie do sportowych zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci objętych szkolnym programem profilaktycznym tj. ½ godz. dziennie w każdej szkole. Odpowiadając na pytanie radnego p. Ziemeckiego poinformował, że dzieci ze świetlicy przy ul. Kamionka uczęszczają na basen 1 raz w tygodniu, co kosztuje ok. 260 zł. miesięcznie.
Dodał, że każda szkoła ma obowiązek prowadzenia szkolnego programu profilaktycznego, który obejmuje dzieci z tzw. „ryzyka”. Zajęcia te są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Radny p. Błażejewicz – jako członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że Komisja proponowała zwiększenie środków na sportowe zajęcia pozalekcyjne, ponieważ dwa lata wcześniej były to środki na 1 godzinę dziennie i funkcjonowało to właściwie. ½ godziny zajęć dziennie daje łącznie 2,5 godz. tygodniowo. Na poziomie gimnazjum chłopcy i dziewczynki mają zajęcia oddzielnie i zdaniem mówcy ½ godz. to jest zbyt mało. Dodał, że zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem.Radny p. Giżyński – wracając się do członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stwierdził, że z przedstawionych statystyk nie ma efektów. Zaproponował, aby prowadzone programy typu „NOE” były realizowane w mniejszych grupach, co mogłoby przynieść większe efekty.

P. Świtkowski – odpowiadając przedmówcy potwierdził, że być może programy nie zdają egzaminu. Dodał, program „NOE” polega na tym, że dwóch terapeutów, psycholog, dwie osoby, które kiedyś były narkomanami lub alkoholikami, przez 4 – 6 godzin prowadzi pracę z grupą około 200 – 250 uczniów. Zasugerował, że o ile nauczyciele nie są zadowoleni, a mają inne propozycje w ramach tych samych środków, to jest możliwość zmiany programu na taki, który przyniesie większe efekty.
Nawiązując do sprawy zwiększenia środków na zajęcia sportowe pozalekcyjne poinformował, że Burmistrz Miasta zdeklarował, że o ile będą dodatkowe środki, to od września zostaną one zwiększone do 1 godziny dziennie.

Radny p. Giżyński – nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi stwierdził, iż nie uważa, że program jest zły, tylko forma jego przekazywania jest niewłaściwa.
Dodał, że w chwili obecnej są takie tendencje, aby w spotkaniach z młodzieżą
nie brały udziału osoby, które wcześniej były uzależnione.

P. Świtkowski – potwierdził, że nie powinno się stosować prowadzenia szkoleń przez neofitów. Dodał, że osobami prowadzącymi jest dwóch terapeutów i pedagog, a osoby wcześniej uzależnione są stawiane, jako przykład tego, co w życiu stracili.

Radny p. Giżyński – poprosił o informację, czy jest możliwość dofinansowania działań w szkołach średnich, a jeśli tak, to jakie środki na cel otrzymał Zespół Szkół nr 2.

P. Świtkowski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że każda klasa otrzymuje na dofinansowanie kwotę 100 zł. miesięcznie. W roku ubiegłym w ZS nr 2 było 29 klas w związku z czym przeznaczono kwotę 2.900 zł. na zajęcia pozalekcyjne. Ogólnie dla wszystkich szkół jest to kwota 18.700 zł. Dodał, że środki te nie zostały wykorzystane przez Zespół Szkół nr 2.

Radny p. Wygnański – poprosił o wyjaśnienie o jakie kwoty wnioskują tzw. „konkurencyjne świetlice” oraz czy 49 tys. zł. przeznaczona na ten cel w budżecie miasta jest wystarczająca. Ponadto poprosi o informację na temat, jakie działania kryją się w punkcie „dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych - kwota 16.700 zł.” ponieważ kolejne punkty to również są programy, lecz wymienione z nazwy.
Zasugerował, że o ile pojawiają się wątpliwości, czy prowadzone programy przynoszą korzyści należy rozważyć możliwość przeznaczenia tych środków na wsparcie działalność świetlic.

P. Świtkowski odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że kwota 16.700 zł. dotyczy dofinansowania szkolnych programów profilaktycznych. Zasadą tego dofinansowania jest zagwarantowanie środków dla każdej ze szkół w zależności od ilości oddziałów. Burmistrz Miasta poinformował każdą ze szkół, że taka kwota jest przeznaczona na wspomożenie profilaktyki szkolnej. Obowiązkiem szkoły jest złożenie wniosku o sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania. Wniosek taki zostaje przekazany do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma obowiązek wydania opinii, czy zawarte w nim zadanie jest związane z profilaktyką.
Wyjaśniając sprawę dotacji dla świetlic parafialnych poinformował, że w roku ubiegłym otrzymały po 15 tys. zł. na dofinansowanie wyżywienia i zakup drobnych materiałów. W roku bieżącym termin składania wniosków upływa dnia 8 kwietnia, a na dofinansowanie świetlic w czasie pozalekcyjnym Burmistrz Miasta przeznaczył kwotę 30.000 zł.

Radny p. Wygnański – dla wyobrażenia skali problemu poprosił o informację o jakie kwoty świetlice wnioskowały w roku ubiegłym, a jakiej wysokości było dofinansowanie.

P. Świtkowski – poinformował, że przyznana dotacja jest w porównywalna do kwoty wnioskowanej. Jako przykład podał, że prowadzącym świetlicę parafialną jest ksiądz Jerzy Bieńkowski, który jest również członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i twierdził, że wniosek był zgodny z potrzebami, a pozostałe zadania są realizowane ze środków własnych.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VII/33/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2007 rok. (Załącznik nr 7 do protokołu)

Przewodniczący obrad – ogłosił przerwę w obradach.

- Po przerwie –

Przewodniczący obrad stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.Punkt 5. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 8 i nr 9 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 10 do protokołu).

Radny p. Wrażeń – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o informację, jakie są plany w odniesieniu do terenów zielonych poniżej ul. Kolonia Wilsona.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że pytania są przedwczesne, ponieważ w dniu dzisiejszym nie jest opracowywane studium, a jedynie sprawa przystąpienia do sporządzania zmian. Dodał, że obowiązuje taka sama procedura, jak opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w związku z czym każdy obywatel będzie miał prawo złożyć wniosek i kształt studium będzie znany dopiero po tej procedurze.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VII/34/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna (Załącznik nr 11 do protokołu).


Punkt 6. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa asfaltowej nawierzchni ul. Podgórnej wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem”

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 12 i nr 13 do protokołu).

Przewodniczący obrad odczytał opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu - (Załącznik nr 14 do protokołu)
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Ochrony Środowiska - (Załącznik nr 15 do protokołu).

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VII/35/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa asfaltowej nawierzchni ul. Podgórnej wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem”. (Załącznik nr 16 do protokołu).Punkt 7. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna”

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 17 i nr 18 do protokołu).

Przewodniczący obrad odczytał opinię Komisji Budżetu w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 19 do protokołu)

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VII/36/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna” (Załącznik nr 20 do protokołu).


Godz. 18.00 - Radny p. Gzella opuścił salę obrad.Punkt 8. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2007 rok.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 7 (Załącznik nr 21 do protokołu) wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 22 do protokołu). Następnie zgłosiła autopoprawki (Załącznik nr 23 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu - Załącznik nr 24 do protokołu,
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 25 do protokołu.

Radny p. Ziemecki – w imieniu Komisji Budżetu przedstawił uzasadnienie do opinii – Załącznik nr 26 do protokołu.

Radny p. Błażejewicz – zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta – jak wygląda sprawa podwyżek dla administracji i obsługi szkół.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do uzasadnienia przedstawionego przez radnego p. Ziemeckiego, wyraził zadowolenie z podejścia Komisji do sprawy budownictwa komunalnego. Poinformował, że miasto będzie mogło ubiegać się o 20% dofinansowanie działań związanych z budowaniem bloku mieszkalnego.
Odpowiadając przedmówcy na temat podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi szkół przypomniał, że podwyżka dla wszystkich pracowników samorządowych wynosi 3,1% i została ona wypłacona. Dodał, że do szkół przekazał odpowiedź, w której zawarł informację, że ile będą dodatkowe środki, to przychyli się do wniosków kierowanych przez Związki Zawodowe. Podkreślił, że różnica w wysokości 1,9% stanowi kwotę w skali całego miasta 325 tys. zł.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do propozycji zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.800 zł. poprosił o wyjaśnienie; czy miasto podarowało PKP kwotę zadłużenia około 500 tys. zł., PKP przekazało grunt do Skarbu Państwa, a miasto przejęło teren od Skarbu Państwa.

Burmistrz Miasta odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi wyjaśnił, że PKP nigdy nie było właścicielem terenu (działka 209/14 i 289 o pow. ok. 47 tys. m2), właścicielem terenu był Skarb Państwa. Cała transakcja odbierania zadłużenia od PKP w naturze polegała na przejęciu, za zadłużenie, prawo wieczystego użytkowania. Dodał, że stając się wieczystym użytkownikiem tego terenu miasto musi ponosić podatek od nieruchomości i kwota 10.800 zł. jest to podatek należny Skarbowi Państwa od wieczystego użytkowania, którym obecnie jest Gmina Miasto Chełmno.

Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VII/37/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 roku w zmieniającą uchwałę sprawie budżetu miasta na 2007 rok. (Załącznik nr 27 do protokołu)
Punkt 9. Sprawa wyboru przedstawiciela Rady Miasta Chełmna do Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie kadencji 2007 – 2011.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski - poinformował, że Starostwo Powiatowe w Chełmnie złożyło wniosek o wytypowanie przedstawiciela Rady Miasta (Załącznik nr 28 do protokołu) do Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Realizując wniosek przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 29 i nr 30 do protokołu). Poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Radny p. Błażejewicz – zgłosił kandydaturę radnego Mariana Mikruta, który przez 14 lat pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, z tego przez ponad 10 lat zajmował kierownicze stanowisko, był kierownikiem działu technicznego, odpowiadał za przetargi, administrowanie mieniem, przygotowanie i nadzór nad inwestycjami. Ponadto w III kadencji Rady Miasta pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, a obecnie jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska i jest odpowiedzialny za sprawy związane ze zdrowiem. Zdaniem mówcy jest to osoba kompetentna i będzie godnie reprezentować Radę Miasta.

Radny p. Mikrut – wyraził zgodę na kandydowanie do Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem innych kandydatur oraz chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4 z uwzględnieniem w § 1 zapisu „radnego Mariana Mikruta”

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VII/38/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miasta Chełmna do Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie kadencji 2007 – 2011. (Załącznik nr 31 do protokołu).
Punkt 10. Sprawa zawiadomienia Sekretarza Miasta Chełmna
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 32 i nr 33 do protokołu)

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VII/39/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zawiadomienia Sekretarza Miasta Chełmna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (Załącznik nr 34 do protokołu).Punkt 11. Sprawa zawiadomienia Skarbnika Miasta Chełmna
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 35 i nr 36 do protokołu)

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 9.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VII/40/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zawiadomienia Skarbnika Miasta Chełmna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (Załącznik nr 37 do protokołu).Punkt 12. Interpelacje radnych.

Przewodniczący obrad odczytał interpelację radnego Lesława Giżyńskiego dotyczącą remontu Przedszkola Niepublicznego „Pinokio” (Załącznik nr 38 do protokołu). Następnie odczytał interpelację radnego p. Michała Wrażenia dotyczącą bezpiecznego przejścia mieszkańców przez drogę krajową Nr 1 (Załącznik nr 39 do protokołu).Punkt 13. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – poinformował, że grupa radnych przekazała do wiadomości pismo skierowane do Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie podwyżki stawek za wodę. Dodał, że dla zainteresowanych pismo znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta (Załącznik nr 40 do protokołu).
Ponadto poinformował, że wpłynęła Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie (Załącznik nr 41 do protokołu).
Kolejne pismo, jakie otrzymał Przewodniczący Rady Miasta jest informacyjne, że Pani Małgorzata Lenartowska Gostkowska złożyła rezygnację z funkcji członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej (Załącznik nr 42 do protokołu) i istnieje konieczność uzupełnienia składu tej Komisji. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczących Klubów Radnych o pomoc i wytypowanie przynajmniej dwóch osób do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Ponadto otrzymał pismo Burmistrza Miasta z dnia 12 marca 2007 roku dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Miasta Chełmna wraz z Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2004 –2013 oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i wytypowania przedstawicieli Rady Miasta do udziału w pracach Komitetu Sterującego Realizacją Strategii oraz Zespołu ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. (Załącznik nr 42a do protokołu) Dodał, że wolę pracy w Zespole ds. aktualizacji WPI wyrazili radni: radny Lesław Giżyński, radny Jan Jurczak, radny Władysław Knap, radna Danuta Konowalik, radna Katarzyna Neumann, radny Michał Wrażeń, radny Tadeusz Schmelter i radny Marian Mikrut. Natomiast do Komitetu Sterującego Realizacją Strategii pozostały wolne miejsca w związku z czym poprosił Przewodniczących Klubów Radnych o wytypowanie jeszcze trzech kandydatów. Obecnie chęć pracy w tym komitecie wyraziły następujące osoby: radny Jan Jurczak, radna Danuta Konowalik, radny Andrzej Tarnawski, radny Lesław Giżyński, radny Zdzisław Szok.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że dr Zdzisława Raszeja złożył kolejne pismo w sprawie powołania w Chełmnie uczelni (Załącznik nr 43 do protokołu) Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią pisma w Biurze Rady Miasta. Dodał, że wpłynęło „Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chełmna z realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego za rok 2006” (Załącznik nr 44 do protokołu) i znajduje się ono do wglądu w Biurze Rady Miasta.

Radny p. Wrażeń zwracając się z pytaniem do Burmistrza Miasta przypomniał, że na sesji w dniu 30 stycznia br. zadał pytania, na które odpowiedzi otrzymał od Burmistrza Miasta, a zdaniem mówcy Burmistrz nie powinien zajmować takimi sprawami.
Odczytał treść swojego wniosku dotyczącego zagospodarowania działki, która mogła być zbyta lub zalesiona pod potrzeby MOPS-u, do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi.
Nawiązując do sprawy informacji, iż „stan chodników po przeglądzie był względny” poprosił o informację, kto robił ten przegląd i co oznacza, że stan chodników jest względny.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że wystąpienie radnego p. Wrażenia na zakończenie sesji, podczas obrad której wszyscy radni pracowali w dobrej i konstruktywnej atmosferze, było nie potrzebne.

Radny p. Kordowski – złożył podziękowanie Zastępcy Burmistrza p. Jagodzińskiemu za szybką reakcję dotyczącą „walącej się skrzyni transformatorowej przy ul. Szkolnej i śmietnika przy tej skrzyni” i odwrotne załatwienie sprawy. Ponadto podziękował za uporządkowanie znaków drogowych.
Nawiązując do złożonej wcześniej interpelacji na temat komina przy piekarni na ulicy Młyńskiej poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z Prezesem PSS „Społem”, któremu bardzo zależy na efekcie ekologicznym i obiecał, że w miarę posiadanych środków rozważy możliwość założenia specjalnego systemu, który obniży emisję zadymienia nawet do 70%.
Następnie zwrócił uwagę, że od wielu tygodni na ulicy Grudziądzkiej trwa wymiana i naprawa spustu do wód opadowych i zasugerował, że jakość układania polbruku po wykonywanych „pracach wymiennych” jest niewłaściwa. Dodał, że za fachowcami od spraw wodno – kanalizacyjnych prace powinien wykonywać fachowiec od układania bruku. Stwierdził, że konieczne jest wprowadzenie na ulicę Grudziądzką zakazu wjazdu samochodów ciężarowych.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, cyt. „nie chciałem popsuć tej miłej i owocnej atmosfery, ale niech każdy powie to, co ma powiedzieć”

Radny p. Dzikowski nawiązując do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi stwierdził, że najwięcej pytań zadawali członkowie Komisji, których przedstawiciele nie wzięli udziału w spotkaniu z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiele poruszonych spraw, było omówionych na tym spotkaniu. Zasugerował, że radni na posiedzeniach Komisji wypracowali wnioski dotyczące założeń programowych na rok następny.

Radna p. Konowalik – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosiła o informację na temat terenu po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Biskupiej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnej p. Konowalik przypomniał, że przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury część terenu po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Biskupiej została zgłoszona, jako zbędna (cała prawa strona z wyłączeniem dwóch koszarowców, które funkcjonują, jako budynki mieszkalne komunalne.) Zgłoszenie zbędności zostało przekazane do MON-u, skąd wróci do zaopiniowania do Wojskowej Agencji Mienia. Dodał, że doszło do spotkania pomiędzy przedstawicielami RZI i WAM, w którym mówca reprezentował Urząd Miasta wspólnie z Zastępcą Burmistrza p. Jagodzińskim. W wyniku spotkania wystąpiono do MON-u z sugestią rozwiązań i w chwili obecnej Urząd Miasta oczekuje na odpowiedź.
Na zakończenie zwrócił się z „osobistą prośbą” do radnych. Stwierdził, że każdy radny może głosować ”za”, „przeciw”, „wstrzymać się od głosu” lub nie głosować, jednakże poprosił, aby radni uczestniczyli w głosowaniu, przez co wyrażają swoją opinię w danym temacie. Dodał, że udział w głosowaniu daje obraz, jak radni reagują na przedstawiane propozycje mówcy.
Punkt 14. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady VII sesji Rady Miasta Chełmna.Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)


Wytworzył: Marzanna Westfalewska (10 maja 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (10 maja 2007, 08:51:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2207

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij